Spacer Szymona cz II

Dru­ga część spa­ce­ru Szy­mo­na po tar­gach. Przez kil­ka minut Szy­mon opo­wia­da o mija­nych sto­iskach tar­go­wych, roz­ma­wia z prze­cho­dzą­cy­mi wystaw­ca­mi, poka­zu­je róż­ne cie­ka­we rze­czy wysta­wio­ne na targach.

Część I i III spa­ce­ru moż­na zoba­czyć tutaj:

Top