Olympus obudowy podwodne

Olym­pus w swo­jej ofer­cie posia­da kom­plek­so­we roz­wią­za­nia dla miło­śni­ków nur­ko­wa­nia. Od osób zaczy­na­ją­cych i bawią­cych się foto­gra­fią pod­wod­ną po pro­fe­sjo­na­li­stów w nur­ko­wa­niu i foto­gra­fo­wa­niu — mówi Prze­my­sław Jakub­czyk w roz­mo­wie z Mar­ci­nem Bój­ko. Wszyst­kim klu­bom nur­ko­wym w Pol­sce Olym­pus ofe­ru­je moż­li­wość bez­płat­ne­go prze­te­sto­wa­nia swo­je­go sprzę­tu, aby z tego sko­rzy­stać trze­ba skon­tak­to­wać się z Przemkiem.

 

Top