Creative Roadshow 2016

Paweł Duma i Grze­gorz Róg zapra­sza­ją na Cre­ati­ve Road­show 2016. Pod­czas warsz­ta­tów będą  mówi­li o tym, jak zadbać o szcze­gó­ły w cza­sie foto­gra­fo­wa­nia, post­pro­duk­cji i jak to zapre­zen­to­wać w posta­ci per­fek­cyj­ne­go wydru­ku. Mają wie­dzę, któ­rą chcą prze­ka­zać w spo­sób prak­tycz­ny. Odda­ją w ręce uczest­ni­ków naj­lep­szych ludzi i naj­lep­szy sprzęt. Wykła­dy, pre­zen­ta­cje, dopeł­nio­ne indy­wi­du­al­ny­mi roz­mo­wa­mi na sto­iskach, na któ­rych będzie moż­na zoba­czyć peł­ne linie produktowe.

Top