Spacer Szymona cz I

Jak co roku od pierw­szej rela­cji Szy­mon Glo­nek razem z ope­ra­to­rem, tym razem też z Szy­mo­nem prze­cho­dzi alej­ka­mi tar­go­wy­mi mię­dzy sto­iska­mi i opo­wia­da co moż­na zoba­czyć na sto­iskach wystawców.

Część IIIII spa­ce­ru moż­na zoba­czyć tutaj:

 

Top