Jakub Kazimierczyk o fotografii kulinarnej

Jak foto­gra­fo­wać jedze­nie? Jakich błę­dów nie popeł­niać? Jakich tri­ków uży­wa się pod­czas foto­gra­fo­wa­nia jedze­nia na pro­fe­sjo­nal­nych sesjach?  Na te pyta­nia posta­wio­ne przez Mar­ci­na Bój­kę z Foto-Plus odpo­wia­da foto­graf żyw­no­ści Jakub Kazimierczyk.

Top