KRUK BOOK — Foto Ksiązki, Albumy

O dru­ko­wa­niu zdjęć, ksią­żek i albu­mów z foto­gra­fia­mi opo­wia­da Zbi­gniew Kruk z KRUK BOOK. Co zro­bić, żeby wydru­ko­wać swój wła­sny album? Jakie są moż­li­wo­ści kom­po­zy­cji? Ile zdjęć, ile stron może mieć album? Na jakim papie­rze? Wszyst­kie te i wie­le wię­cej kwe­stii w wywia­dzie z Paw­łem Dumą.

Top