Sony zapowiada trzy zaawansowane obiektywy szerokokątne APS‑C z mocowaniem typu E: 15 mm F1.4 G, PZ 10–20mm F4 G i 11 mm F1.8

Trzy nowe mode­le obiek­ty­wów z moco­wa­niem typu E będzie moż­na nabyć od czerw­ca u auto­ry­zo­wa­nych deale­rów Sony:

  •  obiek­tyw typu G z elek­trycz­ną regu­la­cją zoo­mu E PZ 10–20mm F4 G (model SELP1020G),
  •  uni­wer­sal­ny obiek­tyw typu G E 15 mm F1.4 G (model SEL15F14G
  •  sta­ło­ogni­sko­wy obiek­tyw super­sze­ro­ko­kąt­ny E 11 mm F1.8 (model SEL11F18).

Ofer­ta obiek­ty­wów z moco­wa­niem typu E powięk­szy się tym samym do 70 modeli.

Szy­mon Glo­nek miał już oka­zje prze­te­sto­wać je w pięk­nych oko­licz­no­ściach przyrody.

[dal­sza część tek­stu pod mate­ria­łem wideo]

 

Pierw­szy z nowych obiek­ty­wów, E PZ 10–20mm F4 G, umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom kor­pu­sów APS‑C usta­wia­nie ogni­sko­wych z zakre­su 10–20 mm (15–30 mm w prze­li­cze­niu na for­mat peł­no­klat­ko­wy). Jest naj­mniej­szym i naj­lżej­szym na świe­cie[i] obiek­ty­wem super­sze­ro­ko­kąt­nym APS‑C z elek­trycz­ną regu­la­cją zoo­mu i sta­łą przy­sło­ną F4. Mimo małych wymia­rów odzna­cza się wyso­ką, typo­wą dla całej rodzi­ny G Lens jako­ścią obra­zu, nie­na­gan­nym dzia­ła­niem sys­te­mu AF i uni­wer­sal­no­ścią elek­trycz­nej regu­la­cji zoo­mu. Zacho­wu­je sta­łą dłu­gość w całym zakre­sie ogni­sko­wych i zapew­nia fine­zyj­ną eks­pre­sję wizu­al­ną oraz funk­cjo­nal­ność zarów­no pod­czas foto­gra­fo­wa­nia, jak i fil­mo­wa­nia. 

E 15 mm F1.4 G to uni­wer­sal­ny obiek­tyw APS‑C, któ­re­go ogni­sko­wa w prze­li­cze­niu na for­mat peł­no­klat­ko­wy wyno­si 22,5 mm. Ten kom­pak­to­wy, lek­ki model ma ogrom­ny twór­czy poten­cjał, wyni­ka­ją­cy z połą­cze­nia pięk­ne­go efek­tu bokeh przy F1.4 ze zna­ko­mi­tą roz­dziel­czo­ścią, cha­rak­te­ry­stycz­ną dla całej serii G. Zapew­nia dyna­micz­ne obra­zy, jest funk­cjo­nal­ny, łatwy w obsłu­dze i wypo­sa­żo­ny w świet­ny sys­tem AF. Dosko­na­le nada­je się zarów­no do foto­gra­fo­wa­nia, jak i filmowania.

Z kolei E 11 mm F1.8 to jasny, sta­ło­ogni­sko­wy obiek­tyw super­sze­ro­ko­kąt­ny APS‑C. Jego ogni­sko­wa w prze­li­cze­niu na for­mat peł­no­klat­ko­wy wyno­si 16,5 mm. Model ten zapew­nia wyso­ką roz­dziel­czość całe­go kadru i atrak­cyj­ny efekt bokeh. W uzy­ska­niu udra­ma­ty­zo­wa­ne­go obra­zu i świet­nych auto­por­tre­tów poma­ga szyb­ki, nie­za­wod­ny sys­tem AF. Lek­kość i małe wymia­ry uła­twią vlo­go­wa­nie i fil­mo­wa­nie w ruchu.

Każ­dy z tych obiek­ty­wów jest fan­ta­stycz­ny — mówi Yann Sal­mon Lega­gneur, dyrek­tor ds. mar­ke­tin­gu pro­duk­tu w dzia­le Digi­tal Ima­ging Sony Euro­pe. —E PZ 10–20mm F4 G to wyróż­nia­ją­cy się para­me­tra­mi i wygo­dą obsłu­gi obiek­tyw typu G z elek­trycz­ną regu­la­cją zoo­mu, będą­cy owo­cem nasze­go wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia i dogłęb­nej wie­dzy o pro­jek­to­wa­niu obiek­ty­wów. E 15 mm F1.4 G ofe­ru­je pięk­ny efekt bokeh i zna­ko­mi­ty sys­tem AF, a dzię­ki lek­ko­ści, małym wymia­rom i łatwej obsłu­dze zna­ko­mi­cie nada­je się dla twór­ców. E 11 mm F1.8 będzie nato­miast inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cją dla vlo­ge­rów, któ­rym zapew­ni wyso­ką roz­dziel­czość połą­czo­ną z wyjąt­ko­wą lekkością.

E PZ 10–20mm F4 G

 

Naj­mniej­szy i naj­lżej­szy na świe­ciei, by zapew­nić nie­zrów­na­ną mobil­ność i łatwość użycia

Obiek­tyw E PZ 10–20mm F4 G jest naj­mniej­szym i naj­lżej­szym obiek­ty­wem w swo­jej kla­sie. Mimo sys­te­mu elek­trycz­nej regu­la­cji zoo­mu waży zale­d­wie 178 gra­mów — o 20% mniej od swo­je­go poprzed­ni­ka SEL1018. Wewnętrz­ne mecha­ni­zmy zoo­mu i ostro­ści ozna­cza­ją sta­łą dłu­gość pod­czas usta­wia­nia ogni­sko­wej i ostro­ści. Prze­miesz­cze­nia środ­ka cięż­ko­ści są zatem mini­mal­ne, dla­te­go obiek­tyw zna­ko­mi­cie spraw­dzi się pod­czas nagry­wa­nia wide­oblo­gów i po zamon­to­wa­niu na gimbalu.

 

Wyjąt­ko­wa jakość obra­zu i dyna­micz­na per­spek­ty­wa moż­li­wa do uzy­ska­nia tyl­ko z obiek­ty­wu superszerokokątnego

Obiek­tyw E PZ 10–20mm F4 G pokry­wa ogni­sko­we 10–20 mm, ma więc nie­zwy­kle sze­ro­ki kąt widze­nia. Zapro­jek­to­wa­no go z myślą o dosko­na­łych, sta­bil­nych para­me­trach optycz­nych od środ­ka po brze­gi kadru w całym zakre­sie usta­wień zoo­mu. Trzy soczew­ki asfe­rycz­ne kom­pen­su­ją dys­tor­sję i astyg­ma­tyzm, będą­ce typo­wy­mi wada­mi obra­zów z obiek­ty­wów super­sze­ro­ko­kąt­nych. W ścież­ce optycz­nej znaj­du­ją się też dwie soczew­ki ze szkła ED (o bar­dzo małej dys­per­sji), sku­tecz­nie osła­bia­ją­ce aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną, oraz soczew­ka asfe­rycz­na ED, któ­ra przy­czy­nia się do uzy­ska­nia wyso­kiej roz­dziel­czo­ści nawet na brze­gach obra­zu. Mak­sy­mal­na przy­sło­na w całym zakre­sie ogni­sko­wych wyno­si F4, co poma­ga uzy­skać sta­bil­ność fil­mo­wa­ne­go obra­zu i sto­so­wać prak­tycz­ne cza­sy otwar­cia migaw­ki w słab­szym oświe­tle­niu, na przy­kład pod­czas zdjęć o zmierz­chu lub w pomieszczeniach.

Przy­sło­na koło­wa i sta­ran­nie skom­pen­so­wa­na aber­ra­cja sfe­rycz­na pozwa­la­ją uzy­skać typo­wy dla serii G efekt bokeh, wzmac­nia­ją­cy wymo­wę obrazu.

Mini­mal­na odle­głość nasta­wia­nia ostro­ści z uży­ciem sys­te­mu AF wyno­si 0,2 metra, przy mak­sy­mal­nym powięk­sze­niu 0,14×. W try­bie ręcz­nej regu­la­cji ostro­ści mini­mal­na odle­głość to 0,13–0,17 metra, a mak­sy­mal­ne powięk­sze­nie — 0,18×.

 

Wyra­fi­no­wa­na eks­pre­sja i funk­cje uła­twia­ją­ce filmowanie

Obiek­tyw E PZ 10–20mm F4 G jest wypo­sa­żo­ny w nowy, elek­tro­nicz­ny sys­tem regu­la­cji zoo­mu, któ­ry zapew­nia bez­po­śred­nie, szyb­kie reak­cje i regu­lo­wa­ną pręd­kość zmian ogni­sko­wej. Nawet naj­mniej­szy obrót pier­ście­nia zoo­mu wywo­łu­je natych­mia­sto­wą, pre­cy­zyj­ną reak­cję sys­te­mu. Duże moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia w róż­no­rod­nych zasto­so­wa­niach daje tak­że dźwi­gnia zoo­my. Elek­trycz­na regu­la­cja zmniej­sza drga­nia apa­ra­tu, co prze­kła­da się na więk­szą płyn­ność i sta­bil­ność obra­zu pod­czas pra­cy w poje­dyn­kę. Funk­cje ste­ro­wa­nia zoo­mem moż­na przy­pi­sać do przy­ci­sków na zgod­nych kor­pu­sach apa­ra­tów[ii]. Obiek­tyw zacho­wu­je sta­bil­ne wywa­że­nie, dla­te­go zna­ko­mi­cie spraw­dzi się pod­czas nagry­wa­nia wide­oblo­gów i po zamon­to­wa­niu na gimbalu.

Zaawan­so­wa­ny sys­tem AF do foto­gra­fo­wa­nia i filmowania

Aby zapew­nić auto­rom zdjęć i fil­mów mak­si­mum swo­bo­dy, do prze­miesz­cza­nia socze­wek ostro­ści wyko­rzy­sta­no dwa sil­ni­ki linio­we, dzię­ki któ­rym sys­tem AF dzia­ła szyb­ko, cicho i wydaj­nie. Wewnętrz­ny mecha­nizm usta­wia­nia ostro­ści spra­wia, że jej regu­la­cja nie zmie­nia dłu­go­ści obiektywu.

Szyb­ki, nie­za­wod­ny sys­tem AF pozwa­la płyn­nie utrzy­my­wać ostrość na rucho­mych obiek­tach pod­czas fil­mo­wa­nia z wyso­kim klat­ka­żem i wyko­ny­wa­nia zdjęć seryj­nych z dużą szyb­ko­ścią. Dzię­ki zre­du­ko­wa­niu „oddy­cha­nia” ostro­ści i zmian kąta widze­nia film jest płyn­ny i stabilny.

 

Mobil­ność, funk­cjo­nal­ność i nie­za­wod­ność w każ­dej sytuacji

Aby uła­twić obsłu­gę i zwięk­szyć uni­wer­sal­ność pod­czas fil­mo­wa­nia i foto­gra­fo­wa­nia, kom­pak­to­wy obiek­tyw E PZ 10–20mm F4 G jest wypo­sa­żo­ny w pier­ścień ostro­ści, pier­ścień zoo­mu i dźwi­gnię zoo­mu. Dosto­so­wy­wa­ny przy­cisk blo­ka­dy ostro­ści i prze­łącz­nik try­bu ostro­ści poma­ga­ją dopa­so­wy­wać dzia­ła­nie do zmie­nia­ją­cych się warun­ków pracy.

Obiek­tyw umoż­li­wia twór­cze kształ­to­wa­nie obra­zu z uży­ciem fil­trów o śred­ni­cy 62 mm, a odpor­na na pył i wil­goć kon­struk­cja[iii] zwięk­sza nie­za­wod­ność w plenerze.

 

E 15 mm F1.4 G

Roz­dziel­czość serii G i pięk­ny bokeh

Obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny E 15 mm F1.4 G ma ogni­sko­wą 15 mm (22,5 mm w prze­li­cze­niu na for­mat peł­no­klat­ko­wy) i impo­nu­ją­cą roz­dziel­czość, jaką cechu­ją się wszyst­kie obiek­ty­wy typu G. Trzy soczew­ki asfe­rycz­ne w zaawan­so­wa­nej kon­struk­cji optycz­nej zapew­nia­ją zna­ko­mi­tą roz­dziel­czość całe­go kadru i poma­ga­ją unik­nąć dys­tor­sji mimo sze­ro­kie­go kąta widze­nia. Z kolei jed­na soczew­ka ze szkła ED (o bar­dzo małej dys­per­sji) i jed­na ze szkła Super ED ogra­ni­cza­ją aber­ra­cję chromatyczną. 

Duża mak­sy­mal­na przy­sło­na F1.4, dokład­nie sko­ry­go­wa­na aber­ra­cja sfe­rycz­na i mecha­nizm przy­sło­ny koło­wej pozwa­la­ją z łatwo­ścią wytwo­rzyć w tle gład­ki, arty­stycz­ny efekt bokeh. Tło moż­na rów­nież roz­myć, by wyraź­nie skon­tra­sto­wać z nim głów­ny motyw lub wytwo­rzyć pięk­ne krąż­ki bokeh w sła­bo oświe­tlo­nych scenach.

W przy­pad­ku ręcz­nej regu­la­cji ostro­ści mini­mal­na odle­głość od obiek­tu wyno­si 0,17 m, a mak­sy­mal­ne powięk­sze­nie 0,15×[iv]. Obiek­tyw pozwa­la zatem uzy­skać impo­nu­ją­ce uję­cia zbli­że­nio­we na foto­gra­fiach i filmach.

 

Małe wymia­ry, lek­kość i wyjąt­ko­wa poręczność

Zasto­so­wa­nie socze­wek asfe­rycz­nych i efek­tyw­na kon­struk­cja umoż­li­wi­ły uzy­ska­nie dużej przy­sło­ny i wyso­kiej roz­dziel­czo­ści w obiek­ty­wie ważą­cym tyl­ko 219 g, któ­ry ma 66,6 mm śred­ni­cy i 69,5 mm dłu­go­ści. Sze­ro­ki kąt widze­nia, małe wymia­ry i lek­kość dosko­na­le spraw­dzą się pod­czas foto­gra­fo­wa­nia roz­gwież­dżo­ne­go nie­ba, kra­jo­bra­zów, archi­tek­tu­ry i scen w pomiesz­cze­niach, a tak­że obiek­tów wyma­ga­ją­cych mobil­no­ści, na przy­kład w sporcie.

Dzię­ki wewnętrz­ne­mu mecha­ni­zmo­wi ostro­ści usta­wia­nie ostro­ści nie zmie­nia dłu­go­ści obiek­ty­wu, co prze­kła­da się na lep­sze wywa­że­nie i więk­szą ogól­ną łatwość uży­cia. Sta­ła dłu­gość i sta­bil­ne poło­że­nie środ­ka cięż­ko­ści ozna­cza­ją, że obiek­tyw dobrze spraw­dzi się na gimbalu.

 

Wydaj­ny sys­tem AF, w peł­ni wyko­rzy­stu­ją­cy poten­cjał korpusu

Szyb­kie, dokład­ne i ciche dzia­ła­nie sys­te­mu AF pod­czas foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia to zasłu­ga dwóch zaawan­so­wa­nych sil­ni­ków linio­wych. Poma­ga­ją one w peł­ni wyko­rzy­stać szyb­kość uży­wa­ne­go kor­pu­su do dokład­ne­go utrzy­my­wa­nia ostro­ści na poru­sza­ją­cych się obiektach.

W obiek­ty­wie E 15 mm F1.4 G wyko­rzy­sta­no naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gię Sony, któ­ra redu­ku­je „oddy­cha­nie” ostro­ści i zmia­ny kąta widze­nia, by film był płyn­ny i sta­bil­ny. W celu uła­twie­nia post­pro­duk­cji obsłu­gi­wa­na jest ponad­to funk­cja kom­pen­sa­cji „oddy­cha­nia”, dostęp­na w zgod­nych kor­pu­sach z serii α[v].

Zna­ko­mi­ty stan­dard obsłu­gi i nie­za­wod­ność pod­czas foto­gra­fo­wa­nia i filmowania

Sys­tem Line­ar Respon­se MF zapew­nia bez­po­śred­nie, linio­we reak­cje na deli­kat­ne ruchy pier­ście­nia pod­czas ręcz­nej regu­la­cji ostro­ści. Obra­ca­nie pier­ście­nia ostro­ści ma bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na zmia­ny ostro­ści, co daje poczu­cie szyb­ko­ści reak­cji i dokładności.

Mimo małych wymia­rów obiek­tyw E 15 mm F1.4 G jest wypo­sa­żo­ny w pier­ścień ręcz­nej regu­la­cji przy­sło­ny oraz w dwu­po­zy­cyj­ny prze­łącz­nik dźwię­ku przy­sło­ny. Przy wybra­nym poło­że­niu ON zmia­ny przy­sło­ny są sko­ko­we i sygna­li­zo­wa­ne dźwię­kiem. Po zmia­nie usta­wie­nia na OFF przy­sło­na zmie­nia się płyn­nie i bez­gło­śnie, co bar­dzo uła­twia nagry­wa­nie fil­mów i pra­cę w warun­kach wyma­ga­ją­cych abso­lut­nej ciszy.

Kolej­nym uła­twie­niem dla użyt­kow­ni­ka są przy­cisk blo­ka­dy ostro­ści i prze­łącz­nik try­bu ostro­ści, umoż­li­wia­ją­cy szyb­kie prze­łą­cza­nie mię­dzy try­bem AFMF.

Na zakoń­cze­nie war­to wspo­mnieć, że kon­struk­cja obiek­ty­wu E 15 mm F1.4 G sta­no­wi barie­rę dla pyłu i wil­go­ci[vi], co zwięk­sza nie­za­wod­ność pod­czas pra­cy w ple­ne­rze w trud­nych warunkach.

 

E 11 mm F1.8

Wyso­ka roz­dziel­czość i fine­zyj­ny efekt bokeh

Obiek­tyw super­sze­ro­ko­kąt­ny E 11 mm F1.8 to dosko­na­łe narzę­dzie do ujęć wnętrz i uży­wa­nia głę­bi ostro­ści jako środ­ka eks­pre­sji. Jego ogni­sko­wa wyno­si 11 mm (16,5 mm w prze­li­cze­niu na for­mat peł­no­klat­ko­wy). Trzy soczew­ki asfe­rycz­ne i trzy soczew­ki ze szkła ED (o bar­dzo małej dys­per­sji) zapew­nia­ją sta­bil­ną, wyso­ką roz­dziel­czość uję­cia od środ­ka po obrze­ża kadru. Soczew­ki asfe­rycz­ne kom­pen­su­ją ponad­to dys­tor­sję i prze­ciw­dzia­ła­ją obni­że­niu roz­dziel­czo­ści nawet przy sze­ro­ko otwar­tej przy­sło­nie. Zasto­so­wa­nie szkła ED zapo­bie­ga aber­ra­cji chro­ma­tycz­nej i sku­tecz­nie osła­bia prze­kła­ma­nia barw, któ­re mogą wystą­pić zwłasz­cza na obrze­żach obrazu.

 Duża mak­sy­mal­na przy­sło­na F1.8 pozwa­la uzy­skać głę­bo­ki efekt bokeh. Użyt­kow­nik może więc roz­myć tło, by wyeks­po­no­wać same­go sie­bie na vlo­gu lub wytwo­rzyć pięk­ne krąż­ki bokeh w sce­nie noc­nej. Do powsta­nia tego gład­kie­go efek­tu bokeh przy­czy­nia się dokład­na kom­pen­sa­cja aber­ra­cji sfe­rycz­nej i mecha­nizm przy­sło­ny kołowej.

 Mini­mal­na odle­głość od obiek­tu wyno­si 0,12 m, a mak­sy­mal­ne powięk­sze­nie 0,2×[vii], zatem obiek­tyw pozwa­la uzy­skać impo­nu­ją­ce uję­cia zbli­że­nio­we na foto­gra­fiach i filmach.

 

Kom­pak­to­wa, lek­ka kon­struk­cja do zdjęć w ruchu

Obiek­tyw E 11 mm F1.8 łączy dużą jasność F1.8 z mały­mi wymia­ra­mi. Waży tyl­ko 181 g, ma 66 mm śred­ni­cy i 57,5 mm dłu­go­ści, przez co ide­al­nie uzu­peł­nia kom­pak­to­we kor­pu­sy APS‑C.

 

Zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do filmowania

Dwa zaawan­so­wa­ne sil­ni­ki linio­we, umoż­li­wia­ją­ce dokład­ną, cichą pra­cę sys­te­mu AF pod­czas foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia, poma­ga­ją w peł­ni wyko­rzy­stać szyb­kość uży­wa­ne­go kor­pu­su do nie­za­wod­ne­go, dokład­ne­go utrzy­my­wa­nia ostro­ści na poru­sza­ją­cych się obiektach.

Aby film był płyn­ny i sta­bil­ny, naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia Sony zna­czą­co redu­ku­je „oddy­cha­nie” ostro­ści[viii] i zmia­ny kąta widze­nia. Wewnętrz­ny mecha­nizm ostro­ści eli­mi­nu­je zmia­ny dłu­go­ści obiek­ty­wu pod­czas nasta­wia­nia ostro­ści, uła­twia­jąc uję­cia zbli­że­nio­we i pra­cę w ogra­ni­czo­nej przestrzeni.

Obiek­tyw super­sze­ro­ko­kąt­ny E 11 mm F1.8 ma ogni­sko­wą 11 mm (16,5 mm w prze­li­cze­niu na for­mat peł­no­klat­ko­wy) — dosko­na­łą do nagry­wa­nia vlo­gów z roz­le­głym tłem. Dzię­ki małym wymia­rom i wadze pozo­sta­je poręcz­ny i wygod­ny w uży­ciu pod­czas dłu­gich sesji wyma­ga­ją­cych prze­cho­dze­nia z miej­sca na miejsce.

Sys­tem Line­ar Respon­se MF bez­po­śred­nio, linio­wo reagu­je na naj­mniej­sze ruchy pier­ście­nia pod­czas ręcz­nej regu­la­cji ostro­ści, dając poczu­cie szyb­ko­ści i dokładności.

Wyjąt­ko­wa kon­tro­la i niezawodność 

Mimo małych wymia­rów obiek­tyw ma funk­cje umoż­li­wia­ją­ce ela­stycz­ną, intu­icyj­ną obsłu­gę, takie jak przy­cisk blo­ka­dy ostro­ści i prze­łącz­nik try­bu ostro­ści. Użyt­kow­nik może zmie­nić funk­cję przy­ci­sku blo­ka­dy ostro­ści, wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nie w menu kor­pu­su. Kon­struk­cja odpor­na na pył i wil­goć[ix] zwięk­sza nie­za­wod­ność pod­czas pra­cy w ple­ne­rze w trud­nych warunkach.

Model E 11 mm F1.8 wyróż­nia się ponad­to moż­li­wo­ścią mon­to­wa­nia fil­trów z przo­du, rzad­ko spo­ty­ka­ną w obiek­ty­wach superszerokokątnych.

 

War­to zobaczyć

Arty­ku­ły, fil­my i nowe mate­ria­ły z naj­now­szych apa­ra­tów, kamer i innych pro­duk­tów Sony moż­na też zna­leźć tutaj. Ten euro­pej­ski por­tal foto­gra­ficz­ny Sony ma 22 wer­sje języ­ko­we i zawie­ra infor­ma­cje o pro­duk­tach i kon­kur­sach oraz aktu­al­ne listy kra­jo­wych wyda­rzeń zwią­za­nych z pro­duk­ta­mi Sony.

__________

[i] Stan na czer­wiec 2022 r., bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez Sony wśród wymien­nych zmien­no­ogni­sko­wych obiek­ty­wów super­sze­ro­ko­kąt­nych for­ma­tu APS‑C do apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wych (w sta­nie goto­wo­ści do zdjęć).

[ii] Dzia­ła­nie zoo­mu zale­ży od uży­wa­ne­go kor­pu­su. Szcze­gó­łów nale­ży szu­kać w prze­wod­ni­ku pomocniczym.

[iii] Nie gwa­ran­tu­je się stu­pro­cen­to­wej odpor­no­ści na pył i wilgoć.

[iv] 0,2 metra i 0,12×, gdy uży­wa­ny jest sys­tem AF.

[v] Infor­ma­cje o zgod­no­ści poda­no pod adre­sem: https://​www​.sony​.net/​d​i​c​s​/​b​r​e​a​t​h​i​ng/. Tyl­ko w try­bie fil­mo­wa­nia. Uży­cie tej funk­cji może nie­znacz­nie zmie­nić kąt widze­nia i jakość obra­zu. Nie gwa­ran­tu­je się sku­tecz­no­ści kom­pen­sa­cji we wszyst­kich sytuacjach.

[vi] Nie gwa­ran­tu­je się stu­pro­cen­to­wej odpor­no­ści na pył i wilgoć.

[vii] 0,15 metra i 0,13×, gdy uży­wa­ny jest sys­tem AF.

[viii] Obsłu­gi­wa­na jest tak­że funk­cja kom­pen­sa­cji „oddy­cha­nia” dostęp­na w wybra­nych kor­pu­sach α. Infor­ma­cje o zgod­no­ści poda­no pod adre­sem: https://​www​.sony​.net/​d​i​c​s​/​b​r​e​a​t​h​i​ng/. Tyl­ko w try­bie fil­mo­wa­nia. Uży­cie tej funk­cji może nie­znacz­nie zmie­nić kąt widze­nia i jakość obra­zu. Nie gwa­ran­tu­je się sku­tecz­no­ści kom­pen­sa­cji we wszyst­kich sytuacjach.

[ix] Nie gwa­ran­tu­je się stu­pro­cen­to­wej odpor­no­ści na pył i wilgoć.

__________

żró­dło: Mate­ria­ły prasowe

Top