Rozpoczął się konkurs — SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2023

Od 1 czerw­ca 2022 r. moż­na nad­sy­łać zgło­sze­nia na 16. edy­cję kon­kur­su Sony World Pho­to­gra­phy Awards. Udział w kon­kur­sie jest bez­płat­ny, a zdję­cia moż­na zgła­szać za pośred­nic­twem stro­ny www​.world​pho​to​.org

Orga­ni­zo­wa­ny przez World Pho­to­gra­phy Orga­ni­sa­tion kon­kurs foto­gra­ficz­ny Sony World Pho­to­gra­phy Awards ma w bran­ży liczą­cy się wymiar opi­nio­twór­czy. Kolej­ne edy­cje, w któ­rych nagra­dza­ne są naj­lep­sze foto­gra­fie z ubie­głe­go roku, przy­no­szą roz­głos i dają moż­li­wo­ści roz­wo­ju foto­gra­fom z całe­go świa­ta. Fir­ma Sony wspie­ra kon­kurs, aby wspo­ma­gać nie­ustan­ny roz­wój kul­tu­ry foto­gra­ficz­nej na całym świe­cie i two­rzyć glo­bal­ną plat­for­mę dla naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych przed­sta­wi­cie­li tej sztuki.

Udział w kon­kur­sie jest bez­płat­ny, a pra­ce uczest­ni­ków oce­nia ano­ni­mo­wo jury, w skład któ­re­go wcho­dzą wybit­ni eks­per­ci z bran­ży fotograficznej.

Foto­gra­fo­wie z całe­go świa­ta mają do wybo­ru czte­ry kon­kur­sy: Pro­fe­sjo­nal­ny, w któ­rym nagra­dza­ne są serie od 5 do 10 zdjęć w dzie­się­ciu kate­go­riach tema­tycz­nych; Otwar­ty, w któ­rym nagra­dza­ne są poje­dyn­cze zdję­cia, tak­że w dzie­się­ciu kate­go­riach; Mło­dzie­żo­wy, w któ­rym bio­rą udział uta­len­to­wa­ni foto­gra­fo­wie poni­żej 19. roku życia; oraz Stu­denc­ki, prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów z całe­go świata.

W ramach kon­kur­su SWPA przy­zna­wa­ne są tak­że nagro­dy dla naj­lep­szych foto­gra­fów z poszcze­gól­nych kra­jów (Natio­nal & Regio­nal Awards), jak rów­nież Latin Ame­ri­ca Pro­fes­sio­nal Award oraz Alpha Fema­le Award.

 

NOWOŚCIROKU 2023

Nagro­da „Zrów­no­wa­żo­ny rozwój”

W tym roku przy­zna­na zosta­nie nowa nagro­da, któ­rej celem jest zwró­ce­nie uwa­gi na histo­rie, ludzi i orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce na rzecz jed­ne­go z Celów Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju ONZ w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska. Cho­dzi o tema­ty doty­czą­ce zmian kli­ma­tu, tech­no­lo­gii i inno­wa­cji eko­lo­gicz­nych oraz ludzi i grup dzia­ła­ją­cych na rzecz przemian.

Zdo­byw­ca tej nagro­dy otrzy­ma 5000 dola­rów USA oraz moż­li­wość pre­zen­ta­cji swo­je­go pro­jek­tu na wysta­wie Sony World Pho­to­gra­phy Awards w Lon­dy­nie. Nagro­dę może zdo­być każ­dy foto­graf bio­rą­cy udział w kon­kur­sie pro­fe­sjo­nal­nym. Zwy­cięz­ca zosta­nie wybra­ny spo­śród 30 kan­dy­da­tów z każ­dej kategorii.

Indy­wi­du­al­na wysta­wa prac Foto­gra­fa Roku

W 2023 r. wpro­wa­dza­my nowy ele­ment do nagro­dy dla Foto­gra­fa Roku. Oprócz nagro­dy pie­nięż­nej w wyso­ko­ści 25 000 dola­rów USA, sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go Sony oraz pre­zen­ta­cji prac na wysta­wie Sony World Pho­to­gra­phy Awards i w pokon­kur­so­wym albu­mie zwy­cięz­ca będzie tak­że miał oka­zję zapre­zen­to­wać swo­je zdję­cia na indy­wi­du­al­nej wysta­wie w ramach wysta­wy SWPA w Lon­dy­nie w następ­nym roku. Pozwo­li to foto­gra­fom roz­wi­nąć swój zwy­cię­ski pro­jekt lub wysta­wić zupeł­nie nowe pra­ce, co da im moż­li­wość szer­sze­go zapre­zen­to­wa­nia swo­jej twór­czo­ści i roz­wo­ju kariery.

Nowa for­mu­ła kon­kur­su młodzieżowego

W ramach Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2023 wpro­wa­dzo­no nową for­mu­łę kon­kur­su mło­dzie­żo­we­go — teraz może w nim wziąć udział każ­da oso­ba poni­żej 19. roku życia, któ­ra zgło­si mak­sy­mal­nie trzy zdję­cia zwią­za­ne z tema­tem Two­ja codzien­ność.

W ramach tego tema­tu mło­dzi foto­gra­fo­wie mają dzie­lić się sce­na­mi ze swo­je­go życia codzien­ne­go i wize­run­ka­mi ludzi, któ­rzy ich ota­cza­ją. Kon­kurs ma na celu uchwy­ce­nie wyjąt­ko­we­go spoj­rze­nia na świat. Gatu­nek, tech­ni­ka i tema­ty­ka są dowol­ne: mogą to być obra­zy tęt­nią­cych życiem ulic, idyl­licz­ne kra­jo­bra­zy czy poru­sza­ją­ce por­tre­ty. Juro­rzy wybio­rą 10 fina­li­stów, spo­śród któ­rych wyło­nio­ny zosta­nie zdo­byw­ca tytu­łu Foto­gra­fa Roku w kon­kur­sie mło­dzie­żo­wym.

Temat kon­kur­su studenckiego

Uczest­ni­ków tego­rocz­ne­go kon­kur­su stu­denc­kie­go pro­si­my o odnie­sie­nie się do tema­tu W zmie­nia­ją­cym się świe­cie. Nasz świat bar­dzo szyb­ko się zmie­nia. Szu­ka­my foto­gra­fów, któ­rzy zapre­zen­tu­ją pozy­tyw­ne histo­rie roz­wo­ju i postę­pu. Pra­ce mogą doty­czyć wie­lu tema­tów: od śro­do­wi­ska przez tech­no­lo­gię po spo­sób, w jaki pra­cu­je­my i żyje­my. Uczest­ni­cy mogą sku­pić się na tym, jak zmie­nił się styl pra­cy i orga­ni­za­cja prze­strze­ni biu­ro­wej, jak w bar­dziej świa­do­my spo­sób reagu­je­my na kry­zys kli­ma­tycz­ny, a nawet na kon­kret­nych postę­pach w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii i badań.

Seria od pię­ciu do dzie­się­ciu zdjęć powin­na uka­zy­wać, w jaki spo­sób sami uczest­ni­cy albo foto­gra­fo­wa­ne przez nich oso­by reagu­ją na zacho­dzą­ce wokół nich zmia­ny. Zdję­cia mogą być wyko­na­ne za pomo­cą dowol­ne­go urzą­dze­nia i w dowol­nym sty­lu. Zachę­ca­my do kre­atyw­no­ści, ale naj­waż­niej­sze jest, aby trzy­mać się wytycz­nych zawar­tych w opi­sie tematu.

EDYCJA 2023: NAGRODYTERMINY

Pra­ce na kon­kurs Sony World Pho­to­gra­phy Awards moż­na zgła­szać od 1 czerw­ca 2022 r. Peł­ny opis kon­kur­su i poszcze­gól­nych kate­go­rii moż­na zna­leźć na stro­nie www​.world​pho​to​.org/​s​o​n​y​-​w​o​r​l​d​-​p​h​o​t​o​g​r​a​p​h​y​-​a​w​a​rds

Przyj­mo­wa­nie zgło­szeń na czte­ry kon­kur­sy zakoń­czy się w nastę­pu­ją­cych terminach:

Kon­kurs pro­fe­sjo­nal­ny: 13 stycz­nia 2023 r., godz. 14:00
Kon­kurs otwar­ty: 6 stycz­nia 2022 r., godz. 14:00
Kon­kurs stu­denc­ki: 30 listo­pa­da 2022 r., godz. 14:00
Kon­kurs mło­dzie­żo­wy: 6 stycz­nia 2022 r., godz. 14:00

Zwy­cięz­cy wszyst­kich kate­go­rii kon­kur­su pro­fe­sjo­nal­ne­go, otwar­te­go, mło­dzie­żo­we­go i stu­denc­kie­go otrzy­ma­ją cyfro­wy sprzęt foto­gra­ficz­ny Sony. Ponad­to przy­zna­ne zosta­ną nagro­dy pie­nięż­ne w wyso­ko­ści 25 000 dola­rów USA dla Foto­gra­fa Roku, 5000 dola­rów USA dla Foto­gra­fa Roku w kon­kur­sie otwar­tym oraz 5000 dola­rów USA dla zdo­byw­cy Nagro­dy „Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój”. Pra­ce wszyst­kich zwy­cięz­ców i fina­li­stów będą pre­zen­to­wa­ne w Lon­dy­nie na corocz­nej wysta­wie pokon­kur­so­wej Sony World Pho­to­gra­phy Awards, a póź­niej tak­że w innych kra­jach. Zosta­ną rów­nież opu­bli­ko­wa­ne w albu­mie pod­su­mo­wu­ją­cym edy­cję konkursu.

_________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top