Innowacyjny system Canon EOS R powiększa się o pierwsze bezlusterkowce z matrycą APS‑C: EOS R7EOS R10

Canon EOS R10

 

Canon Euro­pe zapre­zen­to­wał pierw­sze apa­ra­ty bez­lu­ster­ko­we sys­te­mu EOS R – EOS R7EOS R10, w któ­rych zasto­so­wa­no for­mat prze­twor­ni­ka obra­zu APS‑C. Ofe­ru­je on zna­czą­ce korzy­ści dla entu­zja­stów foto­gra­fii i twór­ców tre­ści, m.in. umoż­li­wia­jąc pomniej­sze­nie kon­struk­cji szyb­kich i wydaj­nych apa­ra­tów. Apa­rat EOS R7, nawią­zu­ją­cy do serii EOS 7D, przy­go­to­wa­no z myślą o foto­gra­fach dzi­kiej przy­ro­dy i spor­tu, któ­rzy potrze­bu­ją dodat­ko­we­go zasię­gu matry­cy APS‑C, jak rów­nież wyjąt­ko­wej szyb­ko­ści i śle­dze­nia z auto­ma­tycz­nym usta­wie­niem ostro­ści, cha­rak­te­ry­stycz­nym dla wyż­szych mode­li z tej serii.

Apa­rat EOS R10, stwo­rzo­ny został z myślą o nowym poko­le­niu użyt­kow­ni­ków „dwu­cy­fro­wych” apa­ra­tów EOS. To wszech­stron­ne urzą­dze­nie o impo­nu­ją­cych moż­li­wo­ściach foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia, prze­zna­czo­ne dla twór­ców lifestyle’owych – będą­cych w cią­głym ruchu. Wraz z pre­mie­ra­mi apa­ra­tów zapre­zen­to­wa­no dziś tak­że dwa nowe obiek­ty­wy RF‑S – RF‑S 18–45mm F4.5–6.3 IS STM – ultra­kom­pak­to­wy obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy do codzien­ne­go użyt­ku, oraz RF‑S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM – uni­wer­sal­ny obiek­tyw o dużym zbliżeniu.

Od cza­su wpro­wa­dze­nia sys­te­mu EOS R na rynek Canon sta­le posze­rza ofer­tę apa­ra­tów peł­no­klat­ko­wych, aby dostar­czyć sze­reg narzę­dzi zaspo­ka­ja­ją­cych róż­ne potrze­by foto­gra­fów i twór­ców tre­ści. Wpro­wa­dze­nie apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wych sys­te­mu EOS R w for­ma­cie APS‑C jest kolej­nym kro­kiem Canon w kie­run­ku zapew­nie­nia więk­szej swo­bo­dy wybo­ru – dzię­ki temu szer­sza gru­pa foto­gra­fów i twór­ców tre­ści może reali­zo­wać swo­je twór­cze ambicje.

Poznaj nowy poziom szyb­ko­ści i precyzji

EOS R7EOS R10 w for­ma­cie APS‑C odzie­dzi­czy­ły po serii EOS R inte­li­gent­ną tech­no­lo­gię auto­fo­ku­su zasto­so­waną w wyso­kiej kla­sy mode­lach peł­no­klat­ko­wych Canon. Dzię­ki zasto­so­wa­niu roz­wią­zań deep lear­ning i funk­cji Dual Pixel CMOS AF II użyt­kow­ni­cy mogą śle­dzić obiek­ty – w tym pojaz­dy, zwie­rzę­ta i ludzi – z pre­cy­zyj­nym wykry­wa­niem gło­wy, twa­rzy i oczu na 100% powierzch­ni kadru[i]. Apa­ra­ty EOS R7EOS R10, ofe­ru­ją­ce funk­cję AF przy sła­bym oświe­tle­niu odpo­wied­nio do ‑5 EV i ‑4 EV[ii] i dzia­ła­ją­ce z tele­kon­wer­te­ra­mi do f/22, uła­twia­ją śle­dze­nie spor­tow­ców w ruchu lub pta­ków w locie – nie­za­leż­nie od warun­ków oświe­tle­nia. Oba apa­ra­ty są wypo­sa­żo­ne w funk­cję auto­fo­ku­su „dotknij i prze­cią­gnij”. EOS R7 to pierw­szy apa­rat w sys­te­mie EOS R, w któ­rym mul­ti­kon­tro­ler AF połą­czo­no z pokrę­tłem ste­ru­ją­cym. Pozwa­la to na szyb­kie i wygod­ne usta­wia­nie punk­tów AF jed­nym ruchem kciu­ka lub obro­tem pokrętła.

Apa­ra­ty EOS R7EOS R10 ofe­ru­ją naj­lep­szą w swo­jej kla­sie wydaj­ność pozwa­la­ją­cą uchwy­cić ulot­ne chwi­le. Wypo­sa­żo­no je w naj­szyb­szą cią­głą migaw­kę mecha­nicz­ną spo­śród wszyst­kich apa­ra­tów EOS z matry­cą APS‑C ofe­ru­ją­cą reje­stro­wa­nie obra­zu z szyb­ko­ścią 15 kla­tek na sekun­dę[iii], a tak­że migaw­kę elek­tro­nicz­ną osią­ga­ją­cą 30 kla­tek na sekun­dę i 23 klat­ki na sekun­dę[iv]. Apa­rat EOS R7 umoż­li­wia otwar­cie migaw­ki w cza­sie do 1/8000 sekun­dy w przy­pad­ku migaw­ki mecha­nicz­nej i 1/16 000 sekun­dy w przy­pad­ku migaw­ki elek­tro­nicz­nej, co pozwa­la uchwy­cić szyb­ko poru­sza­ją­ce się obiek­ty. Apa­ra­ty wypo­sa­żo­no też w naj­now­szy pro­ce­sor DIGIC X, co spra­wia, że cha­rak­te­ry­zu­ją się dużą szyb­ko­ścią prze­twa­rza­nia obra­zu. Wpro­wa­dze­nie try­bu zdjęć cią­głych RAW z szyb­ko­ścią 30 kla­tek na sekun­dę umoż­li­wia pra­cę z obra­za­mi zare­je­stro­wa­ny­mi pod­czas zdjęć seryj­nych w posta­ci pli­ku fil­mo­we­go, uła­twia­jąc wybór kla­tek. Włą­czo­ny tryb zdjęć wstęp­nych pozwa­la rów­nież wyko­ny­wać zdję­cia na 0,5 sekun­dy przed naci­śnię­ciem migawki.

Wyso­ka jakość dla zdjęć w ruchu

Wbu­do­wa­na funk­cja sta­bi­li­za­cji obra­zu w kor­pu­sie (IBIS) spra­wia, że EOS R7 dosko­na­le nada­je się dla osób foto­gra­fu­ją­cych w ruchu lub z ręki z dłuż­szym cza­sem naświe­tla­nia.[v] Tym samym apa­rat dołą­cza do serii mode­li EOS R6, EOS R5EOS R3, ofe­ru­jąc naj­wyż­szy na świe­cie 8‑stopniowy poziom sta­bi­li­za­cji obra­zu[vi]. Po raz pierw­szy w apa­ra­tach EOS zasto­so­wa­no sys­tem IS do wyrów­ny­wa­nia pozio­mu hory­zon­tu, gdy włą­czo­na jest funk­cja „auto­po­zio­mo­wa­nie”. Kom­pen­su­je on rów­nież drga­nia w pio­nie pod­czas foto­gra­fo­wa­nia czy nagry­wa­nia obra­zu w nowo doda­nych try­bach pano­ra­my. Ofe­ru­jąc więk­szy zasięg, nowe matry­ce APS‑C o roz­dziel­czo­ści 32,5 i 24,2 mega­pik­se­la w apa­ra­tach EOS R7EOS R10 zapew­nia­ją ostrość obra­zu nawet z dużej odle­gło­ści – ide­al­ne roz­wią­za­nie dla foto­gra­fów spor­tu i dzi­kiej przy­ro­dy, któ­rzy musie­li­by bar­dzo się zbli­żyć do swo­ich obiek­tów. Try­by Dual Pixel RAW oraz HEIF, Com­pact RAWHDR gwa­ran­tu­ją swo­bo­dę post­pro­dukcji i umoż­li­wia­ją lep­sze odwzo­ro­wa­nie tona­cji sce­ny. Cyfro­wy opty­ma­li­za­tor obiek­ty­wu auto­ma­tycz­nie zapew­nia uzy­ska­nie naj­lep­szych obra­zów JPEG w aparacie.

Apa­ra­ty EOS R7EOS R10 ważą­ce zale­d­wie 612 g i 429 g (z aku­mu­la­to­rem i kar­tą pamię­ci) zde­cy­do­wa­nie popra­wia­ją kom­fort pra­cy, pozwa­la­jąc foto­gra­fom zre­zy­gno­wać z dotych­cza­so­wych zesta­wów  skła­da­ją­cych się z lustrzan­ki cyfro­wej i obiek­ty­wu. Kom­pak­to­wa, ale wytrzy­ma­ła kon­struk­cja apa­ra­tu EOS R7 jest odpor­na na warun­ki atmosfe­ryczne, co zapew­nia wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa przy nie­sprzy­ja­ją­cej pogodzie.

Dosko­nal­sze tre­ści dzię­ki roz­dziel­czo­ści 4K

W odpo­wie­dzi na rosną­cą potrze­bę reje­stro­wa­nia zarów­no fil­mów, jak i zdjęć, mode­le EOS R7EOS R10 pozwa­la­ją zapi­sy­wać mate­ria­ły wideo w roz­dziel­czo­ści 4K 60p[vii] lub 4K 30p, z nad­prób­ko­wa­niem z roz­dziel­czo­ści 7K6K, co zapew­nia naj­wyż­szą jakość obra­zu. Obraz może być prze­sy­ła­ny w jako­ści HDR PQ (YCbCr 4:2:2 10-bitów) w apa­ra­cie lub przez złą­cze HDMI. Model EOS R7 wypo­sa­żo­no w dodat­ko­wy tryb kadro­wa­nia 4K 60p[viii], któ­ry jesz­cze bar­dziej zwięk­sza zasięg – dosko­na­le nada­je się do fil­mo­wa­nia dzi­kiej przy­ro­dy. Oba apa­ra­ty mogą nagry­wać mate­riał dłuż­szy niż 30 minut na klip, reje­stru­jąc obraz w roz­dziel­czo­ści 4K 60p nawet przez godzi­nę[ix], co otwie­ra moż­li­wo­ści zapi­su dłuż­szych form (np. wywia­dów czy całych wyda­rzeń). Oba mode­le obsłu­gu­ją nagry­wa­nie fil­mów HDR PQ (YCbCr 4:2:2 10-bit BT.2020), któ­re zapew­nia­ją wyso­ki zakres dyna­mi­ki przy mini­mal­nym gra­din­gu. Dla tych, któ­rzy chcie­li­by pójść o krok dalej, EOS R7 to pierw­szy apa­rat EOS z matry­cą APS‑C[x], któ­ry wyko­rzy­stu­je Canon Log 3 i Cine­ma Gamut, co pozwa­la na bar­dziej ela­stycz­ny pro­ces post­pro­duk­cji. Oba mode­le są ide­al­ne dla zapa­lo­nych użyt­kow­ni­ków mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Obsłu­gu­ją nagry­wa­nie w pio­nie oraz tech­no­lo­gie zapew­nia­ją­ce sta­bil­ność fil­mów w ruchu. EOS R7 może łączyć IBIS z optycz­nym i cyfro­wym sta­bi­li­za­to­rem obra­zu Movie Digi­tal IS w celu uzy­ska­nia jesz­cze lep­szej sta­bi­li­za­cji, a EOS R10 wyko­rzy­stu­je dane z obiekty­wów wypo­sa­żo­nych w optycz­ny sta­bi­li­za­tor obra­zu, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać dzia­ła­nie cyfro­we­go stabiliza­to­ra obra­zu Movie Digi­tal IS.

 

Płyn­na kre­atyw­ność i łączność

Intu­icyj­na kon­struk­cja i roz­bu­do­wa­ne moż­li­wo­ści łącz­no­ści pozwa­la­ją uspraw­nić pro­ces twór­czy auto­rom tre­ści i foto­gra­fom. Dzię­ki elek­tro­nicz­ne­mu wizje­ro­wi o roz­dziel­czo­ści 2,36 mln punk­tów i symu­la­cji obra­zu takie­go jak w celow­ni­ku optycz­nym OVF, posia­da­cze lustrza­nek cyfro­wych mogą z łatwo­ścią przejść na bez­lu­ster­kow­ce, korzy­sta­jąc z dob­­rze zna­ne­go im wizje­ra. Regu­lo­wa­ne pokrę­tła i ekran LCD o zmien­nym kącie widze­nia zapew­nia­ją łatwą obsłu­gę. Brac­ke­ting ostro­ści i kom­po­zy­cja głę­bi czy­nią z obu apa­ra­tów bar­dzo zaawan­so­wa­ne narzę­dzia. Apa­rat EOS R7 wypo­sa­żo­no w wizjer o dużym powięk­sze­niu 1,15x, dzię­ki któ­re­mu ama­to­rzy foto­gra­fii mogą lepiej kon­tro­lo­wać kadr lub zapi­sa­ne obra­zy. Wypo­sa­żo­ny we wbu­do­wa­ną lam­pę błysko­wą apa­rat EOS R10 jest wszech­stron­nym narzę­dziem dla foto­gra­fów wyko­nu­ją­cych zdję­cia w róż­nych warun­kach – zarów­no w pomiesz­cze­niach, jak i w sła­bo oświe­tlo­nych miej­scach. Dzię­ki dwóm gniaz­dom kart UHS-II apa­rat EOS R7 obsłu­gu­je bły­ska­wicz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych, umoż­li­wia od­dziel­ne prze­cho­wy­wa­nie zdjęć i fil­mów oraz zapi­sy­wa­nie róż­nych for­ma­tów na każ­dej z kart.

W obu apa­ra­tach ulep­szo­no łącz­ność dzię­ki modu­łom Wi-Fi i Blu­eto­oth™[xi], poma­ga­jąc począt­ku­ją­cym twór­com i foto­gra­fom w udo­stęp­nia­niu, prze­cho­wy­wa­niu i porząd­ko­wa­niu swo­ich prac. Tre­ści prze­sy­łać moż­na za pośred­nic­twem ser­wi­su ima​ge​.canon, a samym apa­ra­tem ste­ro­wać za pomo­cą apli­ka­cji Ca-mera Con­nect z wyko­rzy­sta­niem prze­wo­du USB Type‑C lub połą­cze­nia bez­prze­wo­do­we­go. W przy­pad­ku stre­ame­rów oba urzą­dze­nia ofe­ru­ją czy­ste wyj­ście HDMI do prze­sy­ła­nia stru­mie­nio­we­go, a tak­że moż­li­wość prze­sy­ła­nia stru­mie­nio­we­go do ser­wi­su YouTu­be za pośred­nic­twem ser­wi­su ima​ge​.canon. Użyt­kow­ni­cy mogą teraz prze­sy­łać pli­ki RAW bez­po­śred­nio do nowej usłu­gi prze­twa­rza­nia obra­zów na chmu­rze Canon w witry­nie ima​ge​.canon, któ­ra pro­ce­su­je obraz za pomo­cą sie­ci neu­ro­no­wej w celu dal­szej popra­wy jego jako­ści obra­zu w pli­ku RAW[xii]. Na potrze­by twór­ców apa­ra­ty EOS R7EOS R10 wypo­sa­żo­no w nową wielo­funk­cyjną stop­kę do moco­wa­nia akce­so­riów – pierw­szą w mode­lach EOS z matry­cą APS‑C – któ­ra zapew­nia zasi­la­nie i szyb­ką komu­ni­ka­cję z nowy­mi zaawan­so­wa­ny­mi akcesoriami.

Obiek­tyw na każ­dą okazję

Apa­ra­ty EOS R7EOS R10 umoż­li­wia­ją użyt­kow­ni­kom korzy­sta­nie z sze­ro­kiej gamy obiek­ty­wów Canon RF – a dzię­ki adap­te­rom moż­na ich uży­wać tak­że z obiek­ty­wa­mi EFEF‑S, co pozwa­la na bezprob­lemowe przej­ście od lustrzan­ki cyfro­wej do bez­lu­ster­kow­ca. Roz­sze­rza­jąc serię obiek­ty­wów RF, w któ­rej skład wcho­dzi obec­nie 26 obiek­ty­wów o ogni­sko­wych od 5,2 mm do 1200 mm, Canon dla mode­li EOS R7EOS R10 wpro­wa­dza dwa nowe, lek­kie i wszech­stron­ne obiek­ty­wy  RF‑S — 18–45mm F4.5–6.3 IS STMRF‑S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM, któ­re zapew­nia­ją dodat­ko­we opcje. Obiek­ty­wy wypo­sa­żo­no w optycz­ny sta­bi­li­za­tor obra­zu – to spra­wia, że dosko­na­le nada­ją się do foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia wszel­kich obiek­tów – od kra­jo­bra­zów i por­tre­tów po jedze­nie i two­rze­nie fil­mów na vlo­gi. RF‑S 18–45mm F4.5–6.3 IS STM to ide­al­ny obiek­tyw uni­wer­sal­ny do codzien­ne­go foto­gra­fo­wa­nia dzię­ki kom­pak­to­wej kon­struk­cji i mecha­ni­zmo­wi cho­wa­nia obiek­ty­wu, któ­ry dosko­na­le spraw­dza się w podró­ży. Ręcz­ne usta­wia­nie ostro­ści i mecha­nizm STM zapew­nia płyn­ne, ciche dzia­ła­nie auto­fo­ku­su pod­czas fil­mo­wa­nia. Obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy RF‑S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM o dużym powięk­sze­niu, obej­mu­ją­cym zakres od sze­ro­ko­kąt­ne­go do tele­obiek­ty­wu, umoż­li­wia uzy­ska­nie maksymal­nego powięk­sze­nia 0,59x w try­bie MF, co pozwa­la na wyko­ny­wa­nie makrofotografii.

Zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia optycz­na Canon mini­ma­li­zu­je aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną i zapew­nia korek­cję znie­kształ­ceń, zapew­nia­jąc ostry i wyra­zi­sty obraz. Obiek­ty­wy współ­pra­cu­ją z sys­te­mem sta­bi­li­za­cji obra­zu w kor­pu­sie (IBIS) w mode­lu EOS R7 i funk­cją Movie Digi­tal IS w mode­lu EOS R10. Wypo­sa­żo­no je też w dyna­micz­ny sys­tem sta­bi­li­za­cji obra­zu oraz optycz­ną sta­bi­li­za­cję obra­zu w obiek­ty­wie. Umoż­li­wia to uzys­kanie nawet 7‑stopniowej sta­bi­li­za­cji obra­zu w przy­pad­ku mode­lu RF‑S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM i 6,5‑stopniowej w mode­lu RF‑S 18–45mm F4.5–6.3 IS STM. Dzię­ki 7‑listkowej przy­sło­nie koło­wej foto­gra­fo­wie mogą uzy­ski­wać pięk­ne roz­my­cie tła z utrzy­ma­niem ostro­ści foto­gra­fo­wa­nych obiektów.

Nowa seria apa­ra­tów Canon z matry­cą APS‑C prze­no­si inno­wa­cyj­ne funk­cje peł­no­klat­ko­wych bez­lu­ster­kow­ców do bar­dziej kom­pak­to­wych, a jed­no­cze­śnie przy­stęp­nych mode­li ama­tor­skich, umoż­li­wia­jąc twór­com tre­ści i entu­zja­stom foto­gra­fii odkry­wa­nie swo­ich pasji i osią­ga­nie nowych pozio­mów kreatywności.

__________

[i] Doty­czy sytu­acji, gdy pod­czas śle­dze­nia jest wyświe­tla­na ram­ka obiek­tu, a do apa­ra­tu jest pod­łą­czo­ny zgod­ny obiek­tyw, gdy aktyw­ny jest peł­no­za­kre­so­wy AF lub gdy obiekt został pomyśl­nie wykry­ty w innym try­bie obsza­ru. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat obsłu­gi­wa­nych obiek­ty­wów zawie­ra dział [Infor­ma­cje uzu­peł­nia­ją­ce] dla mode­lu [EOS R7/EOS R10] w witry­nie „cam​.start​.canon”.

[ii] Pod­czas wyko­ny­wa­nia zdjęć z obiek­ty­wem f/1,2, środ­ko­wy punkt AF, One-Shot AF, w tem­pe­ra­tu­rze 23°C/73°F, przy czu­ło­ści ISO100. Z wyjąt­kiem socze­wek RF z powło­ką w tech­no­lo­gii Defo­cus Smoothing.

[iii] Szyb­kość zdjęć seryj­nych może się róż­nić w zależ­no­ści od warun­ków; szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na zna­leźć w danych technicznych.

[iv] Szyb­kość zdjęć seryj­nych może się róż­nić w zależ­no­ści od warun­ków; szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na zna­leźć w danych technicznych.

[v] 7 stop­ni w opar­ciu o stan­dard CIPA w przy­pad­ku mode­lu RF‑S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM przy ogni­sko­wej 150 mm.

8‑stopniowy kie­ru­nek odchyłu/pochylenia, zgod­nie z nor­mą CIPA, przy uży­ciu obiek­ty­wu RF 24–105mm F4IS USM o ogniskowej
105 mm.

[vi] Wśród wszyst­kich apa­ra­tów cyfro­wych z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi, stan na 23 maja 2022 r., na pod­sta­wie badań prze­pro­wa­dzo­nych przez fir­mę Canon. Kie­ru­nek odchyłu/pochylenia, zgod­nie z nor­mą CIPA, 8,0 stop­ni dla mode­lu RF 24–105mm F4IS USM przy ogni­sko­wej 105 mm. Wydaj­ność sys­te­mu IS jest taka sama jak w mode­lach EOS R5, EOS R6EOS R3. W zależ­no­ści od cza­su zaku­pu nale­ży zak­tu­ali­zo­wać opro­gra­mo­wa­nie sprzę­to­we obiektywu.

[vii] Tryb foto­gra­fo­wa­nia EOS R10 4K 60p jest kadro­wa­ny do 64% obsza­ru poziomego.

[viii] Tryb foto­gra­fo­wa­nia EOS R7 4K 60p jest kadro­wa­ny do 55% obsza­ru poziomego.

[ix] Maks. czas cią­głe­go nagry­wa­nia fil­mów dostęp­ny w mode­lu EOS R7:

  • nor­mal­ny: 6 godz.
  • film z dużą szyb­ko­ścią odświe­ża­nia (Full HD 120/100 kla­tek na sekun­dę): 90 min.
  • czas nagry­wa­nia może ulec skró­ce­niu, jeśli tem­pe­ra­tu­ra wewnątrz apa­ra­tu nad­mier­nie wzrośnie.
  • 4K 30p HQ: oko­ło 60 min przy roz­po­czę­ciu pra­cy w tem­pe­ra­tu­rze 23°C.
  • 4K 60p Crop: oko­ło 60 min w przy­pad­ku roz­po­czę­cia pra­cy w tem­pe­ra­tu­rze 23°C.

- dla mode­lu EOS R10:

  • nor­mal­ny: 2 godz.
  • film z dużą szyb­ko­ścią odświe­ża­nia (Full HD 120/100 kla­tek na sekun­dę): 30 min.
  • czas nagry­wa­nia może ulec skró­ce­niu, jeśli tem­pe­ra­tu­ra wewnątrz apa­ra­tu nad­mier­nie wzrośnie.
  • 4K 30p HQ: oko­ło 50 min przy roz­po­czę­ciu pra­cy w tem­pe­ra­tu­rze 23°C.

[x] Poza linią Cine­ma EOS.

[xi] Wypo­sa­żo­ny w tech­no­lo­gię Blu­eto­oth® low ener­gy. Sło­wo, znak i logo Blu­eto­oth® są zare­je­stro­wa­ny­mi zna­ka­mi towa­ro­wy­mi nale­żą­cy­mi do Blu­eto­oth SIG, Inc. i wszel­kie uży­cie tych zna­ków przez Canon Euro­pe Ltd. odby­wa się na zasa­dach licen­cji. Inne zna­ki towa­ro­we i nazwy han­dlo­we nale­żą do ich wła­ści­cie­li. Wi-Fi® jest zastrze­żo­nym zna­kiem towa­ro­wym Wi-Fi Alliance.

Sło­wo, znak i logo Blu­eto­oth® są zare­je­stro­wa­ny­mi zna­ka­mi towa­ro­wy­mi nale­żą­cy­mi do Blu­eto­oth SIG, Inc. i wszel­kie uży­cie tych zna­ków przez Canon Inc. odby­wa się na zasa­dach licen­cji. Inne zna­ki towa­ro­we i nazwy han­dlo­we nale­żą do ich właścicieli.

[xii] Usłu­ga Prze­twa­rza­nia obra­zu w chmu­rze (Clo­ud Ima­ge Pro­ces­sing) fir­my Canon jest usłu­gą płat­ną, któ­ra zosta­nie uru­cho­mio­na pod koniec lip­ca 2022 r. Usłu­ga wyma­ga aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia sprzę­to­we­go. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat moż­na zna­leźć na ima​ge​.canon.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top