Sony Xperia 1 IV — smartfon z pierwszym na świecie obiektywem z prawdziwym zoomem optycznym*

Smartfon do tworzenia treści z pierwszym na świecie obiektywem z prawdziwym zoomem optycznym*
Sony Xpe­ria 1 IV

Fir­ma Sony zapo­wie­dzia­ła nowy smart­fon Xpe­ria 1 IV, któ­re­go sprze­daż roz­pocz­nie się w poło­wie czerw­ca 2022. Model ten zapro­jek­to­wa­no z myślą o oso­bach, któ­re poszu­ku­ją naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii prze­twa­rza­nia obra­zu, a tak­że wyso­kiej kla­sy roz­wią­zań audio.

Na co może­my liczyć?

Naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne moż­li­wo­ści foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia w smart­fo­nie — w tym funk­cja nagry­wa­nia fil­mów 4K w zwol­nio­nym tem­pie z szyb­ko­ścią 120 kla­tek na sekun­dę (kl./s) we wszyst­kich obiektywach[i] — połą­czo­ne z płyn­ną stru­mie­nio­wą trans­mi­sją gier i wcią­ga­ją­cym dźwiękiem

  • Obiek­tyw 85–125 mm, po raz pierw­szy na świe­cie wypo­sa­żo­ny w praw­dzi­wy zoom optycz­nyi, i prze­twor­ni­ki obra­zu umoż­li­wia­ją­ce odczyt z szyb­ko­ścią 120 kl./s we wszyst­kich trzech obiektywach
  • Funk­cje „Vide­ogra­phy Pro” i „Moni­tor zewnętrz­ny” oraz stru­mie­nio­wa trans­mi­sja na żywo[ii]
  • Wyjąt­ko­wa płyn­ność gra­fi­ki dzię­ki wyświe­tla­czo­wi 120 Hz oraz wykry­wa­nie doty­ku z czę­sto­tli­wo­ścią 240 Hz w celu zapew­nie­nia gra­czom peł­nej kon­tro­li nad akcją
  • Funk­cja „Pomoc­nik gra­cza” umoż­li­wia­ją­ca dosto­so­wy­wa­nie obra­zu i dźwię­ku oraz stru­mie­nio­wą trans­mi­sję na żywo w celu udo­stęp­nia­nia tre­ści w cza­sie rzeczywistym
  • O oko­ło 50% jaśniej­szy wyświe­tlacz 4K 120 Hz HDR i tech­no­lo­gia Real-time HDR drive
  • Dodat­ko­wo ulep­szo­ne gło­śni­ki ste­reo­fo­nicz­ne i nagry­wa­nie dźwię­ku o wyso­kiej jako­ści dzię­ki usłu­dze Music Pro
  • Bate­ria o wyso­kiej pojem­no­ści 5000 mAh i wydłu­żo­nym okre­sie użyt­ko­wa­nia[iii], plat­for­ma mobil­na Snap­dra­gon® 8 Gen 1 i szkło Cor­ning® Goril­la® Glass Victus®
  • Opa­ko­wa­nie bez pla­sti­ku[iv], o oko­ło 50% mniej­sze niż w poprzed­nich mode­lach ze wzglę­du na brak łado­war­ki i prze­wo­du.[v] Nawet o 36% mniej­sza[vi] emi­sja CO2 zwią­za­na z trans­por­tem jed­nej sztu­ki pro­duk­tu w porów­na­niu opa­ko­wa­niem o stan­dar­do­wych wymiarach

 

Prze­twor­nik obra­zu i zoom optycz­ny czy­li nowe moż­li­wo­ści fil­mo­wa­nia i fotografowania

Aby auto­rzy fil­mów i zdjęć mogli utrwa­lać róż­no­rod­ne tre­ści, Xpe­ria 1 IV jest wypo­sa­żo­na w trzy obiek­ty­wy: super­sze­ro­ko­kąt­ny 16 mm, sze­ro­ko­kąt­ny 24 mm oraz nowy, uni­ka­to­wy tele­obiek­tyw 85–125 mm z praw­dzi­wym zoo­mem optycznym.

We wszyst­kich obiek­ty­wach zasto­so­wa­no 12-mega­pik­se­lo­wy prze­twor­nik obra­zu Exmor RS™ do urzą­dzeń mobil­nych, umoż­li­wia­ją­cy odczyt do 120 kla­tek na sekun­dę. Wła­ści­wość ta pozwa­la nagry­wać obraz 4K przy 120 kl./s i odtwa­rzać nagra­nia w nawet pię­cio­krot­nie zwol­nio­nym tem­pie. Wszyst­kie obiek­ty­wy umoż­li­wia­ją rów­nież foto­gra­fo­wa­nie z uży­ciem funk­cji śle­dze­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym oraz usta­wia­nia ostro­ści na oko w cza­sie rzeczywistym[vii]. Aby zapew­nić dokład­ne usta­wia­nie i śle­dze­nie ostro­ści w sła­bym świe­tle, Xpe­ria 1 IV wyko­rzy­stu­je infor­ma­cje o głę­bi z czuj­ni­ka iToF 3D oraz wykry­wa­nie obiek­tów opar­te na sztucz­nej inteligencji.

Nowy model jest wypo­sa­żo­ny w opty­kę fir­my ZEISS, ska­li­bro­wa­ną spe­cjal­nie do pro­duk­tów smart­fo­nów Xpe­ria™. Powło­ka ZEISS T* na wszyst­kich obiek­ty­wach apa­ra­tu z tyłu osła­bia reflek­sy, przez co przy­czy­nia się do lep­sze­go odwzo­ro­wa­nia obra­zu i popra­wy kontrastu.

Apa­rat z przo­du rów­nież wypo­sa­żo­no w 12-mega­pik­se­lo­wy prze­twor­nik Exmor RS™ do urzą­dzeń mobil­nych. Jest on więk­szy niż w poprzed­nim mode­lu, dzię­ki cze­mu uzy­ska­no reduk­cję zakłó­ceń w ciem­nych miej­scach i moż­li­wość wyko­ny­wa­nia auto­por­tre­tów w jako­ści 4K HDR.

Two­rze­nie mate­ria­łów wideo

Xpe­ria 1 IV daje nie­zrów­na­ne moż­li­wo­ści nagry­wa­nia obra­zu fil­mo­we­go. Kie­ru­jąc się opi­nia­mi pro­du­cen­tów wideo, fir­ma Sony roz­wi­nę­ła funk­cję „Vide­ogra­phy Pro”, cen­tra­li­zu­ją­cą usta­wie­nia fil­mów. W rezul­ta­cie użyt­kow­ni­cy mogą z łatwo­ścią regu­lo­wać ostrość, eks­po­zy­cję, balans bie­li i inne usta­wie­nia nawet w trak­cie nagrywania.

Wszyst­kie obiek­ty­wy umoż­li­wia­ją fil­mo­wa­nie obra­zu 4K HDR przy 120 kl./s, co pozwa­la utrwa­lać szyb­ki ruch i two­rzyć sekwen­cje w nawet 5‑krotnie zwol­nio­nym tem­pie. W uzy­ska­niu płyn­ne­go, sta­bil­ne­go obra­zu poma­ga naj­now­szy sta­bi­li­za­tor obra­zu Opti­cal Ste­ady­Shot™ z tech­no­lo­gią FlawlessEye™[viii]. Pod­czas nagry­wa­nia mate­ria­łów wideo obsłu­gi­wa­na jest tak­że tech­no­lo­gia usta­wia­nia ostro­ści na oko Eye AF i śle­dze­nie obiek­tów. W rezul­ta­cie użyt­kow­nik może utrzy­my­wać ostrość na obiek­cie i poświę­cić wię­cej cza­su na kom­po­zy­cję ujęcia.

Naj­now­szy smart­fon Sony ma rów­nież funk­cję nagry­wa­nia wieloklatkowego[ix], roz­sze­rza­ją­cą zakres dyna­micz­ny nagry­wa­ne­go fil­mu bez utra­ty roz­dziel­czo­ści. Z myślą o jesz­cze więk­szej swo­bo­dzie twór­czej wpro­wa­dzo­no płyn­ną regu­la­cję zoo­mu — od naj­szer­sze­go kąta po mak­sy­mal­ne zbliżenie.

Stru­mie­nio­we trans­mi­sje na żywo w dowol­nym momen­cie i z każ­de­go miejsca

Xpe­ria 1 IV uprasz­cza stru­mie­nio­wą trans­mi­sję na żywo, a zara­zem popra­wia jej jakość. Jeśli pod­czas stre­amin­gu włą­czo­ny jest tryb Vide­ogra­phy Pro, moż­na uży­wać funk­cji Eye AF i śle­dze­nia obiek­tów. Oprócz tego użyt­kow­nik może trans­mi­to­wać wyso­kiej jako­ści obraz fil­mo­wy ze zgod­ne­go apa­ra­tu Alpha™[x], wyko­rzy­stu­jąc smart­fon Xpe­ria 1 IV w roli zewnętrz­ne­go monitora[xi]. Po doda­niu moni­to­ra do vlo­go­wa­nia Sony moż­li­we sta­je się uży­cie apa­ra­tu z tyłu i uzy­ska­nie jesz­cze wyż­szej rozdzielczości.

Foto­gra­fo­wa­nie z uży­ciem tech­no­lo­gii z apa­ra­tów Alpha™

Smart­fon Xpe­ria 1 IV jest wypo­sa­żo­ny w wyso­kiej jako­ści tele­obiek­tyw z zoo­mem optycz­nym oraz zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię auto­ma­tycz­nej regu­la­cji ostro­ści, dzię­ki któ­rym wyko­nu­je zna­ko­mi­te zdję­cia z pięk­nym efek­tem bokeh. Wszyst­kie trzy obiek­ty­wy pozwa­la­ją uży­wać funk­cji Real-Time Eye AF i wyko­ny­wać zdję­cia seryj­ne HDR z szyb­ko­ścią 20 kl./s, z auto­ma­ty­ką eks­po­zy­cji i ostro­ści (AE/AF). Umoż­li­wia to wyko­ny­wa­nie por­tre­tów ludzi i zwie­rząt nawet pod­czas foto­gra­fo­wa­nia szyb­ko poru­sza­ją­cych się obiek­tów i w trud­nych warun­kach. Funk­cja balan­su bie­li AI zapew­nia nato­miast pra­wi­dło­we kolo­ry i reali­stycz­ne rezul­ta­ty pod­czas foto­gra­fo­wa­nia w trud­nym oświetleniu.

Tryb Cine­ma­to­gra­phy Pro „Powe­red by CineAlta”

Dzię­ki try­bo­wi Cine­ma­to­gra­phy Pro „Powe­red by Cine­Al­ta” użyt­kow­ni­cy smart­fo­na Xpe­ria 1 IV z łatwo­ścią nakrę­cą mate­riał o kino­wym wyglą­dzie, z para­me­tra­mi i usta­wie­nia­mi kolo­ru podob­ny­mi jak w zasto­so­wa­niach pro­fe­sjo­nal­nych. Wszyst­kie obiek­ty­wy apa­ra­tu z tyłu umoż­li­wia­ją zapis obra­zu 4K z szyb­ko­ścią 120 kl./s i jego póź­niej­sze odtwa­rza­nie w nawet 5‑krotnie zwol­nio­nym tem­pie. Nowo­ścią jest dostęp­ność funk­cji nagry­wa­nia wie­lo­klat­ko­we­gox rów­nież w try­bie nagry­wa­nia obra­zu kino­we­go. Funk­cja ta pozwa­la nagry­wać fil­my z szer­szym zakre­sem dyna­micz­nym, bez utra­ty rozdzielczości.

Pro­fe­sjo­nal­ne nagra­nia dzię­ki Music Pro

Nowa funk­cja Music Pro umoż­li­wia doko­ny­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych nagrań samym smart­fo­nem Xpe­ria 1 IV, z wyko­rzy­sta­niem uni­ka­to­we­go prze­twa­rza­nia w chmu­rze. Music Pro prze­kształ­ca wokal ze smart­fo­na w taki spo­sób, że brzmi on jak nagra­nie z pro­fe­sjo­nal­ne­go stu­dia, zatem użyt­kow­nik może nagry­wać całe pio­sen­ki w domu i poza nim. Prze­twa­rza­nie w chmu­rze odby­wa się z uży­ciem tech­no­lo­gii sepa­ra­cji źró­deł dźwię­ku. Usu­wa ona z nagra­nia nie­po­żą­da­ne hała­sy, po czym repro­du­ku­je cha­rak­te­ry­sty­kę czę­sto­tli­wo­ścio­wą zaawan­so­wa­nych mikro­fo­nów pojem­no­ścio­wych Sony i two­rzy pogłos podob­ny do powsta­ją­ce­go w pro­fe­sjo­nal­nym studiu[xiv]. W przy­pad­ku śpie­wa­nia przy akom­pa­nia­men­cie gita­ry aku­stycz­nej Music Pro pozwa­la roz­dzie­lić wokal i gita­rę, a następ­nie dowol­nie je mik­so­wać. Nagry­wa­nie i edy­cja są bez­płat­ne, a prze­twa­rza­nie w chmu­rze w celu nada­nia dźwię­ko­wi wyso­kiej jako­ści pod­le­ga opła­cie miesięcznej.

Wyjąt­ko­wo inten­syw­na rozrywka

Xpe­ria 1 IV jest wypo­sa­żo­na w 6,5‑calowy wyświe­tlacz OLED 4K HDR o czę­sto­tli­wo­ści odświe­ża­nia 120 Hz[xv], bez wcię­cia prze­szka­dza­ją­ce­go w oglą­da­niu zna­ko­mi­te­go obra­zu 21:9[xvi]. O 50% więk­sza jasność[xvii] i tech­no­lo­gia Real-time HDR Drive[xviii] popra­wia­ją widocz­ność jasnych i ciem­nych frag­men­tów nawet w inten­syw­nym oświetleniu.

Wyświe­tla­ny obraz jest prze­twa­rza­ny przez pro­ce­sor X1™ do urzą­dzeń mobil­nych. Wyko­rzy­stu­je on tech­no­lo­gię rema­ste­rin­gu HDR z tele­wi­zo­rów BRAVIA do popra­wy kon­tra­stu, kolo­ry­sty­ki i wyra­zi­sto­ści każ­de­go oglą­da­ne­go mate­ria­łu, rów­nież z ser­wi­sów stre­amin­go­wych. W przy­pad­ku fil­mów ze ścież­ką dźwię­ko­wą Dolby Atmos® oglą­da­nie sta­je się wcią­ga­ją­cym doświad­cze­niem z wie­lo­wy­mia­ro­wym dźwię­kiem sły­szal­nym dooko­ła i u góry. Odtwa­rza­ny dźwięk Dolby Atmos® został zop­ty­ma­li­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Sony Pic­tu­res Entertainment.

BRAVIA CORE for Xpe­ria — nowy ser­wis dla użyt­kow­ni­ków smart­fo­na Xperia

Nabyw­cy smart­fo­na Xpe­ria 1 IV będą mogli oglą­dać fil­my 4K o wyso­kiej jako­ści z ser­wi­su BRAVIA CORE for Xperia[xix]xii na pano­ra­micz­nym wyświe­tla­czu 21:9. Ofer­ta ser­wi­su obej­mu­je set­ki kla­sy­ków i naj­now­szych pro­duk­cji Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment, zaku­li­so­we mate­ria­ły Stu­dio Access, tytu­ły z kolek­cji IMAX® Enhan­ced, a do tego wszech­ogar­nia­ją­cy dźwięk DTS[xx].

Wydaj­ność i design

Xpe­ria 1 IV jest opar­ta na plat­for­mie mobil­nej Snap­dra­gon® 8 Gen 1. Współ­pra­cu­je z sie­cia­mi 5G[xxi] i Wi-Fi 6E[xxii], ma 12 GB pamię­ci RAM i 256 GB ROM, a jej bate­ria o pojem­no­ści 5000 mAh wystar­cza nawet na 3 lata eksploatacji[xxiii]. Funk­cja szyb­kie­go łado­wa­nia pozwa­la nała­do­wać bate­rię do 50% w 30 minut[xxiv]. Moż­li­we jest rów­nież łado­wa­nie bezprzewodowe.

Smart­fon Xpe­ria 1 IV jest chro­nio­ny przed wodą i pyłem na pozio­mie IP65/68[xxv]. Przód i tył wyko­na­no ze szkła Cor­ning® Goril­la® Glass Victus®.

Smart­fon Xpe­ria 1 IV będzie dostęp­ny w dwóch odmia­nach kolo­ry­stycz­nych: czar­nej i fio­le­to­wej. Do zwięk­sze­nia funk­cjo­nal­no­ści przy­czy­nia się dedy­ko­wa­ny, ergo­no­micz­ny przy­cisk spu­stu migaw­ki z tło­czo­nym wykończeniem.

Road to Zero

Sony Gro­up reali­zu­je plan ochro­ny śro­do­wi­ska Road to Zero, któ­re­go celem jest osią­gnię­cie zero­we­go wpły­wu na śro­do­wi­sko do 2050 r. Tak jak w przy­pad­ku poprzed­nie­go mode­lu, opa­ko­wa­nie jed­nost­ko­weiv smart­fo­na Xpe­ria 1 IV nie zawie­ra pla­sti­ku — do owi­nię­cia same­go pro­duk­tu uży­to papie­ru. W porów­na­niu z poprzed­ni­mi mode­la­mi opa­ko­wa­nie jest o oko­ło poło­wę mniej­sze i nie zawie­ra łado­war­ki ani prze­wo­du. W rezul­ta­cie zmniej­szy­ła się masa prze­wo­zo­wa, a emi­sja CO2 zwią­za­na z trans­por­tem jed­nej sztu­ki pro­duk­tu zma­la­ła nawet o 36%[xxvi].

Akce­so­ria

Dedy­ko­wa­na „Sty­lo­wa osło­na z pod­staw­ką” dorów­nu­je smart­fo­no­wi inno­wa­cyj­ną kon­struk­cją i nowo­cze­sną sty­li­sty­ką. Ma zin­te­gro­wa­ną pod­staw­kę, jest wyko­na­na z anty­bak­te­ryj­ne­go materiału[xxvii] i wygod­nie leży w dło­ni. W ofer­cie znaj­dą się dwie odmia­ny kolo­ry­stycz­ne: czar­na i fio­le­to­wa. Osło­na tra­fi do sprze­da­ży na wybra­nych ryn­kach w poło­wie czerw­ca 2022r.

__________

* Smart­fon Xpe­ria 1 IV jest wypo­sa­żo­ny w apa­rat pery­sko­po­wy z płyn­nym zoo­mem optycz­nym i prze­twor­nik umoż­li­wia­ją­cy odczyt 120 kl./s. Dane zwe­ry­fi­ko­wa­ne przez ser­wis Spec­TRAX fir­my Stra­te­gy Ana­ly­tics poprzez porów­na­nie ich z opu­bli­ko­wa­ny­mi dany­mi tech­nicz­ny­mi apa­ra­tów ponad 20 800 smart­fo­nów. Stan na 11 maja 2022 r.

[i] Wszyst­kie obiek­ty­wy apa­ra­tu z tyłu.

[ii] Z tej funk­cji nale­ży korzy­stać zgod­nie z warun­ka­mi użyt­ko­wa­nia oraz wyma­ga­nia­mi okre­śla­ny­mi przez uży­wa­ną usłu­gę trans­mi­sji stru­mie­nio­wej na żywo. W zależ­no­ści od uży­wa­nej usłu­gi trans­mi­sji stru­mie­nio­wej na żywo ist­nie­je moż­li­wość nie­ocze­ki­wa­ne­go doda­nia lub zmia­ny warun­ków i spe­cy­fi­ka­cji trans­mi­sji. Mogą obo­wią­zy­wać ogra­ni­cze­nia trans­mi­sji stru­mie­nio­wej na żywo.

[iii] Wynik symu­la­cji prze­pro­wa­dzo­nej przez Sony Cor­po­ra­tion z uwzględ­nie­niem rze­czy­wi­ste­go pro­fi­lu uży­cia bate­rii tego same­go rodza­ju i łado­wa­nia przez inter­fejs USB. Czas eks­plo­ata­cji bate­rii zale­ży od spo­so­bu użytkowania.

[iv] Opa­ko­wa­nie ozna­cza poje­dyn­cze pudeł­ko z pro­duk­tem wraz z taki­mi ele­men­ta­mi skła­do­wy­mi, jak tac­ki, prze­kład­ki, owij­ki i rękawy.

[v] Zale­ca się uży­cie ory­gi­nal­nej łado­war­ki i prze­wo­du Xpe­ria. Do naby­cia oddziel­nie. Dostęp­ność może być zróżnicowana.

[vi] Xpe­ria 1 IV w warian­cie HK. War­to­ści pro­cen­to­we zale­żą od wariantu.

[vii] Mogą wystę­po­wać pew­ne ogra­ni­cze­nia wydajności.

[viii] Funk­cja dostęp­na w obiek­ty­wach 24 mm i 85–125 mm

[ix] Mogą obo­wią­zy­wać ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce nagry­wa­nia wideo. Dostęp­na roz­dziel­czość to 4K 30 kl./s.

[x] Zgod­ność apa­ra­tu zale­ży od modelu.

[xi] Zale­ca się uży­cie apa­ra­tu Sony z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi lub kom­pak­to­we­go apa­rat cyfro­we­go zgod­ne­go ze stan­dar­dem UVC.

[xii] Mogą obo­wią­zy­wać regu­la­mi­ny, warun­ki, kon­ta i płat­no­ści okre­ślo­ne przez pod­mio­ty zewnętrz­ne. Dostęp­ność ser­wi­su zale­ży od ryn­ku. Sub­skryp­cja Tidal trwa 3 miesiące.

[xiii] Pew­ne funk­cje mogą nie być dostęp­ne we wszyst­kich usłu­gach i tre­ściach. Uzy­ski­wa­ny efekt zale­ży od treści.

[xv] Czę­sto­tli­wość odświe­ża­nia zale­ży od usta­wień, odtwa­rza­ne­go mate­ria­łu i uży­wa­nych aplikacji.

[xvi] Pro­por­cje zale­żą od for­ma­tu odtwa­rza­ne­go materiału.

[xviii] Doty­czy tyl­ko oglą­da­nia mate­ria­łu w stan­dar­dzie HDR10.

[xix] Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o ser­wi­sie BRAVIA CORE for Xpe­ria znaj­du­ją się pod adre­sem https://​www​.sony​.net/​b​r​a​v​i​a​-​c​o​r​e​-​f​o​r​-​x​p​e​ria. Dostęp­ność ser­wi­su zale­ży od rynku.

[xx] Tech­no­lo­gia DTS wno­si naj­wyż­szą jakość dźwię­ku do ulu­bio­nej roz­ryw­ki i urządzeń.

[xxii] Zależ­nie od dostęp­no­ści na ryn­ku, współ­pra­cu­ją­ce­go sprzę­tu i sieci.

[xxiii] Wynik symu­la­cji prze­pro­wa­dzo­nej przez Sony Cor­po­ra­tion z uwzględ­nie­niem rze­czy­wi­ste­go pro­fi­lu uży­cia bate­rii tego same­go rodza­ju i łado­wa­nia przez inter­fejs USB. Czas eks­plo­ata­cji bate­rii zale­ży od spo­so­bu użytkowania.

[xxiv]  Zale­ca­my uży­cie ory­gi­nal­nych łado­wa­rek i prze­wo­dów, na przy­kład z zesta­wu XQZ-UC1 (łado­war­ka i prze­wód). Dostęp­ność może być zróżnicowana.

[xxv] Urzą­dze­nie jest wodo­od­por­ne i chro­nio­ne przed pyłem. Wszyst­kie por­ty i osło­ny muszą być dokład­nie zamknię­te. Urzą­dze­nia nie wol­no cał­ko­wi­cie zanu­rzać w wodzie i nara­żać na kon­takt z napo­ja­mi lub na dzia­ła­nie wody sło­nej albo chlo­ro­wa­nej. Użyt­ko­wa­nie urzą­dze­nia w nie­wła­ści­wy spo­sób spo­wo­du­je utra­tę gwa­ran­cji. Urzą­dze­nie zosta­ło prze­ba­da­ne w warun­kach prze­wi­dzia­nych dla stop­nia ochro­ny IP65/68. Urzą­dze­nia Sony testo­wa­ne pod kątem wodo­od­por­no­ści są deli­kat­nie umiesz­cza­ne w zbior­ni­ku napeł­nio­nym wodą z kra­nu i opusz­cza­ne na głę­bo­kość 1,5 metra. Po 30 minu­tach urzą­dze­nie zosta­je deli­kat­nie wyję­te ze zbior­ni­ka, po czym testo­wa­ne są jego funk­cje. Uwa­ga: ten model jest wypo­sa­żo­ny w nie­za­my­ka­ny port USB, któ­ry słu­ży do pod­łą­cza­nia innych urzą­dzeń i do łado­wa­nia. Przed łado­wa­niem port USB musi cał­ko­wi­cie wyschnąć.

[xxvi] Wariant HK. War­to­ści pro­cen­to­we zale­żą od wariantu.

[xxvii] Mate­riał ma wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne, ale nie anty­wi­ru­so­we. Nie gwa­ran­tu­je się oddzia­ły­wa­nia na wiru­sy COVID-19 i inne. Dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne zgod­nie z testem JIS Z 2801.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top