Nowa seria mikrofonów bezprzewodowych Sony UWP‑D

zestaw Sony UWP-D27

Fir­ma Sony poin­for­mo­wa­ła o wpro­wa­dze­niu do ofer­ty dwu­ka­na­ło­we­go, prze­no­śne­go odbior­ni­ka URX-P41D. Nowy model w jesz­cze więk­szym stop­niu uła­twia nagry­wa­nie dźwię­ku. Jest wypo­sa­żo­ny w stop­kę MI (Mul­ti Inter­fa­ce) zgod­ną z cyfro­wym łączem audio i ma wszyst­kie pod­sta­wo­we cechy pro­duk­tów UWP‑D czwar­tej gene­ra­cji, w tym sys­tem cyfro­we­go prze­twa­rza­nia sygna­łu audio popra­wia­ją­cy jakość dźwię­ku, funk­cję NFC Sync do łatwej, szyb­kiej syn­chro­ni­za­cji odbior­ni­ka z nadaj­ni­kiem i funk­cje auto­ma­tycz­ne­go wzmoc­nie­nia i regu­la­cji pozio­mu wyjściowego.

Odbior­nik URX-P41D nale­ży do wio­dą­cej na ryn­ku serii UWP‑D. Jest zgod­ny wstecz z pro­duk­ta­mi wcze­śniej­szych gene­ra­cji, dzię­ki cze­mu współ­pra­cu­je ze wszyst­ki­mi nadaj­ni­ka­mi UWP‑D. Urzą­dze­nie będzie do naby­cia jako samo­dziel­ny odbior­nik lub w ramach zesta­wu UWP-D27, w któ­rym znaj­dą się tak­że dwa nadaj­ni­ki typu body­pack UTX-B40.

Odbior­nik URX-P41D spraw­dzi się w róż­no­rod­nych zasto­so­wa­niach, obej­mu­ją­cych pro­duk­cję pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych i wia­do­mo­ści, nagry­wa­nie wywia­dów „na gorą­co” oraz pro­duk­cję fil­mów doku­men­tal­nych i seria­li z uży­ciem kamer Sony XDCAM™ lub apa­ra­tów Alpha™ z wymien­ny­mi obiektywami.*

Zestaw Sony URX-P41D

Do głów­nych cech nowe­go pro­duk­tu należą:

 1. Cyfro­we łącze audio popra­wia­ją­ce jakość nagry­wa­ne­go dźwięku 
  • Tech­no­lo­gia cyfro­we­go prze­twa­rza­nia sygna­łu audio Sony popra­wia jakość i dokład­ność odtwa­rza­nia dźwię­ku poprzez opty­ma­li­za­cję zakre­su sta­łej cza­so­wej mię­dzy nadaj­ni­kiem a odbior­ni­kiem. Zapew­nia ona dosko­na­łą reak­cję na trans­jen­ty, co w przy­pad­ku nagry­wa­nia wywia­dów prze­kła­da się na czy­sty i wyraź­ny dźwięk.
  • Współ­pra­ca z adap­te­rem stop­ki MI SMAD-P5 umoż­li­wia bez­po­śred­nie nagry­wa­nie dźwię­ku cyfro­we­go. Adap­ter pozwa­la pomi­nąć pro­ces prze­twa­rza­nia sygna­łu ana­lo­go­we­go do cyfro­we­go, a w rezul­ta­cie uzy­skać wyso­ką jakość dźwię­ku i niski poziom szu­mów. Inter­fejs ten jest zgod­ny z sze­re­giem pro­du­ko­wa­nych przez Sony kamer XDCAM i apa­ra­tów Sony α z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi.* Zapew­nia ści­słą inte­gra­cję z kame­ra­mi Sony i wyświe­tla infor­ma­cje o nagry­wa­nym dźwię­ku bez­po­śred­nio w wizje­rze, uła­twia­jąc pra­cę operatora.
 2. Funk­cja „NFC SYNC” do szyb­kie­go i łatwe­go usta­wia­nia kanału 
  • W trak­cie pra­cy pod pre­sją cza­su waż­na sta­je się łatwość i szyb­kość znaj­dy­wa­nia kana­łu, któ­ry zapew­ni nie­za­wod­ną trans­mi­sję radio­wą. W tym wypad­ku dosko­na­le spraw­dza się funk­cja „NFC SYNC”. Dzię­ki niej po naci­śnię­ciu na kil­ka sekund przy­ci­sku NFC SYNC na odbior­ni­ku nastę­pu­je auto­ma­tycz­ne wyszu­ka­nie odpo­wied­niej czę­sto­tli­wo­ści. Wystar­czy wów­czas przy­ło­żyć odbior­nik do nadaj­ni­ka, a kanał w obu urzą­dze­niach zosta­nie wybra­ny auto­ma­tycz­nie – zapew­nia­jąc efek­tyw­ność i szyb­kość działania.
 1. Kom­pak­to­wa obu­do­wa, więk­sza ergonomia
  • Odbior­nik URX-P41D jest mniej­szy od ana­lo­gicz­nych mode­li poprzed­niej gene­ra­cji, dzię­ki cze­mu po zain­sta­lo­wa­niu go na kame­rze lub apa­ra­cie z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi ze stop­ką MI lub zim­ną stop­ką uzy­sku­je się lep­sze wywa­że­nie całe­go zestawu
 1. Wej­ście zewnętrz­ne­go mikro­fo­nu i funk­cja mik­so­wa­nia trzech kana­łów dźwięku 
  • Wej­ście do pod­łą­cze­nia dodat­ko­we­go, prze­wo­do­we­go mikro­fo­nu posze­rza moż­li­wo­ści reje­stra­cji dźwię­ku.  Kie­dy do wej­ścia zewnętrz­ne­go mikro­fo­nu pod­łą­czo­ny jest mikro­fon kra­wa­to­wy Sony, moż­na nagry­wać trzy kana­ły audio a pod­łą­cze­nie mikro­fo­nu ste­reo­fo­nicz­ne­go umoż­li­wia tak­że zapis dźwię­ku czterokanałowego.
 2. Sta­bil­na łącz­ność radiowa**
 • Odbior­nik URX-P41D zmniej­sza zakłó­ce­nia w odbio­rze (zani­ki sygna­łu radio­we­go) poprzez wyko­rzy­sta­nie obu anten do odbio­ru sygna­łu. Regu­la­cja kąta nachy­le­nia anten na odbior­ni­ku prze­no­śnym poma­ga w jesz­cze więk­szym stop­niu wyeli­mi­no­wać zani­ki sygnału.
 1. Funk­cje popra­wia­ją­ce dzia­ła­nie w terenie 
  • Aby zapew­nić użyt­kow­ni­ko­wi jesz­cze więk­szy kom­fort, odbior­nik ma dwie funk­cje zapew­nia­ją­ce pra­wi­dło­wy poziom sygna­łu audio nagry­wa­ne­go w tere­nie. Tryb auto­ma­tycz­ne­go wzmoc­nie­nia (auto gain) zapo­bie­ga znie­kształ­ce­niom sygna­łu, a regu­la­tor pozio­mu wyj­ścio­we­go (w przy­pad­ku uży­cia kabla XLR) pozwa­la w razie potrze­by zwięk­szyć poziom wyjściowy.

Wię­cej infor­ma­cji o wszyst­kich mode­lach z serii UWP‑D znaj­du­je się na stro­nie pro​.sony/​u​wpd

_________________________

* Infor­ma­cji o zgod­no­ści z adap­te­rem SMAD-P5 oraz kame­rach i apa­ra­tach z funk­cją wyj­ścia cyfro­we­go przez stop­kę MI nale­ży szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej Sony.

** Bar­dziej sta­bil­ny odbiór „true diver­si­ty” w try­bie pra­cy na poje­dyn­czym kanale.

_________________________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

 

Top