Lampa FOMEI Digitalis TX120

Lampa z serii lamp akumulatorowych plenerowych i studyjnych.
FOMEI Digi­ta­lis TX120

 

Zale­tą naj­now­sze­go mode­lu — TX120, w porów­na­niu z więk­szo­ścią stu­dyj­nych lamp bły­sko­wych, jest jej nie­wiel­ki roz­miar (⌀ 91 x 134 mm), co oczy­wi­ście wpły­wa na jej mobil­ność. Bez pro­ble­mu scho­wa­my ją w tor­bie na obiek­tyw i zabie­rze­my w teren. Waży nie­speł­na kilo­gram (820 g).

Naj­waż­niej­sze są funk­cje: mak­sy­mal­na ener­gia bły­sku: 120 Ws, moc­ne świa­tło pilo­tu­ją­ce LED o mocy 15 W, HSS, peł­na obsłu­ga dwóch wyzwa­la­czy, moż­li­wość aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia i wydaj­ność aku­mu­la­to­ra: 900 bły­sków, przy peł­nej energii.

Okrą­gły palnik

Digi­ta­lis TX120 jest alter­na­ty­wą do dużych lamp bły­sko­wych, któ­re trud­niej zabrać w teren. Zale­tą tego mode­lu jest pal­nik, któ­ry jest okrą­gły, jak w lam­pach pro­fe­sjo­nal­nych. Dzię­ki temu świa­tło roz­cho­dzi się w mody­fi­ka­to­rze rów­no­mier­nie. Przy­kła­do­wo, w lam­pach repor­ter­skich pal­ni­ki mają kształt wal­ca, co powo­du­je pew­ne ukie­run­ko­wa­nie świa­tła nie zawsze pożą­da­nie i nie­rów­no­mier­ne roz­ło­że­nie w soft­bo­xie. Przy TX120 nie nale­ży też oba­wiać się nie­do­god­no­ści w posta­ci hot­spo­tu, czy­li jaśniej­sze­go punk­tu w cen­trum modyfikatora.

Mody­fi­ka­to­ry

Jeśli już mowa o mody­fi­ka­to­rach, z tą lam­pą bły­sko­wą moż­na użyć szyb­ko­skła­da­ne­go soft­bo­xa Click­Box 60 magne­tycz­nych fil­trów kolo­ro­wych, dzię­ki cze­mu zasto­so­wa­nie może być bar­dzo wszech­stron­ne. Razem z lam­pą bły­sko­wą otrzy­mu­je­my uni­wer­sal­ne­go towa­rzy­sza, któ­ry szcze­gól­nie nada­je się do foto­gra­fii por­tre­to­wej w ple­ne­rze jak i w pomiesz­cze­niach. Inną opcją, któ­ra uprzy­jem­nia pra­cę i wno­si nowy ele­ment do zdjęć jest zestaw magne­tycz­nych fil­trów barw­nych i dyfu­zyj­nych. Moż­na ich uży­wać bez­po­śred­nio w lam­pie błyskowej.

 

 

Część sta­bil­ne­go systemu

TX120 moż­na bez pro­ble­mu zin­te­gro­wać z pozo­sta­ły­mi lam­pa­mi FOMEI. Jest w peł­ni kom­pa­ty­bil­na zarów­no z wyzwa­la­cza­mi TS‑5, jak i kla­sycz­ny­mi wyzwa­la­cza­mi TR-16, dzię­ki cze­mu moż­na jej z powo­dze­niem uży­wać razem z każ­dą lam­pą bły­sko­wa FOMEI lub dowol­ną lam­pą bły­sko­wą z por­tem syn­chro­ni­za­cji przez odbior­nik TR-16DA.

Lampa z serii lamp akumulatorowych plenerowych i studyjnych.
FOMEI Digi­ta­lis TX120

Efek­tyw­nie wyko­rzy­sta­na energia

Pod­sta­wą każ­dej lam­py bły­sko­wej jest oczy­wi­ście aku­mu­la­tor. Pod­czas pro­jek­to­wa­nia TX120 oto­czo­na zosta­ła szcze­gól­ną sta­ran­no­ścią, a wynik jest dosko­na­ły: ponad 900 bły­sków z peł­ną “mocą” na jed­nym łado­wa­niu. Jed­no łado­wa­nie zaj­mu­je tyl­ko oko­ło dwóch godzin. Szyb­kość łado­wa­nia w zakre­sie 0,05 — 1s, w zależ­no­ści od usta­wie­nia ener­gii błysku.

Zawar­tość opakowania

W ele­ganc­kim pudeł­ku jest lam­pa, regu­lo­wa­na rącz­ka z otwo­rem na para­sol­kę i łado­war­kę. Z naszej ofer­ty moż­na wybrać dodat­ko­we akce­so­ria, takie jak sto­ja­ki czy para­so­le oraz odpo­wied­ni nadaj­nik do ste­ro­wa­nia i wyzwa­la­nia lampy.

Para­me­try techniczne

Parametry techniczne
FOMEI Digi­ta­lis TX120

Lam­pa nale­ży do rodzi­ny oświe­tle­nia Digi­ta­lis PRO T, czy­li serii lamp aku­mu­la­to­ro­wych ple­ne­ro­wych i studyjnych.

___________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top