Sony Xperia 1 III

Sony Xpe­ria 1 III jest wypo­sa­żo­ny w pierw­szy na świe­cie tele­obiek­tyw o zmien­nej ogni­sko­wej do smart­fo­na połą­czo­ny z matry­cą Dual Pixel* i wyświe­tlacz OLED 4K HDR odświe­ża­ny z czę­sto­tli­wo­ścią 120 Hz.

Smart­fo­ny Xpe­ria 1 III powstał we współ­pra­cy z pro­jek­tan­ta­mi apa­ra­tów α, cenio­nych za naj­lep­szą na ryn­ku tech­no­lo­gię auto­ma­tycz­ne­go usta­wia­nia ostro­ści. Wszyst­kie apa­ra­ty są wypo­sa­żo­ne w szyb­ki, dokład­ny, cią­gły sys­tem AF oraz sys­tem Real-time Eye AF.

Xperia-1-III

Xpe­ria 1 III ma bar­dziej zaawan­so­wa­ną funk­cję dla foto­gra­fów, któ­rym zale­ży na dosko­na­łych zdję­ciach. Ten model wypo­sa­żo­no w tech­no­lo­gię śle­dze­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym, pozwa­la­ją­cą dokład­nie usta­wiać ostrość na nie­prze­wi­dy­wal­nie poru­sza­ją­ce się obiek­ty. Dzię­ki algo­ryt­mom opar­tym na sztucz­nej inte­li­gen­cji i czuj­ni­ko­wi iToF 3D do pomia­ru odle­gło­ści tech­no­lo­gia śle­dze­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym dokład­nie wykry­wa obiekt, usta­wia na nie­go ostrość i śle­dzi go nawet w przy­pad­ku krót­ko­trwa­łe­go znik­nię­cia z widoku[vii].

Wypo­sa­żo­no go też w cią­gły auto­fo­kus obli­cza­ją­cy para­me­try AF/AE 60 razy na sekun­dę. Umoż­li­wia on pre­cy­zyj­ne wyko­na­nie i zapis 20 zdjęć (20 kl./s) z dokład­nie usta­wio­ną ostro­ścią i zop­ty­ma­li­zo­wa­ną ekspozycją[viii]. Podob­ne wła­ści­wo­ści mają pro­fe­sjo­nal­ne apa­ra­ty do foto­gra­fo­wa­nia spor­tu, na przy­kład z serii α9. Nowe roz­wią­za­nia w pro­ce­so­rze BIONZ X™ po raz pierw­szy umoż­li­wia­ją wyko­ny­wa­nie zdjęć seryj­nych w sła­bym oświe­tle­niu, z nie­osią­gal­nym w poprzed­nich mode­lach pozio­mem reduk­cji szumów.

Tele­obiek­tyw o zmien­nej ogniskowej

Głów­ną cechą tego mode­lu jest pierw­sze na świe­cie zasto­so­wa­nie w smart­fo­nie tele­obiek­ty­wu o zmien­nej ogni­sko­wej połą­czo­ne­go z matry­cą Dual Pixel. Mak­sy­mal­na ogni­sko­wa tego obiek­ty­wu wyno­si 105 mm. Uzu­peł­nia go szyb­ki auto­fo­kus, nad pra­cą któ­re­go czu­wa czuj­nik Dual PDAF. W momen­cie prze­łą­cze­nia mię­dzy ogni­sko­wą 70 mm a 105 mm nastę­pu­je bły­ska­wicz­na korek­ta usta­wie­nia ostro­ści, co pozwa­la szyb­ko uchwy­cić pięk­ną scenę.

Czte­ry dostęp­ne ogni­sko­we — 16 mm, 24 mm, 70 mm i 105 mm[ix] — pozwo­lą twór­czym foto­gra­fom utrwa­lać na wspa­nia­łych zdję­ciach kra­jo­bra­zy, portrety[x] i zwie­rzę­ta. Tak jak w poprzed­nich mode­lach apa­ra­ty mają opty­kę ZEISSTM ska­li­bro­wa­ną spe­cjal­nie do smart­fo­nów Xpe­ria. W uzy­ska­niu wier­ne­go odwzo­ro­wa­nia obra­zu i wyso­kie­go kon­tra­stu poma­ga prze­ciw­od­bla­sko­wa powło­ka ZEISSTM T*.

Mnó­stwo twór­czych możliwości

W  smart­fo­nie Xpe­ria nowej gene­ra­cji zasto­so­wa­no nową tech­no­lo­gię zwięk­sza­nia roz­dziel­czo­ści zoo­mu dzię­ki sztucz­nej inte­li­gen­cji — AI super reso­lu­tion zoom. Jest ona opar­ta na algo­ryt­mach sztucz­nej inte­li­gen­cji Sony. Przy­wra­ca szcze­gó­ło­wość i roz­dziel­czość obra­zu, zapo­bie­ga­jąc obni­że­niu dokładności.

Smart­fo­ny Xpe­ria 1 III, tak jak poprzed­nie mode­le, ma funk­cję Pho­to­gra­phy Pro, opra­co­wa­ną we współ­pra­cy z zawo­do­wy­mi foto­gra­fa­mi. Pozwa­la ona uży­wać wie­lu funk­cji ręcz­nej regu­la­cji zna­nych z apa­ra­tów α, takich jak czu­łość ISO czy czas otwar­cia migaw­ki, jak rów­nież wska­za­nia EV, for­ma­tu RAW i dedy­ko­wa­ne­go przy­ci­sku spu­stu migaw­ki (z tło­czo­nym wykoń­cze­niem w mode­lu Xpe­ria 1 III). Nowo­ścią w tego­rocz­nych smart­fo­nach jest Tryb pod­sta­wo­wy funk­cji Pho­to­gra­phy Pro. Umoż­li­wia on łatwe uży­cie sze­re­gu funk­cji foto­gra­ficz­nych: doty­ko­we­go wyzwa­la­nia migaw­ki, ukła­du pio­no­we­go, arty­stycz­ne­go efek­tu bokeh, pano­ra­my i innych.

Xpe­ria 1 III  jest tak­że wypo­sa­żo­na w naj­now­szy sta­bi­li­za­tor obra­zu Opti­cal Ste­ady­Shot™ z tech­no­lo­gią FlawlessEye™[xi], łączą­cy więk­szą szyb­kość odczy­tu prze­twor­ni­ka z optycz­ną sta­bi­li­za­cją obra­zu opar­tą na wła­snym algo­ryt­mie Sony. Roz­wią­za­nie to pozwa­la nagry­wać wyjąt­ko­wo płyn­ne i sta­bil­ne uję­cia wideo.

Top