Jak zmienić aparat w kamerę internetową dzięki DataVideo Cap‑2?

Przed­sta­wia­my urzą­dze­nie fir­my DATAVIDEO, któ­re zamie­ni nie­mal każ­dy cyfro­wy apa­rat foto­gra­ficz­ny w kame­rę, któ­rą moż­na pod­łą­czyć do kom­pu­te­ra i użyć do stre­amin­gu lub nagry­wa­nia. Urzą­dze­nie pra­cu­je z kom­pu­te­ra­mi z Win­dows, MacOS i Linux. Dys­try­bu­cją w Pol­sce zaj­mu­je się fir­ma WAMM Video Solu­tions ( www​.wamm​.pl ).

Zamia­na wbu­do­wa­nej kame­ry w lap­to­pie na apa­rat foto­gra­ficz­ny daje zupeł­nie inne moż­li­wo­ści w cza­sie pro­wa­dze­nia webi­na­rów, tele­kon­fe­ren­cji i transmisji.
Jeśli zasta­na­wiasz się czy Twój apa­rat kom­pak­to­wy, bez­lu­ster­ko­wiec czy lustrzan­ka: Canon, Nikon, Olym­pus, Pana­so­nic, Sony mogą byś dobrej kla­sy kame­rą do live stre­amu, nagrań vlo­gów na lap­to­pa czy po pro­stu kame­rą inter­ne­to­wą to zobacz ten materiał.

Top