Sony wraca na targi IBC 2022 z nowymi pomysłami dla branży medialnej!

Sony na IBC 2022

Fir­ma Sony zapo­wie­dzia­ła swo­ją obec­ność na tar­gach IBC w Amster­da­mie w dniach 9–12 wrze­śnia. Sto­isko będzie zlo­ka­li­zo­wa­ne w Eli­cium, a wyda­rze­nia trans­mi­to­wa­ne będą na żywo.

Sony zapre­zen­tu­je nowo­cze­sne roz­wią­za­nia dla bran­ży medial­nej pod hasłem „Live your Vision”, stwo­rzo­ne we współ­pra­cy z Nevion zgod­nie z filo­zo­fią ukie­run­ko­wa­ną na klien­ta, z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii takich jak chmu­ra czy IP oraz w zgo­dzie ze zrów­no­wa­żo­ną stra­te­gią roz­wo­ju, przy­ja­zną dla planety.

 

Cie­szy­my się, że może­my wró­cić na tego­rocz­ne tar­gi IBC po dwóch latach nie­obec­no­ści spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią” – powie­dział Oli­vier Bovis, dyrek­tor dzia­łu Media Solu­tions. „Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na spo­tka­nie z naszy­mi sta­ły­mi part­ne­ra­mi, przy­ja­ciół­mi i klien­ta­mi, ale tak­że na moż­li­wość poka­za­nia, w jakim kie­run­ku zmie­rza bran­ża medial­na i jakie miej­sce w tej trans­for­ma­cji zaj­mu­je nasza fir­ma. Wie­my, że two­rze­nie tre­ści, zdal­na i roz­pro­szo­na pro­duk­cja, zrów­no­wa­żo­ne plat­for­my i wydaj­na pra­ca to pod­sta­wy dzia­łal­no­ści każ­de­go nadaw­cy oraz bran­ży medial­nej przez naj­bliż­sze lata. Wraz z nimi będzie­my kształ­to­wać przy­szłość bran­ży, umoż­li­wia­jąc pro­duk­cję na dowol­ną ska­lę i w dowol­nym miejscu„.

 

Ste­ve Con­nol­ly, dyrek­tor IBC, powiedział:

Tar­gi IBC 2022 w jesz­cze więk­szym stop­niu niż do tej pory kon­cen­tru­ją się na zapew­nie­niu całej spo­łecz­no­ści – wystaw­com, pre­le­gen­tom i odwie­dza­ją­cym – moż­li­wo­ści nawią­za­nia kon­tak­tu twa­rzą w twarz. Mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w wie­lu wyda­rze­niach na żywo i już nie może­my się docze­kać powro­tu do kom­plek­su RAI w Amster­da­mie, gdzie będzie­my mogli powi­tać gości.”

 

__________

Źró­dło — mate­ria­ły prasowe 

 

Top