NIKON WPROWADZA BEZLUSTERKOWIEC Z 30 ORAZ OBIEKTYW NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S

Nikon wpro­wa­dza dwa nowe pro­duk­ty. Pierw­szy z nich to Nikon Z 30, któ­ry pozwa­la osią­gnąć wyż­szy poziom jako­ści vide­oblo­gów, a dru­gi to super­te­le­obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy NIKKOR Z 400m f/4.5 VR S, zapro­jek­to­wa­ny z myślą o nie­zwy­kłej poręcz­no­ści. Mały bar­dzo łatwy w uży­ciu bez­lu­ster­ko­wiec Z 30 ma ogrom­ny poten­cjał i jest prze­zna­czo­ny dla każ­de­go, kto chce zerwać z ogra­ni­cze­nia­mi smart­fo­na i two­rzyć vide­oblo­gi o wyż­szej jako­ści obra­zu oraz dźwię­ku — a tak­że, dzię­ki zdję­ciom o boga­tych szcze­gó­łach, zain­te­re­so­wać obser­wa­to­rów. Z kolei super­te­le­obiek­tyw, dzię­ki temu, że jest lek­ki ide­al­nie spraw­dzi się w podró­ży, a ponad­to posia­da ogni­sko­wą 400 mm, któ­ra spra­wia, że zapie­ra dech w pier­siach jako­ścią zdjęć, jak zwy­kle w serii S.

 

Nikon Z 30

Od unbo­xin­gów po goto­wa­nie, od podró­ży po par­ko­ur – apa­rat Z 30 pozwa­la łatwo nagry­wać ener­ge­tycz­ne vide­oblo­gi o pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści, z wyraź­nym obra­zem, dużą lub małą głę­bią ostro­ści i czy­stym dźwię­kiem, jakich moż­na ocze­ki­wać od naj­wyż­szej kla­sy vlo­ge­rów i stre­ame­rów. Apa­rat jest wypo­sa­żo­ny w matry­cę for­ma­tu DX (znacz­nie więk­szą od matry­cy smart­fo­na), pozwa­la­ją­cą na nagry­wa­nie mate­ria­łów wideo z ostrym, boga­tym w szcze­gó­ły obra­zem, któ­re­go nie moż­na zare­je­stro­wać smart­fo­nem. Vlo­ge­rzy mogą swo­bod­nie reje­stro­wać dłu­gie uję­cia, ponie­waż apa­rat pozwa­la na nagra­nie nawet 125 minut nie­prze­rwa­ne­go mate­ria­łu. Ponad­to pod­czas fil­mo­wa­nia jest dostęp­ny cią­gły auto­fo­kus. Apa­rat Z 30 wyko­rzy­stu­je całą wiel­kość matry­cy, aby zapew­nić nagra­nie (w przy­bli­że­niu) 100% pola widze­nia — a wbu­do­wa­ny mikro­fon ste­reo­fo­nicz­ny, lub mikro­fon zewnętrz­ny, gwa­ran­tu­je dosko­na­łą jakość dźwięku.

Nikon Z 30

Two­rze­nie tre­ści, któ­re robią wra­że­nie, bez dodat­ko­wej edy­cji nigdy nie było tak łatwe, a moż­li­wo­ści opo­wia­da­nia histo­rii przy uży­ciu apa­ra­tu Z 30 i szyb­ko posze­rza­ją­cej się gamy obiek­ty­wów NIKKOR Z są nie­ogra­ni­czo­ne. Rucho­my moni­tor doty­ko­wy uła­twia reje­stro­wa­nie ujęć pod dowol­nym kątem, a głę­bo­ko wypro­fi­lo­wa­ny uchwyt umoż­li­wia sta­bil­ne foto­gra­fo­wa­nie z ręki, nawet przy wycią­gnię­tym ramie­niu. Zmia­na jako­ści vide­oblo­ga jest tak łatwa, jak zmia­na obiek­ty­wów, a apa­rat Z 30 jest wypo­sa­żo­ny w zaawan­so­wa­ne funk­cje auto­ma­tycz­ne, któ­re zapew­nia­ją jesz­cze więk­szą swo­bo­dę twór­czą. Nie­za­leż­nie od tego, jak vlo­ge­rzy chcą dosko­na­lić swo­je tre­ści, apa­rat Z 30 gwa­ran­tu­je im sze­ro­kie moż­li­wo­ści urze­czy­wist­nia­nia pomysłów.

 

Super­te­le­obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy NIKKOR Z 400m f/4.5 VR S

Dzi­ka przy­ro­da, sport, szyb­kie aktyw­no­ści, por­tre­ty wyko­ny­wa­ne z dużej odle­gło­ści. Wytrzy­ma­ły, a jed­no­cze­śnie kom­pak­to­wy i lek­ki super­te­le­obiek­tyw pozwa­la na uchwy­ce­nie tak wie­lu ujęć, dzię­ki dłu­giej ogni­sko­wej, dosko­na­łej roz­dziel­czo­ści i wygod­nej obsłu­dze. Nie­zwy­kle poręcz­na kon­struk­cja, masa led­wie oko­ło 1 245 g i dłu­gość tyl­ko 234,5 mm spra­wia­ją, że NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S jest kla­są samą w sobie. Ponad­to foto­gra­fo­wie mogą „na sta­łe” przy­mo­co­wać ten super­te­le­obiek­tyw, do apa­ra­tu. Ta funk­cja spraw­dzi się szcze­gól­nie pod­czas pie­szych wędró­wek po górach.

Super­te­le­obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy NIKKOR Z 400m f/4.5 VR S

Wyjąt­ko­wa zdol­ność roz­dziel­cza tego super­te­le­obiek­ty­wu umoż­li­wia uzy­ska­nie pięk­ne­go efek­tu bokeh oraz dosko­na­łych kolo­rów, kon­tra­stu i ostro­ści zarów­no pod­czas foto­gra­fo­wa­nia, jak i fil­mo­wa­nia. Sku­tecz­ny, wbu­do­wa­ny w obiek­tyw sys­tem reduk­cji drgań gwa­ran­tu­je sta­bil­ność obra­zu. Mak­sy­mal­ny otwór względ­ny f/4,5 zapew­nia twór­czą swo­bo­dę foto­gra­fo­wa­nia w świe­tle zasta­nym, a auto­fo­kus dzia­ła szyb­ko, pre­cy­zyj­nie i wyjąt­ko­wo cicho. Ponad­to ten super­te­le­obiek­tyw współ­pra­cu­je z tele­kon­wer­te­ra­mi Z, któ­re wydłu­ża­ją ogni­sko­wą do 560 mm lub 800 mm.

Dobre wywa­że­nie kon­struk­cji spra­wia, że śro­dek cięż­ko­ści obiek­ty­wu znaj­du­je się bli­żej kor­pu­su apa­ra­tu, co uła­twia płyn­ne śle­dze­nie, pano­ra­mo­wa­nie i zatrzy­my­wa­nie. Pod­czas foto­gra­fo­wa­nia z ręki wygod­niej trzy­mać obiek­tyw i szyb­ciej przy­jąć pozy­cję, któ­ra umoż­li­wia uchwy­ce­nie ulot­nej chwi­li. Funk­cje ele­men­tów ste­ru­ją­cych są w peł­ni kon­fi­gu­ro­wal­ne, a zaawan­so­wa­ne zabez­pie­cze­nie przed czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi chro­ni zarów­no obiek­tyw, jak i aparat.

 

Pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych cech: NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S

Super­po­ręcz­ny super­te­le­obiek­tyw: ogni­sko­wa 400 mm. Waży zale­d­wie oko­ło 1245 g i ma dłu­gość tyl­ko 234,5 mm.

Ide­al­nie wywa­żo­ny: śro­dek cięż­ko­ści tego obiek­ty­wu znaj­du­je się bli­żej kor­pu­su apa­ra­tu, co uła­twia płyn­ne śle­dze­nie, pano­ra­mo­wa­nie i zatrzymywanie.

Mak­sy­mal­ny otwór względ­ny f/4,5: pięk­ny efekt bokeh i eks­pre­syj­na głę­bia ostro­ści pozwa­la­ją wyod­ręb­niać obiek­ty z ruchli­we­go tła. Szyb­ka akcja jest łatwa do uchwycenia.

Dosko­na­łe para­me­try optycz­ne: Powło­ka nano­kry­sta­licz­na fir­my Nikon znacz­nie redu­ku­je reflek­sy i fla­rę. Soczew­ki Super ED, EDSR niwe­lu­ją aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną od środ­ka do kra­wę­dzi kadru.

Szyb­kie, ciche usta­wia­nie ostro­ści: AF dzia­ła szyb­ko, pre­cy­zyj­nie i wyjąt­ko­wo cicho — śle­dze­nie prze­bie­ga płyn­nie, nie­za­leż­nie od tego, czy foto­gra­fu­jesz wyści­gi samo­cho­do­we, czy pta­ki i dzi­ką przyrodę.

Impo­nu­ją­ca sta­bil­ność: Sku­tecz­ny, wbu­do­wa­ny w obiek­tyw sys­tem reduk­cji drgań fir­my Nikon pozwa­la wydłu­żyć czas otwar­cia migaw­ki o 5,5 stopnia.¹ Gdy obiek­tyw jest uży­wa­ny z apa­ra­tem Z 9, syn­chro­nicz­ny VR umoż­li­wia wydłu­że­nie cza­su otwar­cia migaw­ki nawet o 6 stopni.²

Kon­fi­gu­ro­wal­ne ele­men­ty ste­ru­ją­ce: do wygod­nie roz­miesz­czo­nych przy­ci­sków L‑Fn oraz bez­gło­śne­go pier­ście­nia ste­ru­ją­ce­go moż­na przy­pi­sy­wać róż­ne funk­cje. Do zapi­sy­wa­nia odle­gło­ści zdję­cio­wych moż­na użyć przy­ci­sku pamięci.³

Zaawan­so­wa­ne zabez­pie­cze­nie przed czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi: uszczel­nie­nie chro­nią­ce przed czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi oraz gumo­wa uszczel­ka zabez­pie­cza­ją wszyst­kie rucho­me ele­men­ty przez kurzem, bru­dem i wil­go­cią. Powło­ka flu­oro­wa fir­my Nikon uła­twia czysz­cze­nie przed­niej soczew­ki obiektywu.⁴

Współ­pra­cu­je z tele­kon­wer­trem: ogni­sko­wą moż­na wydłu­żyć do 560 mm sto­su­jąc TELEKONWERTERTC‑1.4x lub do 800 mm sto­su­jąc TELEKONWERTERTC‑2.0x.

 

Pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych cech: Nikon Z 30

Wyż­sza jakość vide­oblo­gów: moż­li­wość nagra­nia nawet 125 minut nie­prze­rwa­ne­go mate­ria­łu. Fil­my poklat­ko­we i płyn­ne spo­wol­nio­ne nagra­nia w roz­dziel­czo­ści Full HD (120p), urze­ka­ją­ce obser­wu­ją­cych pro­fil społecznościowy.

Osza­ła­mia­ją­ca jakość obra­zu: duża matry­ca CMOS for­ma­tu DX o roz­dziel­czo­ści 20,9 mln pik­se­li pozwa­la na reje­stro­wa­nie fil­mów i zdjęć o boga­tych szcze­gó­łach. Elek­tro­nicz­na reduk­cja drgań (e‑VR) fir­my Nikon pozwa­la reje­stro­wać mate­ria­ły video z wyraź­nym i sta­bil­nym obrazem.

Czy­sty, wyraź­ny dźwięk: apa­rat jest wypo­sa­żo­ny we wbu­do­wa­ny mikro­fon ste­reo­fo­nicz­ny o dużej czu­ło­ści i może współ­pra­co­wać z opcjo­nal­nym mikro­fo­nem zewnętrz­nym. Funk­cja reduk­cji szu­mu wia­tru umoż­li­wia kon­tro­lo­wa­nie wpły­wu otoczenia.

Rucho­my moni­tor doty­ko­wy: pozwa­la na wyjąt­ko­wo łatwe nagry­wa­nie vide­oblo­gów z per­spek­ty­wy pierw­szo­oso­bo­wej i wyko­ny­wa­nie autoportretów.

Tryb video AF: wyko­rzy­stu­je cią­gły auto­fo­kus, aby nie­za­wod­nie usta­wiać ostrość. Ide­al­nie spraw­dza się przy reje­stro­wa­niu akcji lub nagry­wa­niu w ruchu vide­oblo­gów z per­spek­ty­wy pierwszoosobowej.

Tryb auto­por­tre­tu: wystar­czy obró­cić moni­tor do przo­du, a apa­rat natych­miast prze­łą­czy się w tryb auto­por­tre­tu i usu­nie z ekra­nu zbęd­ne infor­ma­cje, zapew­nia­jąc peł­ną widocz­ność kadru.

AF z wykry­wa­niem oczu i z wykry­wa­niem zwie­rząt: dostęp­ny zarów­no pod­czas foto­gra­fo­wa­nia, jak i fil­mo­wa­nia. Utrzy­mu­je ostrość na oczach ludzi, kotów i psów, nawet jeśli na chwi­lę odwró­cą się od aparatu.

11 kl./s: tryb szyb­kich zdjęć seryj­nych z peł­nym śle­dze­niem AF/AE pozwa­la w samym środ­ku akcji uchwy­cić uję­cia ide­al­ne na Instagrama.

Łatwe reje­stro­wa­nie: przy­cisk nagry­wa­nia video na kor­pu­sie apa­ra­tu jest łatwo dostęp­ny nie­za­leż­nie od orien­ta­cji kadru. Ponad­to apa­rat umoż­li­wia zapi­sy­wa­nie oddziel­nych usta­wień dla fil­mów i zdjęć, a następ­nie prze­łą­cza­nie się mię­dzy nimi w razie potrzeby.

Kre­atyw­ne usta­wie­nia Pic­tu­re Con­trol: 20 fil­trów dostęp­nych w apa­ra­cie zarów­no pod­czas fil­mo­wa­nia, jak i foto­gra­fo­wa­nia. Usta­wie­nia wszyst­kich fil­trów moż­na indy­wi­du­al­nie dosto­so­wy­wać, a ich efek­ty są widocz­ne w cza­sie rze­czy­wi­stym pod­czas reje­stro­wa­nia obrazu.

Łatwe nawią­zy­wa­nie połą­czeń i udo­stęp­nia­nie: Blu­eto­oth i Wi-Fi umoż­li­wia­ją łatwe nawią­zy­wa­nie połą­cze­nia nie­mal wszę­dzie. Apli­ka­cja Snap­Brid­ge fir­my Nikon umoż­li­wia nato­miast prze­sy­ła­nie fil­mów i zdjęć do urzą­dze­nia inteligentnego.

Kabel USB typu C w zesta­wie: zapew­nia sta­łe zasi­la­nie apa­ra­tu Z 30, pozwa­la­jąc na jed­no­cze­sne trans­mi­to­wa­nie na żywo vide­oblo­gów i łado­wa­nie aku­mu­la­to­ra aparatu.

Wymien­ne obiek­ty­wy: moż­na sto­so­wać wszyst­kie obiek­ty­wy NIKKOR Z lub pod­łą­czyć opcjo­nal­ny adap­ter FTZ II i uży­wać obiek­ty­wów do lustrza­nek cyfro­wych z bagne­tem Nikon F.

Akce­so­ria do nagry­wa­nia vide­oblo­gów: apa­rat współ­pra­cu­je z wie­lo­ma popu­lar­ny­mi akce­so­ria­mi dla vlo­ge­rów. Nikon ofe­ru­je też spe­cjal­nie dobra­ne zesta­wy dla vlo­ge­rów, zawie­ra­ją­ce cały sprzęt, któ­ry jest potrzeb­ny do osią­gnię­cia nowej jako­ści videoblogów.

__________

1 Came­ra & Ima­ging Pro­ducts Asso­cia­tion: w try­bie NORMALNYM uzy­sku­je się wydłu­że­nie cza­su otwar­cia migaw­ki o 5,5 stop­nia, gdy obiek­tyw jest zamo­co­wa­ny na apa­ra­cie bez­lu­ster­ko­wym wypo­sa­żo­nym w matry­cę odpo­wia­da­ją­cą klat­ce fil­mu 35 mm.

² Wydłu­że­nie cza­su otwar­cia migaw­ki o 6,0 stop­ni uzy­sku­je się, gdy obiek­tyw jest uży­wa­ny z apa­ra­tem Z 9 i jest włą­czo­ny syn­chro­nicz­ny VR.

³ Przy­cisk pamię­ci moż­na akty­wo­wać po uak­tu­al­nie­niu opro­gra­mo­wa­nia sprzętowego.

⁴ Nie gwa­ran­tu­je się odpor­no­ści obiek­ty­wu na pył i zachla­pa­nie we wszyst­kich sytu­acjach oraz we wszyst­kich warunkach.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top