Sony VENICE 2

Sony zapo­wia­da fla­go­wą, cyfro­wą kame­rę fil­mo­wą VENICE 2 z nowym, peł­no­klat­ko­wym prze­twor­ni­kiem obra­zu 8,6K i 16-stop­nio­wym zakre­sem dyna­mi­ki tonal­nej umoż­li­wia­ją­cym uzy­ska­nie nie­za­szu­mio­nych cie­ni, łagod­ne­go przej­ścia do prze­świe­tle­nia świa­teł i natu­ral­nych odcie­ni skóry.

VENICE 2

Nowa kame­ra VENICE 2 wyróż­nia się ponad­to kom­pak­to­wym roz­mia­rem, wewnętrz­nym zapi­sem w for­ma­cie X‑OCN i moż­li­wo­ścią zamia­ny prze­twor­ni­ków obra­zu mię­dzy modelami

Fir­ma Sony zapo­wie­dzia­ła powięk­sze­nie rodzi­ny cyfro­wych kamer fil­mo­wych. Nowy fla­go­wy model o nazwie VENICE 2 łączy zale­ty swo­jej poprzed­nicz­ki z nowy­mi cecha­mi: kom­pak­to­wą kon­struk­cją, zapi­sem na kar­ty stan­dar­du AXS bez­po­śred­nio w kame­rze i moż­li­wo­ścią wybo­ru wer­sji mię­dzy nowo opra­co­wa­nym peł­no­klat­ko­wym prze­twor­ni­kiem obra­zu 8,6K albo prze­twor­ni­kiem 6K z kame­ry VENICE. W mode­lu VENICE 2 wyko­rzy­sta­no tak­że sze­reg roz­wią­zań z poprzed­nie­go mode­lu. Nale­ży do nich mię­dzy inny­mi sys­tem zarzą­dza­nia kolo­ra­mi, dwie bazo­we czu­ło­ści ISO i wbu­do­wa­ny 8‑stopniowy filtr ND.

Nowy prze­twor­nik zapew­nia­ją­cy wyjąt­ko­wą jakość obra­zu i czu­łość przy sła­bym oświetleniu

Kame­ra VENICE 2 z nowo opra­co­wa­nym, peł­no­klat­ko­wym prze­twor­ni­kiem obra­zu CMOS 8,6K (8640 × 5760) z 16-stop­nio­wym zakre­sem dyna­mi­ki tonal­nej [i] reje­stru­je wspa­nia­ły obraz ze zna­ko­mi­tą sepa­ra­cją barw i szcze­gó­ła­mi w cie­niach. Tech­no­lo­gia kolo­ru jest taka sama jak w kame­rze VENICE, cenio­nej przez twór­ców m.in. za natu­ral­ne odwzo­ro­wa­nie odcie­ni skó­ry. Dwie bazo­we czu­ło­ści ISO, 800 i 3200[ii], umoż­li­wia­ją pra­cę w sze­ro­kim zakre­sie warun­ków oświe­tle­nio­wych i reje­stra­cję nie­zwy­kle czy­ste­go obra­zu, o wyglą­dzie jak z taśmy fil­mo­wej. Kame­ra obsłu­gu­je sze­reg try­bów — od peł­no­klat­ko­we­go poprzez peł­no­klat­ko­wy anamorficzny[iii] po Super 35mm — w roz­dziel­czo­ści nie mniej­szej niż 4K, będzie więc zaawan­so­wa­nym narzę­dziem dla ope­ra­to­rów i pro­du­cen­tów filmowych.

Aby spraw­dzić poten­cjał kame­ry VENICE 2 i jej nowe­go prze­twor­ni­ka 8,6K, fir­ma Sony zapro­si­ła do współ­pra­cy czo­ło­wych twór­ców zdjęć fil­mo­wych. Prze­te­sto­wa­li oni nową kame­rę krę­cąc dwa krót­kie fil­my, nie uży­wa­jąc przy tym pro­fe­sjo­nal­ne­go oświe­tle­nia filmowego.

Robert McLa­chlan ASC, CSC uczest­ni­czył w wie­lu wyso­ko oce­nia­nych pro­duk­cjach, takich jak „Gra o tron” (za któ­rą otrzy­mał dwie nomi­na­cje do nagro­dy Emmy), „Westworld” czy „Love­craft Coun­try”. McLa­chlan zdję­cia do fil­mu demo nakrę­cił kame­rą VENICE 2 w dwóch loka­cjach: sło­necz­nej Kali­for­nii oraz peł­nej soczy­stej wil­got­nej zie­le­ni Kolum­bii Bry­tyj­skiej. Oto jego spostrzeżenia:

— Bar­dzo żału­ję, że nie mia­łem duże­go prze­twor­ni­ka 8,6K, takie­go jak w Sony VENICE 2, pod­czas zdjęć do „Gry o tron”. Obraz był­by wte­dy jesz­cze bar­dziej impo­nu­ją­cy i wcią­ga­ją­cy, bo miał­by więk­szą roz­dziel­czość, bogac­two i wymia­ro­wość. Wyż­sza czu­łość, czyst­sze świa­tła i cie­nie oraz moż­li­wość uzy­ska­nia wyjąt­ko­wej głę­bi ostro­ści były­by olbrzy­mim atutem.

Nagro­dzo­ny Osca­rem autor zdjęć fil­mo­wych Clau­dio Miran­da ASC, ACC, któ­ry uży­wał pierw­szej wer­sji VENICE, porów­nał ją z VENICE 2 w ciem­no­ściach panu­ją­cych na pusty­ni w Kalifornii.

— Nie­sa­mo­wi­ta jest czu­łość ASA 3200 — mówi Miran­da. — Obraz pozo­sta­je wier­ny w cie­niach. Fan­ta­stycz­nie wyglą­da­ją sze­ro­kie uję­cia. Nie uży­wa­li­śmy żad­ne­go fil­mo­we­go oświe­tle­nia; sce­nę oświe­tla­ły wyłącz­nie reflek­to­ry samo­cho­du i ogni­sko. Ale wła­śnie taki był nasz zamysł: wyje­chać na jakieś odlu­dzie, roz­pa­lić duże ogni­sko i spraw­dzić, w jakim stop­niu nowy prze­twor­nik pozwo­li utrwa­lić obraz bez zakłóceń.

Bry­tyj­ski twór­ca zdjęć fil­mo­wych Rob Har­dy, BSC, zna­ny ze zdjęć do „Mis­sion Impos­si­ble — Fal­lo­ut”, „Ex Machi­na” i „DEVS” oraz zdo­byw­ca nagro­dy BAFTA za zdję­cia do „A Boy”, komentuje:

— Przy­zwy­cza­iłem się do fil­mo­wa­nia poprzed­nią kame­rą VENICE i mogę powie­dzieć, że jestem jej gorą­cym orę­dow­ni­kiem. Moż­li­wość przed­pre­mie­ro­we­go uży­cia kame­ry VENICE 2 to coś fan­ta­stycz­ne­go. Po raz pierw­szy mam oka­zję korzy­stać z prze­twor­ni­ka 8,6K. Szczę­śli­wie mie­li­śmy obiek­ty­wy ana­mor­ficz­ne, któ­re zapew­nia­ły peł­ny kino­wy efekt z wyko­rzy­sta­niem całe­go obsza­ru prze­twor­ni­ka. Zwięk­szo­no czu­ło­ści ISO, dzię­ki cze­mu w sła­bym oświe­tle­niu mogę usta­wiać więk­szą czu­łość, a wcze­śniej raczej nie wcho­dzi­ło to w grę. Dla mnie to ogrom­na zaleta.

Prze­twor­nik obra­zu 8,6K w kame­rze VENICE 2 zapew­nia duży over­sam­pling, przez co pozwa­la uzy­skać bogat­szy, czyst­szy obraz w pro­duk­cjach 2K lub 4K. Kame­ra dobrze spraw­dza się więc w takich zasto­so­wa­niach, jak wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość, gene­ro­wa­nie efek­tów wizu­al­nych w kame­rze czy sys­te­my wir­tu­al­nej pro­duk­cji. Zapew­nia inten­syw­ne dozna­na i reali­stycz­ny obraz, zwłasz­cza w połą­cze­niu z wyso­ko kon­tra­sto­wy­mi, wiel­ko­wy­mia­ro­wy­mi wyświe­tla­cza­mi Sony Cry­stal LED.

Suk­ces pierw­szej kame­ry VENICE

Wpro­wa­dzo­na w 2017 r. kame­ra VENICE zna­la­zła już zasto­so­wa­nie w prze­szło 300 pro­duk­cjach zre­ali­zo­wa­nych przez stu­dia fil­mo­we, sta­cje tele­wi­zyj­ne, ope­ra­to­rów tele­wi­zji kablo­wej i plat­for­my inter­ne­to­we. Za przy­kład może posłu­żyć wyróż­nio­ny nagro­dą Emmy serial „The Crown”. Popu­lar­ność VENICE wyni­ka tak­że z regu­lar­nie wpro­wa­dza­nych aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia i moder­ni­za­cji sprzę­tu, dosto­so­wu­ją­cych kame­rę do wyma­gań filmowców.

— Bar­dzo cie­szy­my się z suk­ce­sów odno­szo­nych przez kame­rę VENICE w cią­gu ostat­nich czte­rech lat. Roz­mo­wy z twór­ca­mi zdjęć fil­mo­wych i pro­du­cen­ta­mi fil­mo­wy­mi z całe­go świa­ta uświa­do­mi­ły nam moż­li­wość jej udo­sko­na­le­nia poprzez wyko­rzy­sta­nie naszych naj­now­szych tech­no­lo­gii prze­twa­rza­nia obra­zu i matryc obra­zu­ją­cych. W ten spo­sób prze­no­si­my jakość obra­zu VENICE na nowy poziom. Nowa kame­ra jest ponad­to mniej­sza od poprzed­nicz­ki i umoż­li­wia wewnętrz­ny zapis nagrań. Zwięk­sza to twór­czą swo­bo­dę w zasto­so­wa­niach na dro­nach, w Ste­adi­ca­mach czy obu­do­wach do zdjęć pod wodą — powie­dział Hiro­shi Kaji­ta, Head of Media Solu­tions, Sony Pro­fes­sio­nal, Sony Europe.

Ulep­sze­nia postu­lo­wa­ne przez użytkowników

Kame­ra VENICE 2 ma wie­le cech, któ­re przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su pierw­sze­go mode­lu VENICE. Nale­żą do nich dwie bazo­we czu­ło­ści ISO, wbu­do­wa­ny 8‑stopniowy filtr ND oraz zgod­ność z sze­ro­kim wachla­rzem obiek­ty­wów, któ­ry obej­mu­je wszyst­kie obiek­ty­wy z moco­wa­niem PL i natyw­nym moco­wa­niem Sony typu E, a w przy­pad­ku uży­cia odpo­wied­nie­go adap­te­ra tak­że inne modele.

Zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi fil­mow­ców nowa kame­ra VENICE 2 jest o 44 mm mniej­sza i oko­ło 10% lżejsza[iv] od swo­jej poprzed­nicz­ki, ale rów­nie intu­icyj­na w uży­ciu. Umoż­li­wia zapis mate­ria­łu fil­mo­we­go w for­ma­tach X‑OCN i Apple 4K Pro Res 4444 / 422 HQ na wewnętrz­ny nośnik nagrań, bez pod­łą­cza­nia reje­stra­to­ra AXS-R7.

Użyt­kow­nik ma do wybo­ru róż­ne try­by reje­stra­cji obra­zu z prze­twor­ni­ka 8,6K, mię­dzy innymi:

8,6K 3:2 30 kl./s Peł­na klatka
8,2K 17:9 60 kl./s Peł­na klatka
5,8K 6:5 ana­mor­ficz­ny 48 kl./s Super 35
5,8K 17:9 90 kl./s Super 35
* Peł­na infor­ma­cja o try­bach reje­stra­cji obra­zu jest zamiesz­czo­na tutaj.

Wymien­ny prze­twor­nik obrazu

W celu zwięk­sze­nia uni­wer­sal­no­ści kor­pu­su VENICE 2 na pla­nach fil­mo­wych umoż­li­wio­no wymia­nę blo­ku prze­twor­ni­ka obra­zu. Kame­ra może być uży­wa­na z prze­twor­ni­kiem 8,6K lub poprzed­nią matry­cą 6K. Urzą­dze­nie samo­czyn­nie wykry­wa zmia­nę i uru­cha­mia się bez potrze­by wpro­wa­dza­nia mody­fi­ka­cji w wewnętrz­nym opro­gra­mo­wa­niu lub jego ponow­nej insta­la­cji. Pier­wot­ny prze­twor­nik obra­zu 6K umoż­li­wia reje­stra­cję więk­szej licz­by kla­tek na sekundę.

Więk­sza funk­cjo­nal­ność dzię­ki wewnętrz­ne­mu sys­te­mo­wi zapi­su i mniej­szym wymiarom

Mała, lek­ka, ale solid­nie wyko­na­na kame­ra VENICE 2 reje­stru­je obraz w for­ma­cie 8K 60p na nowej, szyb­kiej kar­cie AXS 6,6 Gb/s AXS-A1TS66. Ten nowy nośnik jest zgod­ny z obec­ny­mi czyt­ni­ka­mi kart pamię­ci AXS, mię­dzy inny­mi z mode­lem AXS-AR3 ze złą­czem Thun­der­bolt™ 3.

Inter­fejs użyt­kow­ni­ka kame­ry VENICE 2 pozo­stał taki sam jak w poprzed­nim mode­lu. Wpro­wa­dzo­no tyl­ko ulep­sze­nia zapew­nia­ją­ce łatwiej­szą, bar­dziej intu­icyj­ną obsłu­gę. Mimo zmie­nio­nej kon­struk­cji nowa kame­ra jest zgod­na z nie­mal wszyst­ki­mi obec­ny­mi akce­so­ria­mi VENICE.

Kie­ru­jąc się suge­stia­mi użyt­kow­ni­ków obec­nej kame­ry VENICE, pro­jek­tan­ci mode­lu VENICE 2 wpro­wa­dzi­li sze­reg innych ulep­szeń. Nale­żą do nich:

· Repro­duk­cja obra­zu 4K z zasto­so­wa­ną tabe­lą LUT
· Ulep­sze­nia w prze­twa­rza­niu LUT 3D w celu popra­wy jako­ści obrazu
· Bez­po­śred­nie sto­so­wa­nie zmian EI w sygna­le wyj­ścio­wym S‑Log3
· Ste­ro­wa­nie LUT/ASC-CDL przez Ether­ne­t/Wi-Fi
· Pra­ca w try­bie „Zoom to Fit” (zapis obra­zu peł­no­klat­ko­we­go z pod­glą­dem w for­ma­cie 17:9/16:9)
· Prze­nie­sie­nie złą­cza Ether­net na stro­nę asy­sten­ta operatora
· Złą­cze wyj­ścio­we Lemo (2 sty­ki, 12 V)
· Zain­sta­lo­wa­ny wewnętrz­ny mikrofon

Dostęp­ność

Pierw­sze dosta­wy kame­ry VENICE 2 z prze­twor­ni­kiem obra­zu 8,6K są pla­no­wa­ne na luty 2022 r. Wer­sja z fabrycz­nie zain­sta­lo­wa­nym prze­twor­ni­kiem 6K ma być dostęp­na w mar­cu 2022 r. Kame­ry VENICE 2 z prze­twor­ni­kiem 6K moż­na ponad­to uży­wać z obec­nym sys­te­mem roz­sze­rze­nia VENICE, pod nazwą RIALTO. Wpro­wa­dze­nie roz­sze­rze­nia obsłu­gu­ją­ce­go prze­twor­nik 8,6K jest zapla­no­wa­ne na począ­tek 2023 r.

Nagra­nia z nowej kame­ry VENICE 2 i mate­ria­ły poświę­co­ne temu i innym pro­duk­tom foto-wideo Sony moż­na też zna­leźć w ser­wi­sie www​.sony​ci​ne​.com, stwo­rzo­nym w celu kształ­ce­nia i inspi­ro­wa­nia wszyst­kich fanów i użyt­kow­ni­ków pro­duk­tów Sony Cine­ma Line.

[i] Ponad 15 stop­ni w mode­lu 6K
[ii] 500/2500 w mode­lu 6K
[iii] Do pra­cy w try­bie peł­no­klat­ko­wym i ana­mor­ficz­nym wyma­ga­ne są ofe­ro­wa­ne oddziel­nie licencje.
[iv] W porów­na­niu z kame­rą VENICE z reje­stra­to­rem zewnętrz­nym AXS-R7

 

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top