Fotofestiwal Open Call 2022 wystartował!

Nabór do Pro­gra­mu Otwar­te­go to szan­sa na poka­za­nie swo­ich prac widzom Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Foto­gra­fii w Łodzi w dniach 9–26.06.2022. Szu­ka­my arty­stów i arty­stek o wyjąt­ko­wej oso­bo­wo­ści i pro­jek­tów pre­zen­tu­ją­cych odważ­ne wizje. Nabór w tej kate­go­rii jest otwar­ty – bez ogra­ni­czeń tema­tycz­nych i wie­ko­wych. Do jury zapra­sza­my spe­cja­li­stów z naj­waż­niej­szych na świe­cie mediów i insty­tu­cji foto­gra­ficz­nych. Wśród nade­sła­nych pro­jek­tów jury wybie­rze w tej kate­go­rii pięć, któ­re, przy współ­pra­cy z kura­to­ra­mi Foto­fe­sti­wa­lu, zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne w for­mie wysta­wy. Pro­gram Otwar­ty funk­cjo­no­wał do 2019 roku jako Grand Prix Foto­fe­sti­wal – od 2020 roku zre­zy­gno­wa­li­śmy z typo­wej for­mu­ły kon­kur­so­wej. Mamy nadzie­ję, że się tam spotkamy!

Fotofestiwal 2022

OPEN CALLWSPÓLNOTA

W tym roku zde­cy­do­wa­li­śmy o doda­niu jed­nej kate­go­rii, któ­ra nawią­zu­je do głów­ne­go tema­tu pro­gra­mu kura­tor­skie­go festi­wa­lu. Jeden pro­jekt z tej kate­go­rii zosta­nie wybra­ny przez jury do zapre­zen­to­wa­nia w for­mie wysta­wy. Szu­ka­my pro­jek­tów arty­stycz­nych i spo­łecz­nych, któ­rych głów­nym tema­tem jest spo­łecz­ność, wspól­no­ta, ale tak­że uto­pia, lokal­ność, współ­pra­ca i integracja.

Kon­cep­cja kura­tor­ska: Nie było­by ludz­ko­ści, gdy­by nie wspól­no­to­we myśle­nie. Wspól­no­ta daje nam poczu­cie toż­sa­mo­ści i przy­na­leż­no­ści, nada­je sens i two­rzy pod­sta­wy spo­łecz­ne. W płyn­nej nowo­cze­sno­ści XXI wie­ku coraz czę­ściej szu­ka­my korze­ni wspól­no­to­wo­ści. Poszu­ku­je­my real­nych, pier­wot­nych wię­zi, nie­opar­tych wyłącz­nie na zasta­nych, ana­chro­nicz­nych war­to­ściach, na post­feu­dal­nych, kapi­ta­li­stycz­nych, reli­gij­nych i naro­do­wych struk­tu­rach. Na czym opie­ra­ją się współ­cze­sne wspól­no­ty? Jak ewo­lu­ują te tra­dy­cyj­ne? Czy roz­wój tech­no­lo­gicz­ny jest szan­są, czy zagro­że­niem dla nich? Co jest uto­pią, a co real­ną moż­li­wo­ścią w poszu­ki­wa­niu wspól­no­ty ide­al­nej? Jakich gło­sów bra­ku­je w nar­ra­cjach o naszych wspól­no­tach? I w koń­cu, w jaki spo­sób dziś two­rzyć spo­łecz­ność opar­tą o sza­cu­nek dla róż­no­rod­no­ści? Te i inne pro­ble­my będą poru­sza­ły wysta­wy, pro­jek­ty, dys­ku­sje przy­go­to­wa­ne przez kura­to­rów, arty­stów, naukow­ców i eks­per­tów zapro­szo­nych do współ­two­rze­nia 21. edy­cji Foto­fe­sti­wa­lu w Łodzi.
JURY

Lea Vene, nie­za­leż­na kura­tor­ka i antro­po­loż­ka kul­tu­ry, była kura­tor­ka w gale­rii Miro­slav Kral­je­vić w Zagrze­biu. Kura­tor­ka pro­gra­mów fil­mo­wych, wysta­wien­ni­czych i edu­ka­cyj­nych festi­wa­lu ETNO­FILm, kura­tor­ka wystaw i kon­fe­ren­cji w ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Foto­gra­fii Organ Vida
Krzysz­tof Can­dro­wicz, kura­tor, współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek Fun­da­cji Edu­ka­cji Wizu­al­nej i łódz­kie­go Foto­fe­sti­wa­lu, w 2013 został dyrek­to­rem arty­stycz­nym Trien­na­le Foto­gra­fii w Ham­bur­gu w Niem­czech, a od 2018 roku pra­cu­je jako kura­tor Bien­na­le CICLO w Por­to w Portugalii
Void: Myr­to Ste­irou i João Lin­neu; Void to nie­za­leż­ne wydaw­nic­two zorien­to­wa­ne na foto­gra­fię i edu­ka­cję. Pro­jekt jest pro­wa­dzo­ny przez jego zało­ży­cie­li Myr­to Ste­irou (Ate­ny, Gre­cja) i João Lin­neu (Rey­kja­vik, Islan­dia), Void współ­pra­cu­je zarów­no z uzna­ny­mi, jak i obie­cu­ją­cy­mi arty­sta­mi pro­mu­jąc debiu­tanc­kie książ­ki fotograficzne
Anna-Kaisa Rasten­ber­ger, obec­nie głów­na kura­tor­ka wystaw w Fiń­skim Muzeum Foto­gra­fii oraz pro­fe­sor Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym w Hel­sin­kach, gdzie jest odpo­wie­dzial­na za pro­gram magi­ster­ski stu­diów kura­tor­skich i wysta­wien­ni­czych, dyrek­tor arty­stycz­ny i współ­za­ło­ży­ciel­ka Festi­wa­lu Foto­gra­fii Politycznej
Daria Tumi­nas, kura­tor­ka FOTODOK – prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej w Utrech­cie, kie­ro­wa­ła Unse­en Book Mar­ket w ramach festi­wa­lu Unse­en w Amster­da­mie, orga­ni­za­tor­ka wie­lu wyda­rzeń dedy­ko­wa­nych książ­kom fotograficznym

ZWYCIĘZCY OTRZYMAJĄ

wysta­wę 6 fina­ło­wych pro­jek­tów pod­czas Foto­fe­sti­wa­lu w Łodzi (9–26 czerw­ca, ponad 20.000 widzów)
wyna­gro­dze­nie arty­stycz­ne (1800 zł)
zakwa­te­ro­wa­nie na week­end otwar­cia festi­wa­lu (4 noce)
pokry­cie kosz­tów przy­jaz­du (do 900 zł)
budżet na pro­duk­cję prac (2000 zł)

Klik­nij tutaj, żeby aplikować.

Pyta­nia pro­si­my kie­ro­wać na adres: opencall@​fotofestiwal.​com
FESTIWALU

Foto­fe­sti­wal – Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Foto­gra­fii w Łodzi powstał w 2001 roku jako jed­no z pierw­szych wyda­rzeń foto­gra­ficz­nych w Euro­pie Środ­ko­wej. Zna­ny jest nie tyl­ko z dosko­na­łych pro­gra­mów kura­tor­skich przy­go­to­wy­wa­nych przy współ­pra­cy ze świa­to­wej kla­sy spe­cja­li­sta­mi, ale tak­że z wyjąt­ko­wej atmos­fe­ry. Wysta­wy, spo­tka­nia, warsz­ta­ty i kon­cer­ty orga­ni­zu­je­my w poprze­my­sło­wych prze­strze­niach Łodzi. Pre­zen­tu­je­my róż­ne obli­cza foto­gra­fii, ale dba­my tak­że o to, aby festi­wal był prze­strze­nią spo­tkań, roz­mów i wymia­ny doświad­czeń. Stwo­rzy­li­śmy autor­ską for­mu­łę Pho­to-Match: Zupeł­nie Inne­go Prze­glą­du Port­fo­lio. Od 2016 roku pra­cu­je­my jako kolek­tyw, bez sze­fa i pio­no­wej struk­tu­ry zarządzania.
KALENDARZ

30 paź­dzier­ni­ka – otwar­cie nabo­ru zgło­szeń projektów
20 grud­nia (23:59) – koniec naboru
18 stycz­nia 2022 – ogło­sze­nie listy fina­li­stów Foto­fe­sti­wal Open Call 2022
9 czerw­ca 2022 – otwar­cie wystaw Foto­fe­sti­wal Open Call 2022 pod­czas głów­ne­go week­en­du otwar­cia festiwalu

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top