Voigtlander Color Skopar II Vintage Line 21 mm f/3,5 do Leica M

Nie­zmier­nie miło jest nam zapre­zen­to­wać nową wer­sję obiek­ty­wu Voig­tlan­der Color Sko­par II 21 mm f/3,5 z moco­wa­niem Leica M.

Color Sko­par II 21 mm f/3,5 to kolej­ny kul­to­wy obiek­tyw mar­ki Voig­tlan­der, któ­ry docze­kał się aktu­ali­za­cji ukła­du optycz­ne­go. Kon­struk­cja nowej wer­sji obiek­ty­wu skła­da się z 9 ele­men­tów roz­miesz­czo­nych w 8 gru­pach. Układ socze­wek ofe­ru­ją­cy jakość optycz­ną na mia­rę współ­cze­snych cza­sów ukry­ty został w małym, wzo­ro­wa­nym na lata 70-te meta­lo­wym tubusie.

Ogni­sko­wa obiek­ty­wu, wyno­szą­ca 21 mm, sta­wia go pomię­dzy kla­sycz­ną „trzy­dziest­ką piąt­ką”, a super­sze­ro­ką „pięt­nast­ką”. Kąt widze­nia rów­ny 91° oraz nie­wiel­ka mini­mal­na odle­głość ostrze­nia pozwa­la­ją oddać na zdję­ciach atmos­fe­rę panu­ją­cą w cen­trum foto­gra­fo­wa­nych wyda­rzeń. Znie­kształ­ce­nia optycz­ne, tak czę­sto spo­ty­ka­ne w obiek­ty­wach o krót­kiej ogni­sko­wej, w Sko­pa­rze 21 mm f/3,5 są nie­mal niezauważalne.

Obiek­ty­wy mar­ki Voig­tlan­der sły­ną z naj­wyż­szej jako­ści wyko­na­nia. Color Sko­par II 21 mm f/3,5 nie jest tu wyjąt­kiem. Tubus zro­bio­ny został w cało­ści z meta­lu, dzię­ki cze­mu obiek­tyw zacho­wa wyjąt­ko­wą pre­cy­zję dzia­ła­nia przez wie­le lat. Pier­ścień ostro­ści poru­sza się płyn­nie, ale z nie­zbęd­nym do dokład­nej pra­cy opo­rem. W wygod­niej­szym ostrze­niu poma­ga meta­lo­wy popy­chacz o ana­to­micz­nym kształ­cie. Obiek­tyw Color Sko­par II 21 mm f/3,5 dostęp­ny będzie w 2 wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: czar­nej oraz srebrnej.

Obiektyw Voigtlander Color Skopar II Vintage Line 21-mm f35 do Leica M

Głów­ne atuty
— zapew­nia­ją­cy naj­wyż­szą jakość obra­zu oraz nie­spo­ty­ka­ną pla­sty­kę układ optyczny
— design przy­wo­dzą­cy na myśl lata 70-te ubie­głe­go wieku
— kom­pak­to­we wymiary
— nowy, lepiej wypro­fi­lo­wa­ny popy­chacz pier­ście­nia ostrości
— pokry­cie obra­zem matry­cy apa­ra­tu pełnoklatkowego
— mini­mal­na odle­głość ostrze­nia wyno­szą­ca zale­d­wie 50 cm
— zapro­jek­to­wa­ny do współ­pra­cy z nowo­cze­sny­mi matry­ca­mi apa­ra­tów cyfrowych
— ręcz­ne usta­wia­nie ostro­ści dla jesz­cze więk­szej precyzji
— nie­zwy­kle solid­na, cał­ko­wi­cie meta­lo­wa budowa
— moco­wa­nie sys­te­mu Leica M (VM)

Moco­wa­nie: Leica M

Ogni­sko­wa: 21 mm

Przy­sło­na mini­mal­na: f/3,5

Przy­sło­na mak­sy­mal­na: f/22

Kon­struk­cja: 9 ele­men­tów w 8 grupach

Kąt widze­nia: 91o

Licz­ba list­ków przy­sło­ny: 10

Mini­mal­na odle­głość ostrze­nia: 0,5 m (w zależ­no­ści od kamery)

Wymia­ry (śred­ni­ca x dłu­gość): 52,0 x 30,0 mm

Śred­ni­ca fil­tra: 39 mm

Waga: 220 gOp­cjo­nal­ne akce­so­ria: osło­na prze­ciw­sło­necz­na LH-11Ko­lo­ry: czar­ny lub srebrny

Źró­dło: mate­riał prasowy

Top