Sony od 50 lat produkuje projektory, a latem na rynek trafią dwa nowe do kina domowego!

 

Sony VPL-XW5000ES

Pierw­szy sys­tem do pro­jek­cji wideo fir­my Sony powstał w 1972 r. Od tego cza­su pro­jek­cja sta­ła się głów­ną tech­no­lo­gią Sony do wyświe­tla­nia obra­zów o dużych wymia­rach, a kolej­ne lata przy­nio­sły wie­le pio­nier­skich roz­wią­zań i pro­duk­tów dosko­na­lą­cych jakość obra­zu. Takie­go doświad­cze­nia nie moż­na zlekceważyć!

Tro­chę historii?

  • VPP-2100 (1973) — pierw­szy sys­tem Sony do pro­jek­cji wideo w kolo­rze, dostar­cza­ny ze spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nym, 50-calo­wym ekranem
  • LPH-350J (1993) — pierw­szy pro­jek­tor domo­wy z trze­ma pane­la­mi LCD
  • Qualia 004 (2003) — pierw­szy kon­su­menc­ki pro­jek­tor Full HD z tech­no­lo­gią pane­li SXRD
  • VPL-VW90 (2010) — pierw­szy pro­jek­tor z jed­nym sys­te­mem optycz­nym obsłu­gu­ją­cy obra­zy 3D
  • VPL-VW1000ES (2011) — pierw­szy na świe­cie pro­jek­tor do kina domo­we­go o natyw­nej roz­dziel­czo­ści 4K
  • VPL-FHZ55 (2013) — pierw­szy na świe­cie pro­jek­tor LCD z lase­ro­wym źró­dłem świa­tła nie­wy­ma­ga­ją­cy kon­ser­wa­cji w całym okre­sie eks­plo­ata­cji (20 000 godzin)
  • VPL-VW5000ES (2016) — pierw­szy na świe­cie pro­jek­tor lase­ro­wy 4K o jasno­ści 5000 lm, zapew­nia­ją­cy wyso­ką jasność i kontrast
  • VPL-GTZ380 (2021) — naj­now­szy, fla­go­wy pro­jek­tor lase­ro­wy 4K do kina domo­we­go, pokry­wa­ją­cy 100% prze­strze­ni barw DCI przy jasno­ści 10 000 lm i zapew­nia­ją­cy nową jakość obra­zu HDR na naj­więk­szych ekranach

Teraz do ofer­ty tra­fią dwa pro­jek­to­ry lase­ro­we SXRD 4K z naj­mniej­szym na świe­cie※1, 0,61-calowym pane­lem SXRD o natyw­nej roz­dziel­czo­ści 4K (3840 × 2160).  Nowy sys­tem optycz­ny o sze­ro­kim zakre­sie dyna­mi­ki i tech­no­lo­gia TRILUMINOUS PRO™ gwa­ran­tu­ją zna­ko­mi­ty obraz 4K HDR na dużym ekra­nie. Naj­lep­sze w tej kla­sie sprzę­tu pro­ce­so­ry Sony „X1™ Ulti­ma­te for pro­jec­tor”, opar­te na tech­no­lo­gii tele­wi­zo­rów i zop­ty­ma­li­zo­wa­ne do użyt­ku w pro­jek­to­rach, umoż­li­wi­ły wpro­wa­dze­nie funk­cji Dyna­mic HDR Enhan­cer i Object-based Super Reso­lu­tion. Roz­sze­rza­ją one zakres dyna­mi­ki i zwięk­sza­ją wyra­zi­stość obra­zu, two­rząc lep­sze wra­że­nia wizualne.

VPL-XW7000ES to zaawan­so­wa­ny pro­jek­tor lase­ro­wy HDR o natyw­nej roz­dziel­czo­ści 4K i wyjąt­ko­wej jasno­ści — 3200 lm. Ten nowy model jest dosko­na­łą pro­po­zy­cją dla miło­śni­ków fil­mów, spor­tu i gier. Funk­cja Live Colo­ur Enhan­cer zapew­nia zna­ko­mi­ty, żywy obraz nawet w jasnym salo­nie. W nowym obiek­ty­wie Advan­ced Crisp Focu­sed (ACF) o śred­ni­cy 70 mm zasto­so­wa­no przed­nią soczew­kę asfe­rycz­ną oraz szy­bu­ją­cy układ socze­wek ostro­ści. W rezul­ta­cie obraz na dużym ekra­nie jest wyjąt­ko­wo wyraź­ny i szczegółowy.

W ramach linii pro­jek­to­rów do kina domo­we­go Sony poja­wi się rów­nież lase­ro­wy model VPL-XW5000ES o jasno­ści 2000 lume­nów. Poza wyż­szym kon­tra­stem i roz­dziel­czo­ścią wyróż­nia go o 30% mniej­szy pobór ener­gii w prze­li­cze­niu na jeden lumen oraz wyso­ko wydaj­ny sys­tem prze­twa­rza­nia obra­zu w cza­sie rze­czy­wi­stym Object-based HDR rema­ster. Tech­no­lo­gia TRILUMINOS PRO w serii XW pozwa­la wyświe­tlić ponad miliard kolo­rów i pokry­wa 95% prze­strze­ni barw DCI-P3.

 

VPL-XW7000ESVPL-XW5000ES — wspól­ne cechy i funkcje

Naj­mniej­szy na świe­cie, 0,61-calowy panel SXRD o natyw­nej roz­dziel­czo­ści 4K — oba mode­le mają roz­dziel­czość 4K (3840 × 2160). Wyświe­tla­ny obraz skła­da się więc z 8,3 milio­na pik­se­li, co nada­je mu wyjąt­ko­wy realizm. Bogac­two czer­ni, gład­kość obra­zu i dobra widocz­ność ruchu pozwa­la­ją wyświe­tlać zapie­ra­ją­ce dech kolo­ry z więk­szą ilo­ścią odcie­ni i bogat­szy­mi fak­tu­ra­mi niż w stan­dar­do­wych sys­te­mach projekcyjnych.

 

Sys­tem optycz­ny o sze­ro­kim zakre­sie dyna­mi­ki — wyso­ki kon­trast i roz­dziel­czość uzy­ski­wa­ne dzię­ki nowe­mu sys­te­mo­wi optycz­ne­mu o sze­ro­kim zakre­sie dyna­mi­ki zapew­nia­ją naj­wspa­nial­sze wra­że­nia wizu­al­ne. Odbi­ja­ją­ca świa­tło war­stwa krze­mo­wa w pane­lu Nati­ve 4K SXRD zwięk­sza trwa­łość i zapew­nia więk­szą kon­tro­lę nad świa­tłem, a w rezul­ta­cie dokład­ną repro­duk­cję cie­ni i czerni.

 

Dyna­mic HDR Enhan­cer — duża moc obli­cze­nio­wa pro­ce­so­ra X1™ Ulti­ma­te połą­czo­na z nowym sys­te­mem regu­la­cji mocy lase­ra w obu mode­lach dodat­ko­wo zwięk­sza kon­trast. W rezul­ta­cie jasne sce­ny w obra­zie HDR sta­ją się jesz­cze jaśniej­sze, a ciem­ne — ciem­niej­sze. Nowa tech­no­lo­gia Object-based HDR rema­ster zwięk­sza efek­tyw­ność prze­twa­rza­nia obra­zu w cza­sie rze­czy­wi­stym poprzez ana­li­zę obiek­tów w poszcze­gól­nych klat­kach i zapew­nia nie­zrów­na­ny obraz HDR z każ­de­go źródła.

 

VPL-XW7000ES — głów­ne cechy i funkcje

Obiek­tyw Advan­ced Crisp Focus (ACF) — zapew­nia krysz­ta­ło­wą czy­stość i wyra­zi­stość obra­zu na całym ekra­nie. Przed­nia soczew­ka asfe­rycz­na o śred­ni­cy 70 mm roz­sze­rza obszar ostro­ści 4K, popra­wia­jąc widocz­ność obra­zu. Dzię­ki szy­bu­ją­ce­mu ukła­do­wi socze­wek ostro­ści obraz nie ule­ga znie­kształ­ce­niom w całym zakre­sie odle­gło­ści pro­jek­cji. Szkło o bar­dzo małej dys­per­sji pozwa­la z kolei unik­nąć prze­kła­mań barw.

 

Live Colo­ur Enhan­cer — nowa funk­cja Live Colo­ur Enhan­cer w pro­jek­to­rze VPL-XW7000ES zwięk­sza inten­syw­ność barw bez nie­po­żą­da­nych efek­tów w nasy­ce­niu odcie­ni skó­ry itp.

Sza­cun­ko­wa cena deta­licz­na pro­jek­to­ra VPL-XW7000ES wyno­si 14 999 euro, a VPL-XW5000ES — 5999 euro.

Pro­jek­to­ry VPL-XW7000ESVPL-XW5000ES zastą­pią wszyst­kie lam­po­we mode­le do kina domo­we­go, a tak­że VPL-VW790ES. Mode­le VPL-VW890ES, VPL-VW5000ESVPL-GTZ380 pozo­sta­ją w ofercie.

Dal­sze infor­ma­cje moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej — i 

__________

※1 Stan na kwie­cień 2022 r., bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez Sony Cor­po­ra­tion na ryn­ku pro­jek­to­rów o natyw­nej roz­dziel­czo­ści 4K.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top