Ring led — lampa fotograficzna FOMEI SMD 23W

Coraz popu­lar­niej­sze w świe­cie foto­gra­fii sta­ją się lam­py ledo­we. Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi zosta­ła zapre­zen­to­wa­na lam­pa FOMEI LED RING SMD 23W. Jest to lam­pa pier­ście­nio­wa do foto­gra­fii por­tre­to­wej. Moż­na wyko­rzy­sty­wać ją też przy pro­duk­cjach video. Świa­tło w lam­pie zosta­ło podzie­lo­ne na 4 czę­ści, dzię­ki cze­mu sam foto­graf decy­du­je któ­ra i ile czę­ści ma świe­cić. Daje to sze­ro­kie kre­atyw­ne zasto­so­wa­nie. O tym jak lam­pa dzia­ła roz­ma­wiał Szy­mon Glo­nek z Łuka­szem Borow­skim z Fomei Polska.

Top