Czytelnicza Loża Smakosza #3

Cześć, witam was w cyklu, w któ­rym prze­glą­dam cza­so­pi­sma foto­gra­ficz­ne z przed lat. Digi­tal foto Video, gru­dzień 2007. Przy­po­mi­nam, że może­cie zna­leźć ten numer na e‑kiosk.pl pod hasłem Foto-Plus.

Patrzę na okład­kę i od razu uwa­gę zwra­ca wiel­ki tytuł: 10 rad jak zna­leźć ide­al­ną cyfrów­kę. Auto­rem tek­stu jest Mar­cin Bój­ko. Od razu ciśnie mi się na usta pyta­nie: Mar­cin, czy napraw­dę myślisz/myślałeś że moż­na zna­leźć cyfrów­kę ide­al­ną? Bo moim zda­niem ani 10 lat temu, ani dziś nie ma takiej szan­sy. Zawsze będzie­my musie­li iść na kom­pro­mis albo cena, albo wiel­kość, albo zoom, albo matry­ca, albo kolor obu­do­wy 😉 Jak wczy­ta­cie się w arty­kuł to zoba­czy­cie, że te pora­dy nic a nic się nie zdez­ak­tu­ali­zo­wa­ły i że war­to z nich korzy­stać nawet jak nie kupi­cie tej idealnej.

Jeśli zain­te­re­so­wa­łem Cię tym wyda­niem zachę­cam do zoba­cze­nia mate­ria­łu w któ­rym oma­wiam całą gaze­tę. A będzie tam o Cano­nie 1D Mark III, o apa­ra­tach HP, Sony i lustrzan­kach Olym­pus. Nie zabrak­nie też porad doty­czą­cych foto­gra­fo­wa­nia w cza­sie zło­tej godziny.

No to tyle o tym wyda­niu. Jak zawsze zapra­szam do komen­to­wa­nia, laj­ko­wa­nia, sub­skry­bo­wa­nia. A przede wszyst­kim do oglą­da­nia róż­nych mate­ria­łów na naszym kanale.

Top