Fotograficzna drukarka do dużej ilości wydruków — EPSON SL-D700

Już kie­dyś w osob­nym wpi­sie pole­ca­li­śmy wam dru­kar­ki foto­gra­ficz­ne do domu. Wie­my, że wie­lu foto­gra­fów uży­wa ich do pra­cy, ale przy dużych zle­ce­niach lub jeśli pro­wa­dzi­cie usłu­go­wą dzia­łal­ność foto­gra­ficz­ną to EPSON L805, L850 lub L1800 mogą oka­zać się nie wystar­cza­ją­ce. Dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy też recen­zje komer­cyj­nej dru­kar­ki EPSON SL-D700. Jest to zaawan­so­wa­na ale nadal kom­pak­to­wa dru­kar­ka wyko­rzy­stu­ją­ca do dru­ku w wyso­kiej jako­ści 6 tuszy. Dru­ku­je na papie­rze z roli — mato­wym albo błysz­czą­cym. Jej roz­mia­ry pozwa­la­ją zamon­to­wać ją na przy­kład w foto-kio­sku. Nie­wąt­pli­wą zale­tą jest koszt wydru­ku. Zobacz­cie co jesz­cze o tym urzą­dze­niu mówi Paweł Duma.

Top