Promise — urządzenia do przechowywania danych

Każ­dy z nas zna albo nie­ste­ty sam doświad­czył utra­ty zdjęć, video albo innych danych. Co zro­bić aby przed tym się ustrzec? Odpo­wiedź jest pro­sta — archi­wi­zo­wać. Ale jak i na czym ? Na to już nie tak pro­sto odpo­wie­dzieć. Alstor jest dys­try­bu­to­rem pro­duk­tów Pro­mi­se — war­to posłu­chać i pomy­śleć o swo­ich zdjęciach.

 

Top