Nikon D500, Wspomnienia targowe.

Na tar­gach przy­go­to­wa­li­śmy spo­ro mate­ria­łów. Nie wszyst­kie zmie­ści­ły się w tar­go­wej trans­mi­sji. Zamiesz­cza­my je w pierw­szym potar­go­wym pro­gra­mie. W pro­gra­mie mate­riał o dro­nach, o pro­duk­tach off-road Man­frot­to, o gło­wi­cy do pano­ram i time­lap­sów no i oczy­wi­ście Nikon D500.

 

 

Top