Lampy Fomei — synchronizacja z krótkimi czasami

Łukasz Borow­ski opo­wia­da o nowej funk­cjo­nal­no­ści lamp Fomei czy­li syn­chro­ni­za­cji z krót­ki­mi cza­sa­mi otwar­cia migaw­ki do 1/8000.  Na ten moment dzia­ła z apa­ra­ta­mi Nikon i Canon ale wkrót­ce ma być roz­sze­rze­nie.  A co jesz­cze cie­ka­we­go w tych lam­pach?  Posłuchajcie.

Top