Pokaż swoje PORTFOLIO w Strefie Sztuki Targów Film Video Foto

Już po raz dru­gi orga­ni­za­to­rzy Tar­gów FILM VIDEO FOTO ogła­sza­ją nabór prac foto­gra­ficz­nych do “Stre­fy Sztuki.Młoda Pol­ska Foto­gra­fia”. 12 — 14 kwiet­nia w Łodzi, możesz poka­zać swo­je zdję­cia sze­ro­kiej publiczności.

fot. Łukasz Choja

Poni­żej infor­ma­cja prasowa:

Stre­fa Sztu­ki” — to orga­ni­zo­wa­ny pod­czas tar­gów, trzy­dnio­wy cykl spo­tkań z foto­gra­fa­mi, któ­rzy repre­zen­tu­ją róż­ne obli­cza współ­cze­snej foto­gra­fii. For­mu­ła wyda­rze­nia opie­ra się na wysta­wie zbio­ro­wej, autor­skim poka­zie slaj­dów oraz roz­mo­wie z publicz­no­ścią. Jest to nie­po­wta­rzal­na oka­zja, aby zapo­znać się z twór­czo­ścią foto­gra­fów, któ­rzy są zna­ni głównie
z blo­gos­fe­ry i zain­spi­ro­wać się z (być może) nie­zna­ny­mi sze­ro­kiej publiczności
a jed­no­cze­śnie cie­ka­wy­mi pol­ski­mi cykla­mi foto­gra­ficz­ny­mi. „Mło­da Pol­ska Foto­gra­fia” pre­zen­tu­je wie­le waż­nych dziś arty­stycz­nie i spo­łecz­nie kwe­stii. Jest zara­zem lokalna
i uni­wer­sal­na, ujaw­nia wraż­li­wość, zmy­sło­wość, empa­tię, ale i ostrość widze­nia artystów.
W roku ubie­głym w ramach pane­lu gości­li­śmy Alek­san­drę Wyso­kiń­ską, Macie­ja Dzie­ka­na, Łuka­sza Cho­ję i Artu­ra Jastrzębskiego.

Co nale­ży zro­bić, aby zostać gościem wyda­rze­nia a jed­no­cze­śnie zapre­zen­to­wać swój doro­bek arty­stycz­ny sze­ro­kiej publicz­no­ści? Spa­ko­wa­ne pra­ce nale­ży wysy­łać na adres mailo­wy weronika.​wisniewska@​makis.​pl w for­ma­cie *.zip lub *.rar (jeśli pli­ki prze­kra­cza­ją 25 mb, pro­si­my o link do WeTrans­fer). Przyj­mu­je­my mak­sy­mal­nie 10 pli­ków w for­ma­cie *.jpg, 300 dpi, wyso­kość 20 cm. Mail oraz archi­wum (*.zip, *.rar) pro­si­my tytu­ło­wać: STREFA SZTUKI 2017 — ImięNazwisko_zgłoszenie”. Oprócz mate­ria­łu wizualnego
w mailu powi­nien się zna­leźć plik tek­sto­wy z opi­sem pra­cy (cyklu foto­gra­ficz­ne­go) i krót­kim bio auto­ra (*.docx) oraz lin­kiem do port­fo­lio i nume­rem tele­fo­nu. Ter­min nad­sy­ła­nia prac: 09.01.2018 r. — 09.03.2018 r. 

Szcze­gó­ły doty­czą­ce zakwa­li­fi­ko­wa­nych arty­stów zosta­ną prze­ka­za­ne do infor­ma­cji publicz­nej do 20 mar­ca 2018 r.

Regu­la­min

Top