Eizo ColorEdge CG2730 — monitor graficzny

Już przy­zwy­cza­ili­śmy się do cią­głe­go roz­wo­ju tech­ni­ki. Co chwi­le pro­du­cen­ci mówią o super eks­tra zmia­nie w ich pro­duk­tach. Czę­sto trud­no nam oce­nić czy to praw­da czy to tyl­ko chwyt mar­ke­tin­go­wy, aby zachę­cić do kup­na nowe­go pro­duk­tu. Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi Paweł Duma odwie­dził z kame­rą sto­isko EIZO Pol­ska. Pre­zen­to­wa­ny był tam nowy moni­tor Colo­rEdg CG2730. O tym moni­to­rze, jego nowych funk­cjach i war­to­ści jaką daje użyt­kow­ni­ko­wi opo­wia­dał Paweł Waszniewski.

 

Jak widać EIZO jeśli wpro­wa­dza nowo­ści są one przede wszyst­kim z myślą o użytkowniku.

Top