Wieczór z fotografem — Szymon Szcześniak

8 lute­go 2017 roz­po­czę­li­śmy nasz  nowy cykl pod nazwą “Wie­czór z foto­gra­fem”. Pierw­szym gościem był por­tre­ci­sta Szy­mon Szcze­śniak. Pod­czas roz­mo­wy Paweł Duma i Szy­mon Glo­nek pyta­li o to  czym jest dobry por­tret? Jak foto­graf przy­go­to­wu­je się do swo­jej pra­cy. Cze­mu wybrał por­tret jako swo­ją dzie­dzi­nę foto­gra­fii? Do arty­sty pada­ły tak­że pyta­nia od widzów tych zgro­ma­dzo­nych na sali a tak­że tych, któ­rzy oglą­da­li trans­mi­sje on-line.

Następ­ne spo­tka­nie z cyklu “Wie­czór z foto­gra­fem” odbę­dzie się 5 mar­ca. Zapra­sza­my wszyst­kich do uczest­nic­twa na widow­ni w Śród­miej­skim Domu Kul­tu­ry w  War­sza­wie oraz do oglą­da­nia transmisji.

Top