Plener fotograficzny z Jackiem Boneckim podczas Przeprawowych Mistrzostw PENRITE H6

Olym­pus Pol­ska i Eizo ma zaszczyt zapro­sić na kolej­ne warsz­ta­ty z cyklu Came­ra Adven­tu­re z Jac­kiem Bon­ce­kim. Tym razem wybie­rze­my się na rajd, żeby poczuć eks­tre­mal­ne spor­to­we emo­cje. Tyl­ko pod­czas Came­ra Adven­tu­re będzie­cie mogli poczuć się jak zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w Mistrzo­stwach Pol­ski Off Road H6.

Pod­czas ple­ne­ru będą obec­ni dorad­cy Olym­pus, któ­rzy chęt­nie odpo­wie­dzą na wszel­kie pyta­nia, będzie moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia apa­ra­tów z serii OM‑D, PEN, oraz całej gamy obiek­ty­wów M.Zuiko Digi­tal.

Jacek_Bonecki_2Jacek Bonec­ki – zna­ny ope­ra­tor fil­mo­wy, foto­graf, arty­sta, a tak­że pro­du­cent fil­mo­wy i dzien­ni­karz. Pra­co­wał m. in. dla: Toyo­ta, Hon­da, New­swe­ek, Voy­age, Gala, Axel Sprin­ger i wie­lu innych mię­dzy­na­ro­do­wych marek. Wyko­ny­wał zdję­cia z balo­nu, samo­lo­tu, dachu jadą­ce­go pocią­gu czy samo­cho­du pędzą­ce­go z pręd­ko­ścią 130 km/h trzy­ma­ny za nogi, z dna łodzi pod­wod­nej, ze śli­zga­cza czy moto­cy­kla. Od wie­lu lat star­tu­je w Raj­dzie Dakar doku­men­tu­jąc foto­gra­ficz­nie i fil­mo­wo to wyda­rze­nie. Jest arty­stą wciąż poszu­ku­ją­cym, posta­cią wszech­stron­ną i nie­prze­wi­dy­wal­ną zarazem.

Agen­da

19.03.2016

 • 09:00 – Spo­ty­ka­my się przed hote­lem Faj­kier w Lgo­ta Muro­wa­na 37a koło Kro­czyc. Uczest­ni­cy, któ­rzy będą chcie­li prze­te­sto­wać apa­ra­ty i obiek­ty­wy fir­my Olym­pus mogą wypo­ży­czyć sprzęt przed wyjaz­dem. Trans­por­tem wła­snym prze­miesz­cza­my się do Kamie­nio­ło­mu Ogrodzieniec
 • 10:00 – Foto­gra­fo­wa­nie w tere­nie z prze­rwą na posiłek
 • 17:00 – Prze­miesz­cza­my się do hote­lu Fajkier
 • 18:00 – Kolacja
 • 19:00 – Część warsz­ta­to­wa: ana­li­za wyko­na­nych zdjęć przy udzia­le i wspar­ciu Jac­ka Bonec­kie­go, foto­gra­fa spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w foto­gra­fii spor­to­wej. Uczest­ni­cy będą mogli sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nych kom­pu­te­rów i moni­to­rów gra­ficz­nych Eizo, dostar­czo­nych przez fir­mę Alstor. Spe­cja­li­ści odpo­wie­dzą na wszyst­kie pyta­nia Wie­czór koń­czy­my dys­ku­sją w kuluarach

20.03.2016

 • 8:00 – Śniadanie
 • 9:00 – Sprzęt dostar­czo­ny przez fir­mę Alstor i Olym­pus dostęp­ny dla uczest­ni­ków. Spe­cja­li­ści oraz Jacek Bonec­ki odpo­wie­dzą na pyta­nia kursantów
 • 11:00 – Zakończenie

Szcze­gó­ły organizacyjne

Koszt 199 zł brut­to od oso­by. W cenę wli­czo­ny jest:

 • noc­leg w poko­ju dwu lub trzy osobowym
 • obiad i kola­cja gril­lo­wa w sobo­tę oraz śnia­da­nie w niedzielę
 • siłow­nia, stre­fa fit­ness , SPA – basen , sau­ny, jacuzzi

Licz­ba dostęp­nych miejsc 15.  Zgło­sze­nia w ter­mi­nie do 28 lute­go przyj­mu­je­my przez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na stro­nie wyda­rze­nia. Warun­kiem udzia­łu w impre­zie jest 100% przed­pła­ta. Dla osób doko­nu­ją­cych wpła­ty po 28 lute­go koszt udzia­łu wyno­si 350 zł.

Stro­na rejestracji
http://​came​ra​adven​tu​re​.pl/

Top