Student z Krakowa finalistą programu uniwersyteckiego Student Focus w konkursie Sony World Photography Awards 2016

Adam Żądło, 23-let­ni stu­dent Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Jana Matej­ki w Kra­ko­wie, jest jed­nym z dzie­się­cior­ga fina­li­stów pro­gra­mu uni­wer­sy­tec­kie­go Stu­dent Focus w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016.

Pasterze, fot. Adam Żądło
Raised on “The Lord of the Rings” and “Har­ry Pot­ter”. Lon­ging for a fairy­ta­ile. The Gene­ra­tion with tech­no­lo­gy in the­ir hands.

Zdję­cie Ada­ma Żądło zaty­tu­ło­wa­ne „Paste­rze” zosta­ło wybra­ne spo­śród prac nade­sła­nych przez ponad 400 insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych z sze­ściu kon­ty­nen­tów. Jego autor zna­lazł się w gro­nie dzie­się­cior­ga foto­gra­fów z całe­go świa­ta, któ­rzy pole­cą do Lon­dy­nu, by poznać osta­tecz­ny wynik rywa­li­za­cji o tytuł zwy­cięz­cy pro­gra­mu Stu­dent Focus oraz o głów­ną nagro­dę: wart 30 000 euro cyfro­wy sprzęt foto­gra­ficz­ny fir­my Sony. Polak ma rów­nież szan­sę na publi­ka­cję w Bri­tish Jour­nal of Pho­to­gra­phy (naj­star­szym na świe­cie maga­zy­nie o tema­ty­ce foto­gra­ficz­nej, współ­pra­cu­ją­cym obec­nie z pro­gra­mem Stu­dent Focus) oraz na wyko­rzy­sta­nie kana­łu tego wydaw­nic­twa w ser­wi­sie Instagram.

Sony World Pho­to­gra­phy Awards to naj­więk­szy kon­kurs foto­gra­ficz­ny na świe­cie. Pro­gram uni­wer­sy­tec­ki Stu­dent Focus, pro­wa­dzo­ny w ramach tej impre­zy, stał się już dla wie­lu stu­den­tów prze­pust­ką do bran­żo­wej czo­łów­ki i stwo­rzył mło­dym foto­gra­fom szan­sę na zdo­by­cie świa­to­we­go rozgłosu.

— Zdję­cie „Paste­rze” powsta­ło w moim rodzin­nym Pci­miu — mówi o swo­jej wyróż­nio­nej pra­cy Żądło. — Moja rodzi­na ma tam gospo­dar­stwo hodow­la­ne i to wła­śnie z nie­go czer­pa­łem inspi­ra­cje. Zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go miej­sca w lesie, cho­dze­nie z owca­mi, dosto­so­wa­nie się do trud­nych warun­ków (brak świa­tła)… Wszyst­ko to było dla mnie bar­dzo dużym wyzwa­niem. Dużo poma­ga­ła mi rodzi­na. Na zdję­ciu widać moje­go bra­ta Mate­usza („elf z table­tem”) i sio­strę Monikę.

— Jestem bar­dzo szczę­śli­wy i prze­ję­ty, że zna­la­złem się w fina­le pro­gra­mu Stu­dent Focus — mówi Żądło. Sztu­ka jest przy­go­dą moje­go życia, a to wyróż­nie­nie da mi nowe impul­sy do two­rze­nia prac.

Żądło oraz pozo­sta­li fina­li­ści mają obec­nie za zada­nie wyko­nać nową serię zdjęć cenio­nym, peł­no­klat­ko­wym apa­ra­tem Sony α7 ILCE-7K — będą­cym jed­nym ze skład­ni­ków nagro­dy dla każ­de­go z wyróż­nio­nych stu­den­tów. Pra­ce studentów‑finalistów będzie moż­na oglą­dać od 22 kwiet­nia do 8 maja w lon­dyń­skim Somer­set House na wysta­wie 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards Exhi­bi­tion. Uka­żą się one tak­że w dorocz­nym albu­mie Sony World Pho­to­gra­phy Awards.

Cykle zdjęć powsta­łe w ramach zada­nia fina­ło­we­go posłu­żą eks­per­tom z jury do wyło­nie­nia jed­ne­go zwy­cięz­cy, któ­re­go uczel­nia otrzy­ma sprzęt foto­gra­ficz­ny Sony o war­to­ści 30 000 euro.

Nasza uczel­nia już po raz trze­ci awan­su­je do fina­łu i chcie­li­by­śmy powtó­rzyć suk­ces z 2013 roku, w któ­rym kon­kurs wygra­ła Nata­lia Wier­nik — mówi o suk­ce­sie swo­je­go stu­den­ta Aga­ta Pan­kie­wicz, wykła­da­ją­ca w Pra­cow­ni Foto­gra­fii. — Miło mi, że w tym roku stu­dent z mojej pra­cow­ni na Wydzia­le Gra­fi­ki został dostrze­żo­ny i nagro­dzo­ny przez mię­dzy­na­ro­do­we jury.

Top