Jurajska Grupa Fotograficzna

Grze­gorz Maciąg opo­wia­da o kra­jo­bra­zach i ple­ne­rach jakie moż­na zoba­czyć na jurze kra­kow­sko — czę­sto­chow­skiej i zapra­szał do przy­je­cha­nia i foto­gra­fo­wa­nia w tym zakąt­ku Pol­ski. Gru­pa orga­ni­zu­je wie­le ple­ne­rów, warsz­ta­tów i festi­wa­li. War­to śle­dzić ich dzia­łal­ność i brać udział w tym co robią.

Top