FUJIFILM EF-X500 — nowa, dedykowana dla serii X lampa błyskowa

Lam­pa bły­sko­wa od FUJIFILM, na razie wie­my o niej tyle co na papie­rze, ale jak poja­wi się na ryn­ku przyj­rzy­my się bli­żej. A poni­żej infor­ma­cja prasowa.

FUJIFILM EF-X500
FUJIFILM EF-X500

We wrze­śniu 2016 Fuji­film roz­sze­rzy swo­ją gamę akce­so­riów do apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych serii X o zaawan­so­wa­ną, wie­lo­funk­cyj­ną lam­pę bły­sko­wą moco­wa­ną na gorą­cej stop­ce — model EF-X500.

Flesz EF-X500 jest moco­wa­ną na gorą­cej stop­ce lam­pą bły­sko­wą o licz­bie prze­wod­niej oko­ło 50*1.  Obsłu­gu­je ona tryb FP (syn­chro­ni­za­cja bły­sku z krót­ki­mi cza­sa­mi migaw­ki), dzię­ki cze­mu błysk może być syn­chro­ni­zo­wa­ny z dowol­nym cza­sem migaw­ki. Daje to moż­li­wość skon­cen­tro­wa­nia się na foto­gra­fo­wa­niu, gdy wyma­ga­ne są krót­sze cza­sy migaw­ki, na przy­kład aby sko­rzy­stać z nie­mal peł­ne­go otwo­ru prze­sło­ny w celu zacho­wa­nia pięk­ne­go efek­tu bokeh w tle zdjęcia.

Model EF-X500 oświe­tli plan zdję­cio­wy dzię­ki moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia kil­ko­ma jed­nost­ka­mi naraz.

 

1Pod­sta­wo­we cechy i funk­cje produktu

  • Błysk FP

W przy­pad­ku apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych wypo­sa­żo­nych w migaw­kę szcze­li­no­wą, przy krót­kich cza­sach migaw­ki pierw­sza i dru­ga kur­ty­na migaw­ki prze­su­wa się rów­no­cze­śnie przez kadr, zaś eks­po­zy­cja odby­wa się poprzez zawar­tą mię­dzy nimi wąską pio­no­wą szcze­li­nę. Dla­te­go też świa­tło z kon­wen­cjo­nal­nej lam­py bły­sko­wej docie­ra jedy­nie do nie­wiel­kie­go frag­men­tu matry­cy.  Z tego wzglę­du przy foto­gra­fo­wa­niu z bły­skiem muszą być uży­wa­ne dłuż­sze cza­sy naświe­tla­nia i zakres dostęp­nych cza­sów migaw­ki jest ści­śle ograniczony.

Lam­pa bły­sko­wa EF-X500 obsłu­gu­je tryb FP (syn­chro­ni­za­cja bły­sku z krót­ki­mi cza­sa­mi migaw­ki), w któ­rym emi­sja bły­sku jest kon­ty­nu­owa­na, gdy pierw­sza i dru­ga kur­ty­na migaw­ki prze­su­wa­ją się w poprzek matry­cy, co umoż­li­wia foto­gra­fo­wa­nie z bły­skiem przy dowol­nych cza­sach migawki.

Foto­gra­fu­jąc przy nie­mal peł­nym otwo­rze przy­sło­ny, by uzy­skać bokeh, nie­jed­no­krot­nie trze­ba korzy­stać z krót­szych cza­sów migaw­ki. Ten model lam­py bły­sko­wej uwal­nia foto­gra­fu­ją­cych od ogra­ni­czeń zwią­za­nych z cza­sa­mi migaw­ki, pozwa­la­jąc w peł­ni poświę­cić się fotografowaniu.

 

  • Bez­prze­wo­do­we ste­ro­wa­nie wie­lo­ma lam­pa­mi i kon­tro­la bły­sku TTL dla swo­bod­ne­go kre­owa­nia oświe­tle­nia pierw­sze­go pla­nu i tła zdjęcia

Model EF-X500 może być wyko­rzy­sty­wa­ny w zesta­wach wie­lu lamp bły­sko­wych uła­twia­ją­cych swo­bod­ne ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem głów­ne­go moty­wu i tła, by kre­atyw­nie kształ­to­wać prze­strzeń zdję­cia. Ste­ro­wa­nie bły­skiem TTL jest dostęp­ne dla poje­dyn­czej lam­py, jak rów­nież dla zesta­wu obej­mu­ją­ce­go wie­le lamp, moż­na więc przy­stą­pić do foto­gra­fo­wa­nia bez potrze­by żmud­nych regu­la­cji zwią­za­nych z usta­wia­niem świa­tła błyskowego.

Wie­le lamp bły­sko­wych może być ste­ro­wa­nych mak­sy­mal­nie w trzech gru­pach, z któ­rych każ­da może mieć usta­wio­ną inną emi­sję świa­tła, co pozwa­la­na jesz­cze bar­dziej pre­cy­zyj­ne kształ­to­wa­nie prze­strze­ni światłem.

 

  • Odpor­na na kurz i zachla­pa­nia kon­struk­cja roz­sze­rza zakres foto­gra­ficz­nych zasto­so­wań przy współ­pra­cy z apa­ra­ta­mi foto­gra­ficz­ny­mi serii X

Jest to pierw­szy model lam­py bły­sko­wej Fuji­film odpor­nej na kurz i zachla­pa­nia. Korzy­sta­jąc z lam­py razem z odpor­ny­mi na nie­ko­rzyst­ne warun­ki pogo­do­we apa­ra­ta­mi serii X roz­sze­rzasz pole zasto­so­wań swo­je­go foto­gra­ficz­ne­go sprzętu.

 

  • Inno­wa­cyj­na kon­struk­cja z nisko poło­żo­nym środ­kiem cięż­ko­ści dosko­na­le har­mo­ni­zu­je z lek­ki­mi i kom­pak­to­wy­mi apa­ra­ta­mi foto­gra­ficz­ny­mi serii X 

W wykoń­cze­niu przed­niej ścian­ki lam­py bły­sko­wej EF-X500 wyko­rzy­sta­no powierzch­nię o fak­tu­rze skó­ry, by nawią­zać w ten spo­sób do apa­ra­tów serii X. Lam­pa został skon­stru­owa­na w taki spo­sób, że ma nisko poło­żo­ny śro­dek cięż­ko­ści, aby uła­twić obsłu­gę po zamo­co­wa­niu na apa­ra­tach serii X zna­nych ze swych lek­kich i kom­pak­to­wych korpusów.

 

  1. Inne cechy i wła­ści­wo­ści produktu

① Mak­sy­mal­na licz­ba prze­wod­nia oko­ło 50 (ISO100・m) / 164 (ISO100·ft)*1

② Regu­la­cja kąta roz­sy­łu świa­tła odpo­wia­da­ją­ca ogni­sko­wym 24mm — 105mm*2 oraz moż­li­wość oświe­tle­nia pola widze­nia obiek­ty­wu 20mm*2 w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia nasad­ki szerokokątnej

③ Gło­wi­ca lam­py bły­sko­wej może być nachy­la­na w górę o 90stopni,w dół o 10 stop­ni w lewo o 135 stop­ni oraz w pra­wo o 180 stop­ni, co pozwa­la na oświe­tla­nie sce­ny świa­tłem odbitym

④ Lam­pa wypo­sa­żo­na jest w lam­pę LED do wyko­rzy­sta­nia przy fil­mo­wa­niu, w roli oświe­tle­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go AF, a tak­że do roz­świe­tla­nia frag­men­tów kadru.

⑤ Lam­pa umoż­li­wia zare­je­stro­wa­nie do 10 kom­bi­na­cji róż­nych usta­wień. Moż­na w ten spo­sób zare­je­stro­wać usta­wie­nia odpo­wia­da­ją­ce róż­nym warun­kom foto­gra­fo­wa­nia i szyb­ko uak­tyw­nić je w razie potrzeby.

*1 Przy kącie roz­sy­łu świa­tła odpo­wia­da­ją­ce­mu ogni­sko­wej 105mm (ekwi­wa­lent dla for­ma­tu mało­obraz­ko­we­go /35mm/)

*2 ekwi­wa­lent dla for­ma­tu mało­obraz­ko­we­go /35mm/

 

3Opcjo­nal­ne akcesoria

  • Zestaw na bate­rie zasi­la­ją­ce “EF-BP1

Zewnętrz­ny zestaw na bate­rie zasi­la­ją­ce “EF-BP1” mie­ści osiem ogniw AA. Skra­ca czas łado­wa­nia lam­py oraz zwięk­sza dostęp­ną licz­bę bły­sków, jaką moż­na wyko­nać na jed­nym kom­ple­cie baterii.

 

Nazwa pro­duk­tu Numer Mode­lu Zale­ca­na cena deta­licz­na bez VAT
Zestaw na bate­rie zasi­la­ją­ce <NOWOŚĆ> EF-BP1 Do usta­le­nia

 

 

4Lam­pa bły­sko­wa moco­wa­na na gorą­cej stop­ce EF-X500 — pod­sta­wo­wa specyfikacja

Typ Typ Lam­pa bły­sko­wa moco­wa­na na gorą­cej stopce
  Ozna­cze­nie modelu EF-X500
  Kom­pa­ty­bil­ne apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne *1 FUJIFILM X‑T1, X‑T2, X‑Pro2

Nie­któ­re funk­cje są dostęp­ne tak­że dla innych mode­li serii X wypo­sa­żo­nych w gorą­cą stop­kę, a tak­że dla apa­ra­tów FinePixHS20EXRHS30EXRHS50EXR.

Gło­wi­ca lampy Licz­ba przewodnia Do oko­ło 50 (ISO100m) / 164 (ISO100•ft)

(przy kącie emi­sji świa­tła odpo­wia­da­ją­cym ogni­sko­wej 105mm*2)

  Pokry­cie bły­skiem pola kadru 24mm-105mm *2, Funk­cja Auto-zoom,

Oko­ło 20mm w przy­pad­ku korzy­sta­nia pane­la sze­ro­ko­kąt­ne­go*2

  Nachy­la­nie 90°w górę, 10°w dół, 135°w lewo oraz w pra­wo 180°
  Tem­pe­ra­tu­ra barwowa Oko­ło 5600K (przy peł­nej emi­sji błysku)
  Tryb FP (syn­chro­ni­za­cja bły­sku z krót­ki­mi cza­sa­mi migawki) Obsłu­gi­wa­ny*3
Kon­tro­la ekspozycji Sys­tem kon­tro­li ekspozycji TTL, Manu­al­na, Błysk wie­lo­krot­ny (Manu­al­na)
  Kom­pen­sa­cja bły­sku TTL -5.0EV — +5.0EV w kro­kach co 1/3

*W nie­któ­rych warun­kach usta­wie­nie to może nie zna­leźć odzwier­cie­dle­nia na zdjęciu.

  Manu­al­na regu­la­cja siły błysku 1/1 — 1/512 w kro­kach co 1/3

*Usta­wie­nia lam­py bły­sko­wej są nie­co ogra­ni­czo­ne w try­bie FP.

  Siła bły­sku wielokrotnego 1/4 — 1/512 w kro­kach co 1/3
Łado­wa­nie Inter­wał bły­sku (przy peł­nej sile bły­sku i peł­nym nała­do­wa­niu baterii) Oko­ło 2.5 sekun­dy (Bate­ria NiMH)
  Licz­ba bły­sków (przy peł­nej sile bły­sku i peł­nym nała­do­wa­niu baterii) Oko­ło 170 razy (Bate­ria NiMH)
Bez­prze­wo­do­wy sys­tem ste­ro­wa­nia wie­lo­ma lampami Meto­da komunikacji Trans­mi­sja optyczna
  Try­by działania Lam­pa głów­na (TTL / Manu­al­ny / Wie­lo­krot­ny błysk / Wyłączenie)

Lam­pa zależ­na (TTL / Manu­al­ny / Wie­lo­krot­ny błysk / Wyłączenie)

  Kana­ły komunikacji Ch1 — 4
  Gru­py lamp zależnych Do 3 grup (A / B / C)
Inne funk­cje Bez­prze­wo­do­wy błysk zależny Obsłu­gi­wa­ny (P‑MODE /N‑MODE)
  Oświe­tle­nie wideo — LED Obsłu­gi­wa­ne (wbu­do­wa­ne)
  LED —  wspo­ma­ga­nie AF / roz­świe­tla­nie frag­men­tów kadru Obsłu­gi­wa­ne (wbu­do­wa­ne)
  Panel reflek­to­ra Obsłu­gi­wa­ny (wbu­do­wa­ny)
  Dyfu­zor Obsłu­gi­wa­ny (w komplecie)
Akce­so­ria w komplecie Akce­so­ria w komplecie Mięk­ki futerał
    Mini-sta­tyw
    Dyfu­zor
Źró­dło zasilania Źró­dło zasilania Czte­ry bate­rie AA (LR6 lub Ni-MH)
  Zewnętrz­ne źró­dło zasilania Zestaw do bate­rii zasi­la­ją­cych EF-BP1 (opcjo­nal­ny)
Wymia­ry i waga Wymia­ry Oko­ło 124.0mm (wys.) x 67.2mm (szer.) x 107.3mm (gł.)
  Waga Oko­ło 380g (bez baterii)

*1 Naj­now­sza lista kom­pa­ty­bil­nych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych zamiesz­czo­na jest na stro­nie fuji​film​.pl.
W przy­pad­ku mode­li FUJIFILM X‑T1 oraz X‑Pro2 wyma­ga­na jest aktu­ali­za­cja firmware’u.

*2 ekwi­wa­lent dla for­ma­tu małoobrazkowego

*3 Tyl­ko współ­pra­cu­ją­ce aparaty

Top