Olympus OM‑D E‑M5 Mark II

Olym­pus OM‑D E‑M5 Mark II zdo­był medal tar­go­wy pod­czas XVIII tar­gów Film Video Foto w Łodzi. O apa­ra­cie Szy­mon Glo­nek roz­ma­wia z Prze­my­sła­wem Jakub­czy­kiem z Olym­pus Pol­ska. Jed­ną z naj­więk­szych zalet apa­ra­tu jest sta­bi­li­za­cja obra­zu. A jakie są inne.… zobaczcie.

Top