Jestem ciekaw nowinek technologicznych — Robert Wolański

Pod­czas tar­gów nasze stu­dio odwie­dził Robert Wolań­ski. Foto­graf po raz pierw­szy był na tar­gach Film Video Foto. Pod­czas roz­mo­wy z Szy­mo­nem opo­wia­dał o swo­jej współ­pra­cy z Sony, o swo­ich pra­cach komer­cyj­nych i nie tylko.

Top