Leica i Lumu — tradycja i nowoczesność.

Sła­wo­mir Kasper z Leica Came­ra Poland opo­wia­da o soju­szu Leici z Huawei i nowych obiek­ty­wach. Ale tak­że w naszym stu­dio zapo­wie­dział wpro­wa­dze­nie na Pol­ski rynek nowych marek  i urzą­dzeń. Dla foto­gra­fów i fil­mow­ców szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce są dwa z nich — lam­pa na smart­fo­ny i świa­tło­mierz Lumu. Jak dzia­ła­ją — zobaczcie.

 

Top