Okiem Prezesa — podsumowanie 2020

Co zro­bi­li­śmy w Fun­da­cji UFF w 2020 roku? Jakie remon­ty? Kogo szko­li­li­śmy? Jakie prze­pro­wa­dzi­li­śmy webi­na­ria? O co cho­dzi z pro­jek­tem “Foto­gra­ficz­na pod­sta­wów­ka”? O tym wszyst­kim dowie­cie się z cyklu “Okiem Prezesa”. 🙂

Top