27 kamer PTZ Sony w studio radiowym RTL

RTL Bel­gium wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię kamer zdal­nie ste­ro­wa­nych Sony do stwo­rze­nia odbior­com z całe­go świa­ta bogat­szych wra­żeń „wizu­al­ne­go radia”.

PTZ Sony SRG-X120

 

Nadaw­ca zaku­pił 27 kamer PTZ Sony , by zapew­nić dobrą widzial­ność pre­zen­te­rów i gości w stu­diach radio­wych w Brukseli.

Stre­aming na żywo obra­zu o stu­dyj­nej jako­ści ze zauto­ma­ty­zo­wa­nych kamer — w dedy­ko­wa­nych kana­łach tele­wi­zyj­nych Bel Vision i Con­tact Vision, paśmie pri­me time w głów­nym kana­le tele­wi­zyj­nym RTL-TVI oraz poprzez stro­nę inter­ne­to­wą RTL i media spo­łecz­no­ścio­we — zwięk­sza atrak­cyj­ność pro­gra­mu dla słu­cha­czy i widzów na całym świecie.

Pro­gra­my RTL Bel­gium docie­ra­ją do 1,5 mln słu­cha­czy tygo­dnio­wo. Sta­cja nada­je je poprzez sieć fran­cu­sko­ję­zycz­nych kana­łów radio­wych, takich jak Bel RTL, Radio Con­tact czy Mint. Dys­kret­ne, kom­pak­to­we kame­ry Sony zain­sta­lo­wa­ne w stu­diach RTL pra­cu­ją pod kon­tro­lą sys­te­mu auto­ma­ty­za­cji stu­dia holen­der­skiej fir­my Mobi­le View­po­int. Opar­ty na sztucz­nej inte­li­gen­cji sys­tem peł­ni rolę „wir­tu­al­ne­go reży­se­ra”, któ­ry śle­dzi pre­zen­te­rów i gości w stu­diu, by na bie­żą­co ste­ro­wać rucha­mi kamer.

Kame­ra jest wypo­sa­żo­na w wyso­kiej jako­ści obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy z 12-krot­nym zoo­mem optycz­nym. Jej sze­ro­kie pole widze­nia pozwa­la objąć pre­zen­te­rów i gości w nie­wiel­kim stu­diu. RTL Bel­gium może pro­du­ko­wać wyso­kiej jako­ści mate­ria­ły wideo bez zatrud­nia­nia ope­ra­to­rów kamer w stu­dio. W cza­sach pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa ozna­cza to więk­szy kom­fort dla pre­zen­te­rów i gości w studiu.

— Dzi­siej­sze radio to znacz­nie wię­cej niż dźwięk — mówi John Huy­brechs, Senior Pro­jects & Sys­tems Engi­ne­er w RTL Bel­gium. — Coraz więk­szą rolę we wzbo­ga­ca­niu roz­ryw­ki odgry­wa obraz. Dzię­ki nie­mu odbior­cy pro­gra­mu mogą nie tyl­ko słu­chać, lecz tak­że oglą­dać. Roz­wa­ża­li­śmy inne roz­wią­za­nia z kame­ra­mi PTZ. Model SRG-X120 oce­ni­li­śmy bar­dzo wyso­ko ze wzglę­du na jakość obra­zu 4K, łatwość obsłu­gi i zgod­ność ze stan­dar­dem NDI. Byli­śmy ponad­to przy­jem­nie zasko­cze­ni bar­dzo dużą opła­cal­no­ścią zaku­pu tego mode­lu w porów­na­niu z inny­mi roz­wią­za­nia­mi opar­ty­mi na kame­rach PTZ.

PTZ Sony SRG-X120

— Dzię­ki wyjąt­ko­wej jako­ści obra­zu i łatwe­mu pod­łą­cza­niu kame­ra SRG-X120 ide­al­nie współ­pra­cu­je z vPi­lot, naszą opar­tą na sztucz­nej inte­li­gen­cji plat­for­mą do pro­duk­cji na żywo — mówi Mark Andrews, Glo­bal Sales Mana­ger w fir­mie Mobi­le View­po­int. — vPi­lot auto­ma­tycz­nie prze­łą­cza sygna­ły z poszcze­gól­nych kamer PTZ poprzez inte­li­gent­ną ana­li­zę obra­zu i sygna­łów audio pocho­dzą­cych od pre­zen­te­rów i gości. Ten atrak­cyj­ny doda­tek pozwa­la nadaw­com radio­wym nie­wiel­kim kosz­tem wpro­wa­dzić nowy, wizu­al­ny wymiar do audy­cji na żywo, przy mini­mal­nym zapo­trze­bo­wa­niu na dodat­ko­wych pracowników.

— „Wizu­al­ne radio” sta­je się domi­nu­ją­cym tren­dem, ponie­waż sta­cje radio­we sta­ra­ją się zacie­śniać wię­zi ze słu­cha­cza­mi z całe­go świa­ta, korzy­sta­ją­cy­mi z sze­ro­kie­go wachla­rza plat­form onli­ne — mówi Nor­bert Paqu­et, Head of Media Solu­tions w Sony Pro­fes­sio­nal Solu­tions. — Zna­ko­mi­ta jakość obra­zu jest nie­zbęd­nym ele­men­tem takie­go łączo­ne­go podej­ścia do two­rze­nia dodat­ko­wych kana­łów medial­nych. Coraz wię­cej nadaw­ców prze­ko­nu­je się, że nasze inte­li­gent­ne kame­ry PTZ odgry­wa­ją waż­ną rolę w pro­duk­cji pro­gra­mu i w prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nej tele­wi­zji nie gene­ru­ją dodat­ko­wych wydat­ków ani zapo­trze­bo­wa­nia na personel.

Top