Canon PIXMA G540 — domowa drukarka fotograficzna

Tym razem Mar­cin Bój­ko wziął na warsz­tat dru­kar­kę foto­gra­ficz­ną Canon PIXMA G540. Jest to domo­wa dru­kar­ka z sze­ścio­ma tusza­mi — dzię­ki temu dru­ko­wa­ne zdję­cia mają moc­ne, soczy­ste kolo­ry. Jak dzia­ła ta dru­kar­ka, jakie ma tusze i jak dru­ko­wać bez­po­śred­nio z tele­fo­nu — o tym wszyst­kim Mar­cin opo­wia­da w materiale.

Top