Majdan w obiektywie Jakuba Szymczuka

Kil­ka­dzie­siąt foto­gra­fii Jaku­ba Szym­czu­ka ukła­da się w nie­zwy­kłą opo­wieść o kijow­skim Maj­da­nie, któ­ry był naj­więk­szym wstrzą­sem w Euro­pie od cza­su upad­ku muru ber­liń­skie­go. Pro­test w Kijo­wie trwał od listo­pa­da 2013 roku do lute­go 2014 roku, a naj­bar­dziej dra­ma­tycz­ne wyda­rze­nia, udo­ku­men­to­wa­ne przez Szym­czu­ka, roz­gry­wa­ły się od 18 do 20 lute­go 2014 roku. Wysta­wa przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z „Gościem Niedzielnym”.

Majdan w obiektywie Jakuba Szymczuka
Maj­dan w obiek­ty­wie Jaku­ba Szymczuka

Na kijow­skim Maj­da­nie foto­re­por­ter „Gościa Nie­dziel­ne­go” Jakub Szym­czuk zro­bił wie­le zdjęć, któ­re sta­ły się póź­niej sym­bo­lem tam­te­go pro­te­stu. Powsta­wa­ły w ostat­niej fazie kon­flik­tu, a więc w dru­giej poło­wie lute­go 2014 r. Ilu­stru­ją napię­cie na uli­cach Kijo­wa, kie­dy trwa­ły jesz­cze roz­mo­wy, wresz­cie są zapi­sem dwóch naj­bar­dziej dra­ma­tycz­nych dni 19 i 20 lute­go. Wte­dy wła­dza zde­cy­do­wa­ła się siłą stłu­mić trwa­ją­ce już trzy mie­sią­ce pro­te­sty. Spo­śród tych zdjęć jed­no jest wyjąt­ko­we, w sym­bo­licz­nym skró­cie wyra­ża tra­gizm kijow­skie­go Czar­ne­go Czwart­ku. Przed­sta­wia mło­de­go ochot­ni­ka z Dublan Ana­to­li­ja Żało­wa­gę , zastrze­lo­ne­go przez snaj­pe­ra oraz pró­bu­ją­ce­go go rato­wać Ole­ga Pac­ka­na. Jakub zro­bił je w gór­nej czę­ści uli­cy Insty­tuc­kiej o godz. 10.24 cza­su miej­sco­we­go. Toż­sa­mość uwiecz­nio­nych na zdję­ciu posta­ci pozna­li­śmy dzię­ki temu, że skon­tak­to­wał się z nim ojciec Ana­to­li­ja, pra­gnąc poznać oko­licz­no­ści śmier­ci syna. Ta foto­gra­fia zosta­ła ogło­szo­na Zdję­ciem Roku 2014 oraz Zdję­ciem 10-lecia kon­kur­su Grand Press Photo.

kura­tor: Andrzej Grajewski

Godzi­ny otwar­cia galerii:
wto­rek – nie­dzie­la 10:00 – 18:00
Patio MCK (I piętro)
Ceny bile­tow:
wstęp wolny
Źró­dło: MCK
Top