Marek Czarnecki w “Wieczorze z fotografem”

Kolej­ny Wie­czór z foto­gra­fem już za nami. Tym razem 5 mar­ca w Domu Kul­tu­ry Śród­mie­ście gości­li­śmy Mar­ka Czar­nec­kie­go. Roz­mo­wa była dłu­ga i bar­dzo cie­ka­wa. Oczy­wi­ście zale­ża­ło nam na dobrym pozna­niu histo­rii nasze­go gościa, tego jak roz­po­czę­ła się jego przy­go­da z foto­gra­fią, jak prze­bie­ga­ła jego  twór­cza dro­ga oraz jaki jest prze­pis na suk­ces. Oczy­wi­ście nie oby­ło się bez roz­mów o sprzę­cie. Ale Ci, któ­rzy spo­dzie­wa­ją się dużo infor­ma­cji o współ­cze­snych apa­ra­tach cyfro­wych będą moc­no zaskoczeni.

Już dziś ocze­ku­je­my na kolej­ny pro­jekt Mar­ka Czar­nec­kie­go oraz na roz­mo­wę na któ­rą jeste­śmy umówieni.

Top