Nowe obiektywy Sony: telezoom FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS i stałoogniskowy model 50 mm F1,8

Fir­ma Sony poin­for­mo­wa­ła o wpro­wa­dze­niu dwóch nowych obiek­ty­wów. Oba mode­le — tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS i obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy 50 mm F1,8 — są prze­zna­czo­ne do kor­pu­sów z peł­no­klat­ko­wą matry­cą obra­zu i wypo­sa­żo­ne w moco­wa­nie typu E.

Nowy tele­zo­om FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS to pierw­szy obiek­tyw Sony α z moco­wa­niem typu E, któ­re­go mak­sy­mal­na ogni­sko­wa wyno­si 300 mm. Jego wyróż­ni­ka­mi są duża roz­dziel­czość i dosko­na­łe para­me­try optycz­ne w całym zakre­sie ogni­sko­wych. Sta­ło­ogni­sko­wy obiek­tyw 50 mm F1,8 zwra­ca z kolei uwa­gę bar­dzo mały­mi wymia­ra­mi, lek­ko­ścią i przy­stęp­ną ceną. Ide­al­nie nada­je się przez to dla osób, któ­re mimo ogra­ni­czo­ne­go budże­tu chcą korzy­stać z zalet obiek­ty­wu sta­ło­ogni­sko­we­go o dużym otwo­rze przysłony.

Teleobiektyw zmiennoogniskowy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS
Tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS

Tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS

Nowy tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS (SEL70300G) prze­wyż­sza wszyst­kie obec­ne mode­le z moco­wa­niem typu E war­to­ścią mak­sy­mal­nej ogni­sko­wej, wyno­szą­cą 300 mili­me­trów. W nowo­cze­snej kon­struk­cji optycz­nej wyko­rzy­sta­no czte­ry soczew­ki asfe­rycz­ne, dwie soczew­ki ze szkła ED (Extra-low Disper­sion — o bar­dzo małej dys­per­sji) oraz powło­kę Sony Nano AR. Połą­cze­nie tych ele­men­tów sku­tecz­nie kom­pen­su­je dys­tor­sję, aber­ra­cję sfe­rycz­ną i aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną, a w rezul­ta­cie pozwa­la uzy­skać pięk­ny obraz foto­gra­ficz­ny i filmowy.

Wyróż­ni­kiem tego mode­lu jest rów­nież naj­lep­sza w tej kla­sie sprzę­tu mini­mal­na odle­głość od obiek­tu: 0,9 m przy mak­sy­mal­nym powięk­sze­niu 0,31x. Tele­obiek­tyw dosko­na­le spraw­dza się więc w makro­fo­to­gra­fii, tym bar­dziej że zapew­nia dosko­na­łą ostrość obra­zu aż po same naro­ża kadru.

Wbu­do­wa­ny sta­bi­li­za­tor obra­zu Opti­cal Ste­ady­Shot kom­pen­su­je skut­ki drgań przy foto­gra­fo­wa­niu z ręki i zapo­bie­ga zama­zy­wa­niu się obra­zu. Wypo­sa­że­nie nowe­go mode­lu SEL70300G obej­mu­je też linio­wy sys­tem napę­du, któ­ry gwa­ran­tu­je szyb­kie, płyn­ne i ciche dzia­ła­nie sys­te­mu AF. Odpor­na na pył i wil­goć kon­struk­cja zapew­nia nie­za­wod­ne dzia­ła­nie w trud­nych warun­kach, na przy­kład przy złej pogodzie.

Obiektyw stałoogniskowy FE 50 mm F1,8
Obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy FE 50 mm F1,8

Nowy obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy FE 50 mm F1,8

Ważą­cy 192 g sta­ło­ogni­sko­wy obiek­tyw stan­dar­do­wy FE 50 mm F1,8 (SEL50F18F) łączy duży poten­cjał z mały­mi wymia­ra­mi i atrak­cyj­ną ceną. Ide­al­nie nada­je się dla osób hob­by­stycz­nie zaj­mu­ją­cych się foto­gra­fią i fil­mo­wa­niem, któ­re poszu­ku­ją sta­ło­ogni­sko­we­go obiek­ty­wu o dużym otwo­rze przy­sło­ny za przy­stęp­ną cenę.

Obiek­tyw ma nową kon­struk­cję optycz­ną. Wyko­rzy­sta­na w niej soczew­ka asfe­rycz­na sku­tecz­nie kom­pen­su­je róż­ne rodza­je aber­ra­cje i poma­ga w uzy­ska­niu pięk­ne­go, żywe­go obra­zu. Dodat­ko­wą zale­tę sta­no­wi przy­sło­na koło­wa otwie­ra­na mak­sy­mal­nie do F1,8. Zapew­nia ona pięk­ny efekt „bokeh”, czy­li wizu­al­ny kon­trast mię­dzy ostro uję­tym głów­nym moty­wem zdję­cia a mięk­ko roz­my­tym tłem. Dla więk­szej trwa­ło­ści gniaz­do moco­wa­nia nowe­go obiek­ty­wu sta­ło­ogni­sko­we­go jest wyko­na­ne z lite­go metalu.

Tele­obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy FE 70–300 mm F4,5–5,6 G OSS oraz obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy FE 50 mm F1,8 poja­wią się w Euro­pie w kwietniu.

Źró­dło: Mate­ria­ły Pra­so­we Sony

Top