Sony RX10 III

Sony wpro­wa­dza apa­rat RX10 III z nowym obiek­ty­wem pokry­wa­ją­cym nie­zwy­kle sze­ro­ki zakres 24–600 mm: od sze­ro­kie­go kąta do superteleobiektywu[i]

SONY RX10 III
SONY RX10 III
  • Nowo opra­co­wa­ny obiek­tyw ZEISS® Vario-Son­nar T* 24–600 mmF2,4–4 o dużym otwo­rze przy­sło­ny i dużej krot­no­ści zoomu
  • Duża wier­ność reje­stra­cji szcze­gó­łów obra­zu i szyb­ki odczyt danych z 20,1‑megapikselowego[ii] prze­twor­ni­ka obra­zu „stac­ked CMOS” typu 1,0″ połą­czo­ne­go z dedy­ko­wa­nym ukła­dem pamię­ci DRAM i pro­ce­so­rem BIONZ X
  • Nagry­wa­nie obra­zu fil­mo­we­go 4K[iii] z wyko­rzy­sta­niem wszyst­kich pik­se­li bez ich łącze­nia w gru­py oraz roz­bu­do­wa­ny zestaw funk­cji fil­mo­wych, w tym prze­strzeń barw S‑Gamut i krzy­wa gam­ma S‑Log2 zapew­nia­ją­ce zgod­ność z pro­fe­sjo­nal­ny­mi sys­te­ma­mi do edy­cji mate­ria­łu filmowego
  • Nagry­wa­nie obra­zu z super­te­le­obiek­ty­wu w tem­pie do 1000 kla­tek na sekundę[iv]: moż­li­wość odtwa­rza­nia w sil­nie zwol­nio­nym tempie 
  • Szyb­ki, inte­li­gent­ny sys­tem AF usta­wia­ją­cy ostrość w 0,09 sekundy[v]: moż­li­wość uchwy­ce­nia decy­du­ją­cych momentów
SONY RX10 III
SONY RX10 III

Fir­ma Sony ogło­si­ła wpro­wa­dze­nie kolej­ne­go apa­ra­tu z nagra­dza­nej serii Cyber-shot RX. Model RX10 III (DSC-RX10M3) to pro­dukt prze­zna­czo­ny dla wyma­ga­ją­cych foto­gra­fów i fil­mow­ców. Jest wypo­sa­żo­ny w nowo opra­co­wa­ny super­te­le­obiek­tyw z 25-krot­nym zoo­mem, któ­ry pokry­wa nie­wia­ry­god­nie sze­ro­ki zakres ogni­sko­wych: od 24 do 600 mm. Pozwa­la utrwa­lać szyb­ko poru­sza­ją­ce się obiek­ty z dużej odle­gło­ści, a dzię­ki sys­te­mo­wi bez­gło­śnej migaw­ki dosko­na­le spraw­dza się pod­czas imprez spor­to­wych, na kon­cer­tach czy w kró­le­stwie zwie­rząt. Reje­stro­wa­ny obraz cechu­je się wyso­ką jako­ścią w sze­ro­kim zakre­sie ogni­sko­wych i usta­wień apa­ra­tu. Aby uzy­skać rów­nie wyso­ki stan­dard przy uży­ciu kor­pu­su z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi, trze­ba by użyć co naj­mniej trzech dużych obiektywów.

Połą­cze­nie 20,1‑megapikselowegoi prze­twor­ni­ka obra­zu „stac­ked CMOS” typu 1,0″ z jasnym obiek­ty­wem zmien­no­ogni­sko­wym i pro­ce­so­rem BIONZ X gwa­ran­tu­je naj­wyż­szą jakość obra­zu w całym zakre­sie ogni­sko­wych, zarów­no pod­czas wyko­ny­wa­nia zdjęć, jak i nagry­wa­nia fil­mów w jako­ści do 4K włącz­nie. Zasto­so­wa­nie w apa­ra­cie RX10 III wygod­ne­go super­te­le­obiek­ty­wu i inno­wa­cyj­nej matry­cy „stac­ked CMOS” stwo­rzy­ło rów­nież nowe moż­li­wo­ści reje­stra­cji obra­zu, na przy­kład nagry­wa­nia fil­mów w tem­pie do 1000 kla­tek na sekun­dę przy mak­sy­mal­nym zbli­że­niu. Waż­ną zale­tą jest ponad­to nie­zwy­kle dokład­ny sys­tem AF, któ­ry na usta­wie­nie ostro­ści potrze­bu­je zale­d­wie 0,09v sekun­dy. Wszyst­kie te cechy zna­la­zły się w jed­nym zaawan­so­wa­nym urzą­dze­niu, łączą­cym funk­cjo­nal­ność z solid­no­ścią i atrak­cyj­nym wyglądem.

SONY RX10 III
SONY RX10 III

Zale­ty obiektywu

Naj­więk­szym atu­tem mode­lu RX10 III jest nowo opra­co­wa­ny obiek­tyw ZEISS® Vario-Son­nar T*. Pokry­wa on nie­zwy­kle sze­ro­ki zakres ogni­sko­wych — od 24 do 600 mm[vi] — zapew­nia­jąc 25-krot­ny zoom optycz­ny. Dzię­ki nie­mu ten kom­pak­to­wy apa­rat zna­ko­mi­cie spi­su­je się w róż­no­rod­nych zasto­so­wa­niach, od sze­ro­ko­kąt­nych ujęć kra­jo­bra­zo­wych po utrwa­la­nie w dużym zbli­że­niu wyda­rzeń spor­to­wych lub dzi­kich pta­ków. Obiek­tyw cechu­je się tak­że dużym mak­sy­mal­nym otwo­rem przy­sło­ny: od F2,4 do F4,0. Poma­ga to w peł­niej­szym wyko­rzy­sta­niu poten­cja­łu duże­go prze­twor­ni­ka obra­zu typu 1,0″ i uła­twia uzy­ska­nie wyso­kiej jako­ści ujęć oraz pięk­ne­go efek­tu „bokeh” nawet przy bar­dzo dużych ogniskowych.

W zapro­jek­to­wa­nej od pod­staw ścież­ce optycz­nej wyko­rzy­sta­no osiem socze­wek ze szkła ED, w tym jed­ną Super ED i dwie soczew­ki asfe­rycz­ne ED[vii]. Ich połą­cze­nie umoż­li­wi­ło skom­pen­so­wa­nie aber­ra­cji chro­ma­tycz­nej — czę­sto wystę­pu­ją­cej w tele­obiek­ty­wach — i zagwa­ran­to­wa­ło wyso­ki kon­trast oraz dużą ostrość obra­zu w całym kadrze, nie­za­leż­nie od usta­wie­nia ogni­sko­wej. Nowo opra­co­wa­na kon­struk­cja optycz­na zawie­ra rów­nież zaawan­so­wa­ną soczew­kę asfe­rycz­ną (AA), któ­ra zapew­nia zna­ko­mi­tą dokład­ność odwzo­ro­wa­nia obra­zu i pozwa­la na zmniej­sze­nie wymia­rów obiek­ty­wu. Mini­mal­na odle­głość od obiek­tu przy naj­więk­szej ogni­sko­wej (odpo­wied­nik 600 mm) wyno­si zale­d­wie 72 cm. Mak­sy­mal­ne powięk­sze­nie wyno­si więc 0,49x, co ozna­cza, że nowy obiek­tyw ide­al­nie spraw­dzi się przy zdję­ciach makro z więk­szej odle­gło­ści. Powło­ka ZEISS® T* osła­bia odbla­ski i tzw. dusz­ki, czę­sto pogar­sza­ją­ce jakość ujęć w nie­sprzy­ja­ją­cym oświe­tle­niu. Do jej zalet nale­ży ponad­to wier­na repro­duk­cja kolo­rów i wyraź­ne odwzo­ro­wa­nie obrazu.

Dzie­wię­cio­list­ko­wa przy­sło­na ukła­da się w zakre­sie od F2,4 do F11 w nie­mal ide­al­ne koło, cze­go efek­tem jest pięk­ny efekt „bokeh”. Nowy algo­rytm Opti­cal Ste­ady­Shot™, dosto­so­wa­ny do wła­ści­wo­ści obiek­ty­wu mode­lu RX10 III, sku­tecz­nie kom­pen­su­je drga­nia powsta­ją­ce pod­czas zdjęć z ręki przy dużej ogni­sko­wej lub w sła­bym oświe­tle­niu. Pozwa­la to wydłu­żyć czas migaw­ki nawet o 4,5 stopnia[viii].

SONY RX10 III
SONY RX10 III

Nie­prze­cięt­na szyb­kość i czas reakcji

W apa­ra­cie RX10 III zasto­so­wa­no prze­twor­nik obra­zu „stac­ked CMOS” typu 1,0″. Jest on wypo­sa­żo­ny w dedy­ko­wa­ny układ pamię­ci DRAM i wyko­na­ny w tech­no­lo­gii BSI, któ­ra znacz­nie zwięk­sza efek­tyw­ność prze­chwy­ty­wa­nia świa­tła. Połą­cze­nie tego prze­twor­ni­ka z pro­ce­so­rem obra­zu BIONZ X pozwo­li­ło uzy­skać sze­ro­ki zakres ISO — od 64[ix] do 12 800 — oraz niski poziom szu­mów nawet przy dużych usta­wie­niach czu­ło­ści. Spe­cjal­na kon­struk­cja matry­cy, w któ­rej obwo­dy prze­twa­rza­nia sygna­łu znaj­du­ją się w innej war­stwie niż ele­men­ty świa­tło­czu­łe, umoż­li­wia zasad­ni­cze powięk­sze­nie obwo­dów prze­twa­rza­ją­cych sygnał i uzy­ska­nie nie­zwy­kłej szyb­ko­ści ich dzia­ła­nia. Ele­men­tem prze­twor­ni­ka jest też dedy­ko­wa­ny układ pamię­ci DRAM. Bufo­ru­je on duże ilo­ści danych i pozwa­la na ich odczyt oraz prze­two­rze­nie bez opóź­nień. Taka kon­struk­cja umoż­li­wia reje­stra­cję obra­zu w tem­pie do 1000 kla­tek na sekun­dęiii — i odtwa­rza­nie nagra­ne­go fil­mu w sil­nie zwol­nio­nym tem­pie. Funk­cja ta jest szcze­gól­nie uży­tecz­na do reje­stra­cji dyna­micz­nych scen z dużej odle­gło­ści, na przy­kład pod­czas imprez spor­to­wych, gdzie nie ma moż­li­wo­ści nagra­nia mate­ria­łu fil­mo­we­go z bli­ska. Szyb­ki odczyt danych z matry­cy obra­zu ozna­cza rów­nież o wie­le mniej­sze defor­ma­cje teni­si­stów, dzi­kich zwie­rząt i innych obiek­tów w ruchu.

Mini­mal­ny czas otwar­cia migaw­ki elek­tro­nicz­nej wyno­si zale­d­wie 1/32 000 sekun­dy. W rezul­ta­cie dzia­ła ona podob­nie do migaw­ki mecha­nicz­nej, nie znie­kształ­ca­jąc obra­zu. Zale­tą migaw­ki elek­tro­nicz­nej jest moż­li­wość cichej pra­cy pod­czas foto­gra­fo­wa­nia reci­ta­li, dzi­kiej przy­ro­dy i innych tema­tów, w któ­rych nie­do­pusz­czal­ny był­by dźwięk tra­dy­cyj­nej migaw­ki. Mak­sy­mal­na szyb­kość zdjęć seryj­nych wyno­si 14 kl./s[x], co ozna­cza moż­li­wość utrwa­le­nia naj­bar­dziej ulot­nych chwil i wyra­zów twa­rzy. Apa­rat RX10 III umoż­li­wia też zdję­cia seryj­ne z pre­cy­zyj­nym śle­dze­niem ostro­ści — mak­sy­mal­na szyb­kość wyno­si wów­czas 5 kl./s.

Połą­cze­nie wybit­nych moż­li­wo­ści apa­ra­tu RX10 III i bar­dzo sze­ro­kie­go zakre­su zoo­mu two­rzy nowe moż­li­wo­ści reje­stra­cji obrazu.

Nagry­wa­nie obra­zu fil­mo­we­go 4Kiii o wyso­kiej jakości

Apa­rat RX10 III pozwa­la nagry­wać obraz fil­mo­wy o roz­dziel­czo­ści 4K[xi] i dużej przepływności[xii]. Wyko­rzy­sty­wa­ny jest do tego bar­dzo efek­tyw­ny for­mat kom­pre­sji XAVC S oraz wszyst­kie pik­se­le matry­cy, bez ich łącze­nia w gru­py. Ozna­cza to, że apa­rat reje­stru­je o 70% wię­cej infor­ma­cji, niż potrze­ba do wyge­ne­ro­wa­nia wyj­ścio­we­go obra­zu fil­mo­we­go 4K. Te nad­mia­ro­we dane pozwa­la­ją zwięk­szyć szcze­gó­ło­wość obra­zu, popra­wić wygląd kra­wę­dzi obiek­tów i osła­bić efekt mory. Nowo opra­co­wa­ny obiek­tyw zapew­nia wyso­ką jakość fil­mów 4K przy ogni­sko­wych z zakre­su od 24 do 600 mm, co ozna­cza wiel­ką uni­wer­sal­ność w naj­róż­niej­szych sytu­acjach. Co wię­cej, pra­cę ukła­du BIONZ X wspo­ma­ga dodat­ko­wo spe­cja­li­zo­wa­ny pro­ce­sor o dużej ska­li inte­gra­cji. Znacz­nie ogra­ni­cza on znie­kształ­ce­nia powo­do­wa­ne przez linio­wy prze­bieg migaw­ki, a tym samym prze­ciw­dzia­ła defor­ma­cjom rucho­mych obiek­tów na fil­mach 4K.

Dla zapew­nie­nia zgod­no­ści z pro­fe­sjo­nal­ny­mi sys­te­ma­mi pro­duk­cji fil­mo­wej apa­rat RX10 III jest wypo­sa­żo­ny w sze­reg funk­cji, któ­re nor­mal­nie spo­ty­ka się w pro­fe­sjo­nal­nych kame­rach wideo. Nale­żą do nich pro­fi­le obra­zu, prze­strzeń barw S‑Gamut i krzy­wa gam­ma S‑Log2, funk­cja Gam­ma Display, udo­sko­na­lo­na funk­cja „zebra”, wyj­ście czy­ste­go sygna­łu HDMI, kod cza­so­wy, bity użyt­kow­ni­ka, ste­ro­wa­nie zapi­sem, zapis fil­mu w dwóch for­ma­tach czy wsta­wia­nie znaczników.

SONY RX10 III
SONY RX10 III

Szyb­ka auto­ma­ty­ka ostrości

Apa­rat RX10 III jest wypo­sa­żo­ny w szyb­ki, inte­li­gent­ny sys­tem AF, bar­dzo dobrze oce­nia­ny przez użyt­kow­ni­ków mode­li RX10 IIRX100 IV. Jego algo­rytm prze­strzen­ne­go wykry­wa­nia obiek­tów został w peł­ni dosto­so­wa­ny do mode­lu RX10 III. Dzię­ki temu apa­rat może prze­wi­dzieć punkt ostro­ści poprzez wykry­cie obiek­tu, zanim użyt­kow­nik wci­śnie przy­cisk spu­stu migaw­ki. Wci­śnię­cie do poło­wy przy­ci­sku spu­stu migaw­ki powo­du­je bły­ska­wicz­ne usta­wie­nie ostro­ści na obiekt: potrze­ba na to zale­d­wie 0,09 sekun­dy.iv

Inne nowo­ści i ulepszenia

W porów­na­niu z obec­ny­mi mode­la­mi RX10 nowy apa­rat RX10 III zawie­ra sze­reg innych ulep­szeń. Nale­żą do nich trzy pier­ście­nie na obiek­ty­wie słu­żą­ce do nie­za­leż­ne­go usta­wia­nia ostro­ści, ogni­sko­wej i przy­sło­ny. Kształt uchwy­tu na obu­do­wie jest lepiej dosto­so­wa­ny do pra­cy z obiek­ty­wem o dużej ogni­sko­wej. Uła­twia on zwłasz­cza bez­piecz­ne trzy­ma­nie apa­ra­tu na wyso­ko­ści oka. Nowo­ścią jest przy­cisk blo­ka­dy ostro­ści na tubu­sie obiek­ty­wu: jego naci­śnię­cie unie­moż­li­wia zmia­nę usta­wie­nia ostro­ści. Blo­ka­dę ostro­ści moż­na ponad­to przy­pi­sać do przy­ci­sku o pro­gra­mo­wal­nej funk­cji. Razem z nowym apa­ra­tem w ofer­cie poja­wi się dedy­ko­wa­ny pokro­wiec LCJ-RXJ.

Nowy model poja­wi się w Euro­pie w kwietniu.

[i] W prze­li­cze­niu na for­mat 35 mm

[ii] Roz­dziel­czość efek­tyw­na, w przybliżeniu

[iii] Do nagry­wa­nia fil­mów w for­ma­cie XAVC S wyma­ga­na jest kar­ta pamię­ci SDHC/SDXC kla­sy 10 lub wyż­szej. Do nagry­wa­nia przy prze­pływ­no­ści 100 Mb/s wyma­ga­na jest kar­ta pamię­ci SDHC/SDXC UHS‑I (U3)

[iv] W try­bie PAL. 960 kl./s w try­bie NTSC. Prze­łą­cza­nie try­bów PAL/NTSC umoż­li­wia sys­tem menu.

[v] Nor­ma Came­ra & Ima­ging Pro­ducts Asso­cia­tion, pomiar wewnętrz­ny, przy 24 mm (sze­ro­ki kąt) (w prze­li­cze­niu na for­mat 35 mm), EV 8,2, auto­ma­ty­ce pro­gra­mo­wej, cen­tral­nej stre­fie AF, w try­bie NTSC.

[vi] W prze­li­cze­niu na for­mat 35 mm

[vii] 11 powierzch­ni, w tym jed­na soczew­ka AA

[viii] Nor­ma Came­ra & Ima­ging Pro­ducts Asso­cia­tion. Tyl­ko pochylenie/odchylenie, przy 600 mm (w prze­li­cze­niu na for­mat 35 mm)

[ix] W try­bie roz­sze­rzo­nym, tyl­ko pod­czas fotografowania.

[x] W try­bie cią­głym z prio­ry­te­tem szyb­ko­ści. Ostrość i eks­po­zy­cja są nasta­wia­ne na pierw­szą klatkę

[xi] QFHD: 3840 x 2160

[xii] Do 100 Mb/s

Źró­dło: Mate­ria­ły Pra­so­we Sony

Top