Akurat Lighting — lampy do kamer

Na sto­isku BEiKS Machul­ski pre­zen­to­wa­ło się wie­lu pol­skich pro­du­cen­tów róż­ne­go rodza­ju sprzę­tu foto — video. Mię­dzy inny­mi firm Aku­rat Ligh­tung, któ­rej pro­dukt zdo­był medal targów.

Top