Nikon Z 9

Nikon infor­mu­je o wpro­wa­dze­niu mode­lu Z 9, naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go fla­go­we­go kor­pu­su jaki do tej pory powstał. Z 9 to zna­czą­cy krok zarów­no dla fir­my Nikon, jak i dla pro­fe­sjo­nal­ne­go foto­gra­fo­wa­nia. Bez­lu­ster­ko­wiec ten wypo­sa­żo­ny jest w nową, peł­no­klat­ko­wą, war­stwo­wą matry­cę CMOS o roz­dziel­czo­ści 45,7 mln pik­se­li, zapro­jek­to­wa­ną przez inży­nie­rów fir­my Nikon i ultra­szyb­ki pro­ce­sor EXPEED 7. Jest wypo­sa­żo­ny w naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny sys­tem auto­fo­ku­sa i śle­dze­nie 3D fir­my Nikon, naj­lep­sze w swo­jej kla­sie funk­cje nagry­wa­nia fil­mów, wyjąt­ko­wy wyświe­tlacz wizje­ra elek­tro­nicz­ne­go, a ponad­to umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie zdjęć z pręd­ko­ścią do 120 kl./s z peł­nym auto­fo­ku­sem i pomia­rem eks­po­zy­cji oraz ma wie­le innych zalet.

 

Nikon Z9

Nikon Z 9 jest prze­zna­czo­ny dla osób prze­su­wa­ją­cych gra­ni­ce pro­fe­sjo­nal­ne­go foto­gra­fo­wa­nia i fil­mo­wa­nia. Ide­al­nie nada­je się dla pro­fe­sjo­na­li­stów zaj­mu­ją­cych się foto­gra­fią przy­rod­ni­czą, spor­to­wą i repor­ta­żo­wą, któ­rzy wyma­ga­ją wyjąt­ko­we­go wizje­ra elek­tro­nicz­ne­go, AF, kom­for­tu obsłu­gi, a tak­że wytrzy­ma­ło­ści, prze­wyż­sza­ją­cej nawet lustrzan­kę D6. Nikon Z 9 jest stwo­rzo­ny rów­nież dla pro­fe­sjo­na­li­stów spe­cja­li­zu­ją­cych się w foto­gra­fii modo­wej i komer­cyj­nej, aby w peł­ni poka­zać kre­atyw­ność zarów­no w zdję­ciach, jak i fil­mach o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Ide­al­ny jest tak­że dla fil­mow­ców, któ­rzy chcą uzy­skać wyso­ką jakość mate­ria­łów w wydaj­nych i uni­wer­sal­nych śro­do­wi­skach produkcyjnych.

Z 9 to naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny apa­rat, jaki kie­dy­kol­wiek stwo­rzy­li­śmy. Prze­wyż­sza on wszyst­ko, co jest dostęp­ne dzi­siaj” — powie­dział Dirk Jasper, Pro­duct Mana­ger w fir­mie Nikon Euro­pe. „Nie­wie­le apa­ra­tów rze­czy­wi­ście zasłu­gu­je na mia­no rewo­lu­cyj­ne­go, a to jest jeden z nich. Dzię­ki nie­zwy­kłej wydaj­no­ści pro­ce­so­ra, szyb­ko­ści, tech­no­lo­giom opar­tym na sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz ergo­no­mii apa­ra­tu Z 9 foto­gra­fo­wie mogą jak nigdy dotąd spro­stać wyzwa­niom zwią­za­nym z oświe­tle­niem, obiek­tem i śro­do­wi­skiem pra­cy. Pro­fe­sjo­na­li­ści będą mogli osią­gnąć nowy poziom w swo­jej pra­cy korzy­sta­jąc z zalet tech­nicz­nych tego aparatu”.

Głów­ne cechy Niko­na Z 9

Naj­lep­szy w swo­jej kla­sie AF z dosko­na­łym śledzeniem
493-polo­wy sys­tem AF obej­mu­je 405 pól AF z auto­ma­tycz­nym wybo­rem – pięć razy wię­cej niż w apa­ra­cie Z 7II – a 10 try­bów pola AF pozwa­la zop­ty­ma­li­zo­wać kon­fi­gu­ra­cję AF dla każ­de­go zada­nia. Z kolei sztucz­na inte­li­gen­cja opar­ta na algo­ryt­mach głę­bo­kie­go ucze­nia pozwa­la na naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne, jed­no­cze­sne wykry­wa­nie nawet dzie­wię­ciu róż­nych typów obiek­tów. W połą­cze­niu ze śle­dze­niem 3D – pierw­szym wśród apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wych fir­my Nikon – poma­ga uchwy­cić każ­dy klu­czo­wy moment. Od ludzi i ich cha­rak­te­ry­stycz­nych cech po zwie­rzę­ta i pojaz­dy. Nikon Z 9 rozu­mie, co jest foto­gra­fo­wa­ne i natych­miast reagu­je na zmia­ny pozy­cji, orien­ta­cji lub pręd­ko­ści obiektu.

Rewo­lu­cyj­ne moż­li­wo­ści nagry­wa­nia filmów
Dzię­ki nie­wia­ry­god­nym moż­li­wo­ściom prze­twa­rza­nia obra­zu apa­rat Z 9 pozwa­la użyt­kow­ni­kom na reje­stro­wa­nie na nośni­ku w apa­ra­cie zna­ko­mi­tych peł­no­klat­ko­wych fil­mów 8K 24p do 60p, jak rów­nież 4K 24p do 120p, a tak­że fil­mów poklat­ko­wych. Mate­riał wideo 8K z szyb­ko­ścią 30p moż­na nagry­wać przez oko­ło 125 minut, co sta­no­wi naj­dłuż­szy czas reje­stro­wa­nia fil­mów wśród apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wy­chI. Co wię­cej, dostęp­ne jest nagry­wa­nie w for­ma­cie Pro­Res 422 HQII, któ­ry speł­nia wyma­ga­nia wie­lu typów pro­duk­cji fil­mo­wych. W opra­co­wa­niu jest uak­tu­al­nie­nie opro­gra­mo­wa­nia sprzę­to­we­go, któ­re pozwo­li na nagry­wa­nie wyjąt­ko­wo płyn­nych fil­mów 8K w for­ma­cie RAW z szyb­ko­ścią 60pIII. Reje­stra­cja ujęć fil­mo­wych jest wspo­ma­ga­na przez peł­ne śle­dze­nie AF/AE oraz AF z wykry­wa­niem oczu, a jed­no­cze­śnie nowy for­mat N‑RAW umoż­li­wia utrzy­ma­nie akcep­to­wal­nych roz­mia­rów plikówIV.

Ogrom­na prędkość
Apa­ra­tem moż­na zare­je­stro­wać ponad 1000 zdjęćV w peł­nej roz­dziel­czo­ści i for­ma­cie RAW z szyb­ko­ścią 20 kl./s w jed­nej serii. Moż­li­we jest rów­nież foto­gra­fo­wa­nie z pręd­ko­ścią do 120 kl./s z przy roz­dziel­czo­ści 11 mln pik­se­li (JPEG Nor­mal), z peł­ną wydaj­no­ścią AF/AE w nowym try­bie C+. Naj­więk­sza na świe­cie szyb­kość ska­no­wa­nia matry­cy­VI prak­tycz­nie eli­mi­nu­je znie­kształ­ce­nia spo­wo­do­wa­ne zapi­sem linio­wym, do tego stop­nia, że mecha­nicz­na migaw­ka zosta­ła usu­nię­ta. Cza­sy otwar­cia migaw­ki 1/32000 s w połą­cze­niu z moż­li­wo­ścią foto­gra­fo­wa­nia z czu­ło­ścią ISO 64 zapew­nia­ją nie­sa­mo­wi­tą głę­bię ostro­ści pod­czas foto­gra­fo­wa­nia jasny­mi obiek­ty­wa­mi NIKKOR Z, nawet w eks­tre­mal­nie sil­nym świetle.

Sta­ła widocz­ność w cza­sie rzeczywistym
Apa­rat Z 9 jest wypo­sa­żo­ny w naj­ja­śniej­szy­VII (3000 nitów) wyświe­tlacz wizje­ra elek­tro­nicz­ne­go z tech­no­lo­gią dwu­stru­mie­nio­wą, któ­ra gwa­ran­tu­je sta­łą widocz­ność w cza­sie rze­czy­wi­stym bez żad­ne­go efek­tu prze­sło­nię­cia, a tym samym poma­ga uchwy­cić każ­dą chwi­lę. Wyświe­tlacz apa­ra­tu Z 9 zapew­nia napraw­dę cią­gły widok w cza­sie rze­czy­wi­stym, przez co użyt­kow­nik może zoba­czyć każ­dy ruch obiek­tu lub naj­mniej­szą zmia­nę w foto­gra­fo­wa­nej scenie.

Ergo­no­mia i wytrzymałość
Kolej­na cecha „pierw­sza” w Niko­nie Z 9 to odchy­la­ny moni­tor z 4‑osiową regu­la­cją w pio­nie i pozio­mie, pozwa­la­ją­cy foto­gra­fom dosto­so­wać się do wymo­gów chwi­li poprzez szyb­kie i ela­stycz­ne kadro­wa­nie. Nikon Z 9 to pro­fe­sjo­nal­ne narzę­dzie w każ­dym calu, a jego ergo­no­mię, w tym roz­miesz­cze­nie przy­ci­sków, dopra­co­wa­no i udo­sko­na­lo­no z uwzględ­nie­niem opi­nii pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów. Ponad­to pod wzglę­dem wytrzy­ma­ło­ści prze­wyż­sza lustrzan­kę D6, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą uchwy­cić wszyst­ko, nawet w trud­nych warun­kach. Nowy przy­cisk try­bu AF umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom prze­łą­cza­nie try­bu AF i try­bu pól AF pod­czas foto­gra­fo­wa­nia z uży­ciem wizje­ra. Gór­ny i tyl­ny wyświe­tlacz LCD oraz przy­ci­ski są nato­miast pod­świe­tla­ne po prze­su­nię­ciu włącz­ni­ka zasi­la­nia, co pozwa­la na łatwe zmie­nia­nie usta­wień w ciemności.

Dodat­ko­we cechy Niko­na Z 9
• Kom­pak­to­wy kor­pus: o 20% mniej­szy od kor­pu­su lustrzan­ki D6, z głę­bo­ko wypro­fi­lo­wa­nym uchwy­tem umoż­li­wia­ją­cym bez­piecz­ne trzy­ma­nie pod­czas foto­gra­fo­wa­nia zarów­no w kadrze pozio­mym, jak i w pionowym.
• Wyko­na­ny ze sto­pu magne­zo­we­go zapew­nia dosko­na­łą rów­no­wa­gę mię­dzy wytrzy­ma­ło­ścią a lekkością.
• Dokład­ne zabez­pie­cze­nie przed warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi spra­wia, że zarów­no apa­rat, jak i obiek­ty­wy z serii Z oraz adap­te­ry do moco­wa­nia, są bez­piecz­ne w każ­dą pogodę.
• Spe­cjal­na powło­ka wytwa­rza pole magne­tycz­ne, któ­re aktyw­nie odpy­cha czą­stecz­ki kurzu od matrycy.
• Natyw­ny zakres czu­ło­ści ISO od 64 do 25600 (z moż­li­wo­ścią roz­sze­rze­nia do odpo­wied­ni­ka 32 – 102400) w połą­cze­niu z zaawan­so­wa­nym algo­ryt­mem reduk­cji szu­mów i funk­cją reduk­cji migotania.

 

 

Top