NIKKOR Z 100–400mm f/4.5–5.6 VR S

Jasny, wszech­stron­ny i ostry obiek­tyw do apa­ra­tów Nikon Z. Obiek­tyw NIKKOR Z 100–400mm f/4.5–5.6 VR S usta­wia ostrość szyb­ko i cicho, co zapew­nia mak­sy­mal­ną pre­cy­zję śle­dze­nia szyb­ko prze­miesz­cza­ją­cych się obiek­tów, nawet gdy poru­sza­ją się cha­otycz­nie. Zakres ogni­sko­wych tele­obiek­ty­wu 100–400 mm i dosko­na­łe para­me­try optycz­ne zapew­nia­ją wyjąt­ko­we rezul­ta­ty w róż­no­rod­nych sytu­acjach, nie­za­leż­nie od tego, czy obiekt znaj­du­je się sto­sun­ko­wo bli­sko, czy dale­ko. Ponad­to sku­tecz­ny sys­tem reduk­cji drgań (VR) pozwa­la foto­gra­fo­wać z ręki z cza­sem otwar­cia migaw­ki dłuż­szym nawet o 5,5 stop­nia bez ryzy­ka poru­sze­nia zdję­cia. Mini­mal­na odle­głość zdję­cio­wa wyno­si zale­d­wie 0,75 m przy naj­krót­szej ogni­sko­wej oraz 0,98 m przy naj­dłuż­szej ogniskowej.NIKKOR Z 100-400

Top