Miecz świetlny FOMEI LED BAR 17W

Odkąd świa­tło sta­ło się powszech­nie dostęp­ne coraz bar­dziej zdo­by­wa ser­ce foto­gra­fów i fil­mow­ców. Pro­du­cen­ci coraz kre­atyw­niej pod­cho­dzą do pro­duk­cji lamp o róż­nych kształ­tach. Pod­czas tar­gów Film Video Foto w 2017 roku w Łodzi na sto­isku Fomei zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne nowo­ści tej fir­my. Pisa­li­śmy już o RING LED. Ale Szy­mo­na Glon­ka zacie­ka­wi­ła jesz­cze jed­na lam­pa — miecz świetl­ny. Roz­ma­wiał o niej z Łuka­szem Borowskim.

Top