Adam Nurkiewicz — przede wszystkim fotograf sportowy

Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi nasze sto­isko odwie­dza wie­lu foto­gra­fów. Tak było też w 2017 roku, roz­ma­wia­li­śmy z foto­gra­fa­mi przy­ro­dy, por­tre­ci­sta­mi, makro — foto­gra­fa­mi. Uda­ło się nam tak­że poroz­ma­wiać z Ada­mem Nur­kie­wi­czem zna­nym z wie­lu talen­tów, ale przede wszyst­kim z tego, że jest foto­gra­fem spor­to­wym. Szy­mon Glo­nek pytał o to czy daje się żyć z foto­gra­fii spor­to­wej? Czy foto­gra­fia spor­to­wa dzie­li się na jesz­cze drob­niej­sze dzie­dzi­ny? Pano­wie roz­ma­wia­li tak­że o Press Pho­to Expo — impre­zie jaką Adam Nur­kie­wicz orga­ni­zu­je dla pro­fe­sjo­nal­nych fotografów.

 

Top