Marek Czarnecki gościem “Wieczoru z fotografem”

Pod­czas ponie­dział­ko­we­go spo­tka­nia z cyklu “Wie­czór z foto­gra­fem” będzie moż­na zoba­czyć wie­le cie­ka­wych zdjęć, wyświe­tla­nych na ekra­nie, zamiesz­czo­nych na szta­lu­gach oraz tych w albu­mie przy­go­to­wa­nym przez nasze­go gościa. Marek Czar­nec­ki — jeden taki album przy­go­to­wał, żeby roz­dać jed­ne­mu z naszych widzów. Wystar­czy przyjść 5 mar­ca do Domu Kul­tu­ry Śród­mie­ście i być aktyw­nym uczest­ni­kiem spo­tka­nia… No i liczyć na odro­bi­nę szczę­ścia. A jakie jesz­cze nie­spo­dzian­ki przy­go­to­wa­li­śmy? O pra­wie wszyst­kich mówi w fil­mie Paweł Duma.

 

Top