LEICA DG SUMMILUX 9 mm F 1,7 ASPH (H‑X09)

Pana­so­nic przed­sta­wia nowy, ultra­sze­ro­ko­kąt­ny obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy z dużą aper­tu­rą, LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1,7 (odpo­wied­nik apa­ra­tu 35 mm: 18 mm) do serii LUMIX G opar­ty na stan­dar­dzie Mikro Czte­ry Trze­cie. LEICA DG SUMMILUX 9 mm (H‑X09) to nie­zrów­na­ny obiek­tyw, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wo krót­ką odle­gło­ścią ogni­sko­wa­nia 0,095 m i zna­ko­mi­tym współ­czyn­ni­kiem powięk­sze­nia 0,25x (odpo­wied­nik apa­ra­tu 35 mm: 0,5x). Połą­cze­nie tych wyjąt­ko­wych moż­li­wo­ści umoż­li­wia pod­kre­śle­nie obec­no­ści foto­gra­fo­wa­nej oso­by na roz­le­głym tle. Cha­rak­te­ry­zu­je się rów­nież wyso­ką wydaj­no­ścią opi­so­wą i płyn­nym, pięk­nym efek­tem bokeh zarów­no na zdję­ciach, jak i fil­mach, co speł­nia rygo­ry­stycz­ne stan­dar­dy LEICA.

[dal­sza część tek­stu pod mate­ria­łem wideo]

LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1,7 skła­da się z dwu­na­stu socze­wek w dzie­wię­ciu gru­pach, w tym dwóch socze­wek asfe­rycz­nych, dwóch socze­wek ED (o bar­dzo niskiej dys­per­sji) i jed­nej soczew­ki UHR (Ultra High Refrac­ti­ve Index), któ­re sku­tecz­nie tłu­mią zarów­no osio­wą aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną, jak i chro­ma­tycz­ną aber­ra­cja powięk­sze­nia. Astyg­ma­tyzm jest rów­nież kory­go­wa­ny za pomo­cą tych socze­wek asfe­rycz­nych, co zapew­nia wyso­ką roz­dziel­czość. Co wię­cej, obiek­tyw UHR (Ultra-High Refrac­ti­ve Index) zapew­nia jed­no­li­tą jakość obra­zu od środ­ka do kra­wę­dzi obra­zu, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia roz­mia­ru obiek­ty­wu. Śred­ni­ca fil­tra wyno­si 55 mm, a 7‑listkowa okrą­gła przy­sło­na aperturowa.

LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1,7 jest w sta­nie płyn­nie i cicho pra­co­wać z sys­te­mem AF apa­ra­tu przy maks. 240 kl./s. W przy­pad­ku usta­wie­nia nie­li­nio­we­go ostrość jest prze­su­wa­na o zmien­ną wiel­kość zgod­nie z pręd­ko­ścią obro­to­wą pier­ście­nia ostro­ści, pod­czas gdy ostrość jest prze­su­wa­na o wyzna­czo­ną war­tość zgod­nie z kwan­tem obro­tu pier­ście­nia ostro­ści dla usta­wie­nia linio­we­go. Czu­łość (ilość prze­su­nię­cia ostro­ści na kwant obro­tu) moż­na wybrać w zakre­sie od 90 do 360 stop­ni* 1o 30 stop­ni, aby umoż­li­wić zamie­rzo­ne dzia­ła­nie ostro­ści. LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1,7 wyróż­nia się rów­nież wydaj­no­ścią nagry­wa­nia wideo dzię­ki mecha­ni­zmo­wi, któ­ry tłu­mi „oddy­cha­nie” ostro­ści, co było śmier­tel­nym pro­ble­mem wszyst­kich wymien­nych obiek­ty­wów zapro­jek­to­wa­nych do robie­nia zdjęć. Wraz z mikro­kro­ko­wą regu­la­cją przy­sło­ny, któ­ra zapew­nia płyn­ną zmia­nę eks­po­zy­cji, moż­na nagry­wać wideo o pro­fe­sjo­nal­nej jakości.

LEICA DG SUMMILUX 9 mm F 1,7 ASPH (H‑X09)

Dzię­ki kom­pak­to­wym roz­mia­rom i wadze oko­ło 130 g, LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1,7 ofe­ru­je osza­ła­mia­ją­cą mobil­ność sys­te­mu Mikro Czte­ry Trze­cie. Wytrzy­ma­ła kon­struk­cja odpor­na na kurz i zachla­pa­nia* 2 wytrzy­mu­je użyt­ko­wa­nie w trud­nych warun­kach nawet w tem­pe­ra­tu­rze minus 10 stop­ni Cel­sju­sza, zapew­nia­jąc naj­wyż­szą niezawodność.

Pana­so­nic anga­żu­je się w roz­wój obiek­ty­wów Mikro Czte­ry Trze­cie w celu dal­sze­go roz­sze­rza­nia swo­jej ofer­ty i oczy­wi­ście zaspo­ko­je­nia potrzeb klientów.

LUMIX H‑X09 to pro­dukt kwa­li­fi­ku­ją­cy się do pro­gra­mu LUMIX PRO. Pro­gram LUMIX PRO ma na celu wspie­ra­nie użyt­kow­ni­ków LUMIX, gdy naj­bar­dziej tego potrze­bu­ją, ofe­ru­jąc sze­reg korzy­ści dostęp­nych dla człon­ków nie tyl­ko w ich wła­snych kra­jach, ale tak­że w kra­jach, któ­re odwie­dza­ją w pracy.
Sprawdź www​.lumix​-pro​.com , aby uzy­skać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i warun­ki doty­czą­ce kwa­li­fi­ku­ją­cych się pozio­mów, kra­jów i produktów.

__________

* Odpor­ność na kurz i zachla­pa­nie nie gwa­ran­tu­je, że nie nastą­pi uszko­dze­nie, jeśli obiek­tyw zosta­nie wysta­wio­ny na bez­po­śred­ni kon­takt z kurzem i wodą.
* Kon­struk­cja i spe­cy­fi­ka­cje mogą ulec zmia­nie bez powiadomienia.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top